Đại học Kinh tế TP.HCM trở thành Quán quân Liên hoan Truyên truyền ca khúc cách mạng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31686/DSC_0107.JPG" style="height:386px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đem lại những tiết mục&nbsp;s&aacute;ng tạo, đầy t&iacute;nh&nbsp;bất ngờ v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n đội Văn nghệ xung k&iacute;ch ĐH Kinh tế TPHCM đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải Qu&aacute;n qu&acirc;n Li&ecirc;n hoan Tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng 2018</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng chung kết Li&ecirc;n hoan tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng 2018 đ&atilde; diễn ra v&agrave;o tối 30/11 tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ. Hơn 3000 kh&aacute;n giả v&agrave; cổ động vi&ecirc;n đ&atilde; đến thưởng thức v&agrave; cổ vũ những phần tr&igrave;nh diễn của 6 đội thi gồm: Quận Đo&agrave;n 11, Quận Đo&agrave;n Thủ Đức, Quận Đo&agrave;n 5, ĐH N&ocirc;ng L&acirc;m, ĐH S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; ĐH Kinh tế TPHCM. Đ&ecirc;m chung kết c&ograve;n thu h&uacute;t rất đ&ocirc;ng đảo người d&acirc;n v&agrave; du kh&aacute;ch&nbsp;tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ đến theo d&otilde;i c&aacute;c tiết mục.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại v&ograve;ng chung kết, phần thi của mỗi đội bao gồm 2 phần. Phần 1, c&aacute;c nh&oacute;m dự thi phải l&agrave;m r&otilde; t&aacute;c phẩm, t&ecirc;n t&aacute;c giả, ho&agrave;n cảnh s&aacute;ng t&aacute;c, nội dung, &yacute; nghĩa tuy&ecirc;n truyền, t&aacute;c dụng đối với ho&agrave;n cảnh t&aacute;c phẩm ra đời v&agrave; &yacute; nghĩa của t&aacute;c phẩm trong thời điểm hiện nay. Phần 2, nh&oacute;m sẽ biểu diễn t&aacute;c phẩm với nội dung ca ngợi qu&ecirc; hương đất nước, Đảng, B&aacute;c Hồ, truyền thống thanh ni&ecirc;n, tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện, kh&aacute;t vọng cống hiến&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31686/QD11%20(14).JPG" style="height:301px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Phần thi &quot;Theo dấu ch&acirc;n Người&quot; của đội văn nghệ Quận Đo&agrave;n 11</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31686/Thu%20Duc%20(10).JPG" style="height:326px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Quận Đo&agrave;n Thủ Đức thổi b&ugrave;ng h&agrave;o kh&iacute; Điện Bi&ecirc;n Phủ với li&ecirc;n kh&uacute;c &quot;H&ograve; k&eacute;o ph&aacute;o&quot; v&agrave; &quot;Đường l&ecirc;n ph&iacute;a trước&quot;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, trong v&ograve;ng chung kết, c&aacute;c đội thi phải thực hiện 1 clip 1p30s để giới thiệu về tiết mục của đội m&igrave;nh. Ban gi&aacute;m khảo dựa tr&ecirc;n ti&ecirc;u ch&iacute; về nội dung, &yacute; nghĩa tuy&ecirc;n truyền, nghệ thuật biễu diễn, trang phục, đạo cụ để chọn ra tiết mục xuất sắc nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với sự chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng, 6 đơn vị tham gia đ&atilde; mang đến 6 tiết mục xuất sắc, d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu, đảm bảo cả phần nghe v&agrave; phần nh&igrave;n. Trong đ&oacute; Quận Đo&agrave;n 11 với tiết mục hợp xướng m&uacute;a &ldquo;Theo dấu ch&acirc;n Người&rdquo;, Quận Đo&agrave;n Thủ Đức mang đến tiết mục li&ecirc;n kh&uacute;c ca m&uacute;a &ldquo;H&ograve; k&eacute;o ph&aacute;o v&agrave; Đường l&ecirc;n ph&iacute;a trước&rdquo;,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31686/DH%20Nong%20lam%20(24).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Đội văn nghệ trường ĐH N&ocirc;ng L&acirc;m tranh t&agrave;i đ&ecirc; chung kết với li&ecirc;n kh&uacute;c &quot;Lời B&aacute;c Hồ rung chuyển bốn phương - Tự nguyện - Tiến về S&agrave;i G&ograve;n&quot;.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31686/QD5%20(59).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">H&igrave;nh tượng &quot;Người mẹ B&agrave;n Cờ&quot; trong phần thi của đội văn nghệ Quận Đo&agrave;n 5</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐH N&ocirc;ng L&acirc;m với tiết mục li&ecirc;n kh&uacute;c &ldquo;Lời B&aacute;c Hồ rung chuyển bốn phương&rdquo;, &ldquo;Tự nguyện&rdquo; v&agrave; &ldquo;Tiến về S&agrave;i G&ograve;n&rdquo;; Quận Đo&agrave;n 5 với tiết mục ca m&uacute;a &ldquo;Người mẹ b&agrave;n cờ&rdquo; v&agrave; Đo&agrave;n trường ĐH Kinh tế với li&ecirc;n kh&uacute;c ca m&uacute;a &ldquo;Hạt mưa long lanh&rdquo;, &ldquo;Em ở n&ocirc;ng trường, em ra bi&ecirc;n giới&rdquo;, &ldquo;Đồng đội&rdquo;, &ldquo;Như kh&uacute;c t&igrave;nh ca&rdquo;. Đặc biệt Đo&agrave;n trường ĐH S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; mang đến li&ecirc;n kh&uacute;c 8 b&agrave;i h&aacute;t c&aacute;ch mạng hừng hực kh&iacute; thế của một giai đoạn lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31686/DSC_0039.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c sinh vi&ecirc;n ĐH S&agrave;i G&ograve;n h&oacute;a th&acirc;n ho&agrave;n hảo th&agrave;nh đội nữ d&acirc;n c&ocirc;ng mở đường huyền thoại&nbsp;tr&ecirc;n tuyến lửa Trường Sơn thời chống Mỹ cứu nước.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31686/DSC_0052.JPG" style="height:353px; width:600px" /><br /> M&agrave;n đồng diễn flashmob tr&ecirc;n nền nhạc của li&ecirc;n kh&uacute;c c&aacute;c b&agrave;i ca Thanh ni&ecirc;n xung phong, được c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n ĐH Kinh tế kết hợp với phong c&aacute;ch beatbox v&agrave; đ&agrave;n violon cực kỳ s&ocirc;i động.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bằng sự&nbsp; s&aacute;ng tạo trẻ trung khi kết hợp giữa c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng với flashmob v&agrave; Beatbox, tiết mục của Đo&agrave;n trường ĐH Kinh tế đ&atilde; xuất sắc đoạt ng&ocirc;i qu&aacute;n qu&acirc;n của Li&ecirc;n hoan năm nay. Hai giải &aacute; qu&acirc;n thuộc về Đo&agrave;n trường ĐH S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; Quận Đo&agrave;n 11, ba giải khuyến kh&iacute;ch thuộc về Quận Đo&agrave;n 5, Đo&agrave;n Trường ĐH N&ocirc;ng L&acirc;m TP.HCM v&agrave; Quận Đo&agrave;n Thủ Đức. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31686/DSC_0095.JPG" style="height:396px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Qu&aacute;n qu&acirc;n ĐH Kinh tế rạng rỡ n&acirc;ng cao c&uacute;p v&ocirc; địch</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, Ban tổ chức c&ograve;n trao th&ecirc;m hai giải phụ Tiết mục s&aacute;ng tạo nhất cho Đo&agrave;n trường ĐH Kinh Tế TP.HCM v&agrave; giải Tiết mục bi&ecirc;n đạo xuất sắc nhất cho Đo&agrave;n trường ĐH S&agrave;i G&ograve;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31686/DSC_0104.JPG" style="height:330px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Yacute; NHUNG</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;