Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-A.JPG" style="height:407px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản c&ugrave;ng 329 đại biểu thanh ni&ecirc;n 10 nước đ&atilde; cập cảng C&aacute;t L&aacute;i (TPHCM) v&agrave;o chiều 2/12</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương&nbsp;tr&igrave;nh T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản (SSEAYP) l&agrave; hoạt động giao lưu văn h&oacute;a quốc tế d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; diễn ra 45 năm. Năm nay chuyến xuy&ecirc;n biển tr&ecirc;n chiếc t&agrave;u khổng lồ Nippon Maru khởi h&agrave;nh từ Nhật Bản đ&atilde; đi qua tất cả c&aacute;c nước ven biển Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Việt Nam l&agrave; điểm đến cuối c&ugrave;ng chở theo 329&nbsp;đại biểu thanh ni&ecirc;n, đ&atilde; cập cảng C&aacute;t L&aacute;i v&agrave;o trưa 2/12. Mỗi quốc gia cũng đ&atilde; gửi lời ch&agrave;o Việt Nam bằng những phong c&aacute;ch cực kỳ&nbsp;ấn tượng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%201%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Con t&agrave;u Nippon Maru đưa 329 bạn trẻ đại diện cho Nhật Bản v&agrave; 9 nước Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh SSEAYP qua nhiều quốc gia v&agrave; đ&atilde; cập&nbsp;cảng C&aacute;t L&aacute;i, thuộc Lữ đo&agrave;n 125 - V&ugrave;ng 2 Hải qu&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/DSC_0018.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> H&agrave;ng trăm bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh vẫy cờ ch&agrave;o mừng c&aacute;c đại biểu đến TP.Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-A.JPG" style="height:407px; width:600px" /><br /> 29 đại biểu&nbsp;của đo&agrave;n Việt Nam c&oacute; m&agrave;n &ldquo;ch&agrave;o s&acirc;n&rdquo; độc đ&aacute;o với những vũ điệu m&uacute;a cờ&nbsp;s&ocirc;i động&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-B.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đo&agrave;n đại biểu đến từ &quot;Xứ Vạn Đảo&quot;&nbsp;Indonesia trong trang phục giao lưu quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-C.JPG" style="height:415px; width:600px" /><br /> M&agrave;n m&uacute;a cờ gửi lời ch&agrave;o Việt Nam&nbsp;của c&aacute;c bạn trẻ t&agrave;i năng đến từ Vương quốc Campuchia&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-D.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Những ch&agrave;ng trai c&ocirc; g&aacute;i L&agrave;o rạng rỡ m&uacute;a cờ trong trang phục truyền thống</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-E.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đại biểu đến từ &ldquo;Đất nước Mặt trời mọc&rdquo; l&agrave; đo&agrave;n c&oacute; đ&ocirc;ng th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia SSEAYP nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-F%20(2).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đo&agrave;n đại biểu thanh ni&ecirc;n&nbsp;đến từ &quot;Đảo quốc Sư tử&quot; Singapore</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-G.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đo&agrave;n đại biểu&nbsp;Malaysia</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-H.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Nữ đại biểu trong đo&agrave;n Philippine</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-K.JPG" style="height:385px; width:600px" /><br /> C&aacute;c đại biểu đến từ Th&aacute;i Lan</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-M.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Những đại biểu trẻ đến từ vương quốc Brunei Darusalem</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/DSC_0124.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n c&ugrave;ng qu&yacute; l&atilde;nh đạo trung ương v&agrave; th&agrave;nh phố tặng hoa cho đại diện c&aacute;c quốc gia tham dự SSEAYP lần thứ 45 năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/LHK_4971.JPG" style="height:401px; width:600px" /><br /> C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n tặng khăn rằn v&agrave; n&oacute;n tai b&egrave;o l&agrave;m qu&agrave; kỷ niệm cho tất cả đại biểu&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/DSC_0141.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đo&agrave;n h&agrave;nh tr&igrave;nh sẽ thăm Việt Nam trong 4 ng&agrave;y v&agrave; c&aacute;c đại biểu SSEAYP&nbsp;v&agrave; tham gia nhiều hoạt động th&uacute; vị như:&nbsp;trải nghiệm sống c&ugrave;ng người d&acirc;n, giao lưu văn h&oacute;a tại nhiều trường đại học tại TP.HCM, tham quan những địa danh nổi tiếng của th&agrave;nh phố ...</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY - &Yacute; NHUNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;