Xuân tình nguyện 2019 lan tỏa nét đẹp Tết văn minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/images/Uploads/Banner/2-xtn-cover-new%20(1).jpg" style="height:240px; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Đ&atilde; th&agrave;nh th&ocirc;ng lệ, cứ mỗi dịp Xu&acirc;n về, h&agrave;ng ngh&igrave;n bạn trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lại t&igrave;nh nguyện tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng nhằm chung tay gửi tặng đến nhiều ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; một c&aacute;i Tết ấm &aacute;p v&agrave; lan tỏa tinh thần Tết văn minh đến b&agrave; con người d&acirc;n th&agrave;nh phố. C&agrave;ng gần đến Tết Kỷ Hợi 2019, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện c&agrave;ng s&ocirc;i nổi, thiết thực.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30109/DSC_0239.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chiến dịch &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; lần thứ 11 năm 2019 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức từ ng&agrave;y 06.01.2019 đến 02.02.2019, l&agrave; hoạt động ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam nhiệm kỳ X (2018 - 2023), thiết thực thực hiện chủ đề năm 2019 &ldquo;Năm thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chiến dịch &ldquo;phủ s&oacute;ng&rdquo; tại 24 quận, huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Trong đ&oacute;, tập trung ở c&aacute;c bệnh viện, m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, c&aacute;c trường chuy&ecirc;n biệt, c&aacute;c cơ sở x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c k&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n, khu lưu tr&uacute;, khu trọ c&ocirc;ng nh&acirc;n, c&aacute;c nh&agrave; ga, bến xe, chợ, khu vực tập trung đ&ocirc;ng d&acirc;n cư, c&aacute;c địa b&agrave;n khu vực bi&ecirc;n giới, hải đảo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện l&agrave; sinh vi&ecirc;n, học sinh trung cấp, học sinh trung học phổ th&ocirc;ng, trung t&acirc;m gi&aacute;o dục nghề nghiệp, trung t&acirc;m gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n, du học sinh, sinh vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>C&aacute;c chương tr&igrave;nh trọng t&acirc;m trong chiến dịch: </em></strong>Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tết bạn b&egrave;&rdquo;, Chương tr&igrave;nh &ldquo;Xu&acirc;n sẻ chia&rdquo;, Chương tr&igrave;nh &ldquo;Xu&acirc;n chiến sĩ&rdquo;, Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tết văn minh&rdquo;. Với c&aacute;c ng&agrave;y hoạt động cao điểm: &nbsp;&ldquo;Chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện h&agrave;nh động v&igrave; Tết văn minh&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 06.01.2019, &ldquo;Chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện sẻ chia v&igrave; an sinh x&atilde; hội&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 13.01.2019, &ldquo;Chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện h&agrave;nh động v&igrave; bạn b&egrave;&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 20.01.2019, &ldquo;Chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện h&agrave;nh động v&igrave; đ&agrave;n em&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 27.01.2019.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Lễ ra qu&acirc;n chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện năm 2019</strong> sẽ diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 7 giờ ng&agrave;y 06.01.2018 (Chủ nhật) tại s&acirc;n 4A, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố <em>(Số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1).</em> Ngay sau đ&oacute;, c&aacute;c bạn chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện sẽ tham gia Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện h&agrave;nh động v&igrave; Tết văn minh&rdquo; với c&aacute;c nội dung như:&nbsp;&nbsp;Khu vực hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện: vận động chiến sĩ, sinh vi&ecirc;n tham gia hiến m&aacute;u, tăng cường nguồn m&aacute;u dự trễ v&agrave;o dịp Tết, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c thanh ni&ecirc;n nh&oacute;m m&aacute;u O);&nbsp;Khu vực hội thu c&aacute;c vật phẩm, qu&agrave; tặng Qu&agrave; Xu&acirc;n cho em&rdquo;, thiệp Tết tặng chiến sĩ được tổ chức tại ng&agrave;y hội;&nbsp;Khu vực &ldquo;Ngh&igrave;n b&aacute;nh chưng xanh&rdquo;: tập huấn kỹ năng nấu v&agrave; g&oacute;i b&aacute;nh, đảm bảo chất lượng b&aacute;nh th&agrave;nh phẩm;&nbsp;Chương tr&igrave;nh tập huấn &ldquo;Chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện h&agrave;nh động v&igrave; Tết văn minh&rdquo;. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31775/DC_0035.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn chiến sĩ sẽ ra qu&acirc;n dọn vệ sinh m&ocirc;i trường v&agrave; tuy&ecirc;n truyền Tết văn minh, văn h&oacute;a Tết l&agrave;nh mạnh; thăm, tặng qu&agrave;, cập nhật th&ocirc;ng tin số h&oacute;a c&aacute;c ba, m&aacute; phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; thực hiện c&aacute;c &ldquo;G&oacute;c xu&acirc;n thanh ni&ecirc;n&rdquo;&nbsp;tại 5 k&yacute; t&uacute;c x&aacute; khu vực trường học, 4 khu vực quận, huyện, 2 khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Gắn với hoạt động gi&aacute;o dục về biển, đảo, năm nay, Ban Chỉ huy Chiến dịch dự kiến tổ chức hoạt động t&igrave;nh nguyện tại đảo Thổ Chu, thăm, giao lưu, tặng qu&agrave; Bộ tư lệnh Cảnh s&aacute;t biển 4, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n đang sinh sống v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c tại đảo Thổ Chu, tỉnh Ki&ecirc;n Giang, thăm, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c chiến sĩ đang l&agrave;m nhiệm vụ tại c&aacute;c trạm bi&ecirc;n ph&ograve;ng tr&ecirc;n s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, c&aacute;c đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng bi&ecirc;n giới, tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Nghĩa t&igrave;nh bi&ecirc;n giới, biển, đảo&rdquo;, thăm, giao lưu, tặng qu&agrave; với c&aacute;c chiến sĩ đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng x&atilde; đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n sẽ diễn ra c&aacute;c hoạt động dọn vệ sinh m&ocirc;i trường, x&oacute;a điểm đen &ocirc; nhiễm, trồng c&acirc;y, tạo mảng xanh tại khu phố, ấp, trường học, k&yacute; t&uacute;c x&aacute;, khu nh&agrave; trọ, khu lưu tr&uacute;; tuy&ecirc;n truyền Tết văn minh, văn h&oacute;a Tết l&agrave;nh mạnh; tuy&ecirc;n truyền n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ở nơi c&ocirc;ng cộng v&agrave; sau c&aacute;c hoạt động vui Tết, x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, văn h&oacute;a ứng xử v&agrave; văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n trong thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; tuy&ecirc;n truyền người d&acirc;n thực hiện cuộc vận động &ldquo;Người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo;.</span></p> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-top: 4px solid rgb(218, 218, 218); border-bottom: 6px solid rgb(218, 218, 218); background: rgb(238, 238, 238); border-radius: 10px;"> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000080"><span style="font-size:14px"><strong>Một số chỉ ti&ecirc;u quan trọng của chiến dịch:</strong>&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Tổ chức thăm, tặng qu&agrave; cho 20 k&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n; trao tặng 50 phần qu&agrave; d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội khu vực trường học c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; tổ chức 05 chương tr&igrave;nh văn nghệ xu&acirc;n phục vụ thanh thiếu nhi, người d&acirc;n th&agrave;nh phố; tổ chức &iacute;t nhất 10 chương tr&igrave;nh &ldquo;Vui Tết c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n xa qu&ecirc;&rdquo; v&agrave; tặng 200 phần qu&agrave; cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tại c&aacute;c khu lưu tr&uacute; văn h&oacute;a, nh&agrave; trọ; tặng qu&agrave; cho &iacute;t nhất 3.000 em thiếu nhi, học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, trẻ em lang thang, c&aacute;c em thiếu nhi tại m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, c&aacute;c trường chuy&ecirc;n biệt, c&aacute;c cơ sở x&atilde; hội, c&aacute;c bệnh nhi trong c&aacute;c bệnh viện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Phối hợp với Bệnh viện Truyền m&aacute;u huyết học v&agrave; Trung t&acirc;m Hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo Th&agrave;nh phố (Hội Chữ thập đỏ Th&agrave;nh phố) tổ chức c&aacute;c ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, phấn đấu vận động &iacute;t nhất 1.500 đơn vị m&aacute;u trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Tặng qu&agrave; Tết cho 2.000 bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o điều trị tại c&aacute;c bệnh viện, đồng thời hỗ trợ bệnh viện trong việc chăm s&oacute;c bệnh nh&acirc;n neo đơn trong dịp Tết; phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh&ldquo;Tổ ấm ng&agrave;y xu&acirc;n&rdquo; d&agrave;nh cho 2.000 trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại c&aacute;c Trung t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng, bảo trợ x&atilde; hội; tổ chức hoạt động &ldquo;Ngh&igrave;n b&aacute;nh chưng xanh&rdquo; cho thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n g&oacute;i 1.000 b&aacute;nh chưng, b&aacute;nh t&eacute;t; tổ chức thăm, tặng qu&agrave; cho 30 gia đ&igrave;nh c&aacute;n bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại c&aacute;c đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, khu vực bi&ecirc;n giới, hải đảo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Tổ chức tổ chức &iacute;t nhất 5 đo&agrave;n chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đi thăm, giao lưu thể thao, văn nghệ với học vi&ecirc;n tại c&aacute;c trung t&acirc;m cai nghiện, c&aacute;c trường gi&aacute;o dưỡng đặc biệt; chăm lo Tết cho học vi&ecirc;n đang cai nghiện tại Trường Gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo v&agrave; giải quyết việc l&agrave;m số 2 thuộc Lực lượng TNXP Th&agrave;nh phố v&agrave; Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục lao động x&atilde; hội Ph&uacute; Đức thuộc Sở LĐ,TB -XH Th&agrave;nh phố .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Tổ chức 5 đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n cấp Th&agrave;nh: &ldquo;Nh&agrave; vui ng&agrave;y Tết&rdquo;, &ldquo;Nụ cười đ&oacute;n Xu&acirc;n&rdquo;, &ldquo;Qu&agrave;&nbsp;xu&acirc;n cho em&rdquo;,&nbsp; &ldquo;Niềm vui ng&agrave;y cuối năm&rdquo;, tập hợp dữ liệu để số h&oacute;a th&ocirc;ng tin ba m&aacute; phong tr&agrave;o học sinh - sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố; thực hiện 50 &ldquo;G&oacute;c xu&acirc;n tuổi trẻ&rdquo; tại c&aacute;c k&yacute; t&uacute;c x&aacute;, khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n, chung cư, điểm sinh hoạt d&acirc;n cư tại khu phố, c&aacute;c trạm bi&ecirc;n ph&ograve;ng tr&ecirc;n s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n; tổ chức 8 đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện phản ứng nhanh hỗ trợ điều phối giao th&ocirc;ng tại c&aacute;c cửa ng&otilde; của th&agrave;nh phố.</span></span></p> </div> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC ĐẠT &ndash; T.L</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;