Về thăm lại căn cứ cách mạng Phú An, Bình Dương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 20.01, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; c&ocirc;ng với Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mĩ tại x&atilde; Ph&uacute; An v&agrave; x&atilde; An T&acirc;y của huyện Bến C&aacute;t (Tỉnh B&igrave;nh Dương).</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31829/5.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh vinh dự đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết &ndash; nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị Đảng Cộng sản Việt Nam, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng dự c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Mỹ Lệ - Ph&oacute; Chủ nhiệm thường trực C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;nguy&ecirc;n quyền B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo địa phương, c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong chuyến thăm, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết đ&atilde; b&agrave;y tỏ sự x&uacute;c động v&agrave; biết ơn khi gặp lại những gia đ&igrave;nh căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n. &ldquo;Việc nu&ocirc;i giấu qu&acirc;n, giữ g&igrave;n căn cứ c&aacute;ch mạng l&agrave; cử chỉ, việc l&agrave;m hết sức cao qu&yacute;. H&ocirc;m nay ch&uacute;ng ta được gặp mặt tại đ&acirc;y l&agrave; một niềm vinh dự, ai cũng vui nhưng c&aacute;c đồng ch&iacute; c&oacute; biết người vui nhất l&agrave; ai kh&ocirc;ng? C&oacute; lẽ l&agrave; t&ocirc;i&rdquo;, đồng ch&iacute; trải l&ograve;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trao 53 suất qu&agrave; (mỗi suất trị gi&aacute; 700.000 đồng) cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh căn cứ. Những m&oacute;n qu&agrave; tuy kh&ocirc;ng lớn nhưng chứa đựng nhiều t&igrave;nh cảm của tuổi trẻ th&agrave;nh phố B&aacute;c gửi đến c&aacute;c ba m&aacute;, những người kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, sẵn s&agrave;ng chia sẻ, gi&uacute;p đỡ Th&agrave;nh đo&agrave;n trong những năm th&aacute;ng kh&aacute;ng chiến khốc liệt.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Về thăm lại căn cứ, c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; được lắng nghe rất nhiều c&acirc;u chuyện lịch sử, đ&oacute; l&agrave; niềm vui, c&oacute; cả nỗi buồn v&agrave; những đau thương mất m&aacute;t. Nhưng tất cả đ&oacute; chẳng thể l&agrave;m lung lay &yacute; ch&iacute; c&aacute;ch mạng của những ch&agrave;ng trai, c&ocirc; g&aacute;i 40 năm về trước để rồi h&ocirc;m nay họ tiếp tục truyền dũng kh&iacute; cho c&aacute;c bạn trẻ, những đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n sẽ tiếp bước truyền thống anh h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cũng trong chuyến thăm, đo&agrave;n đ&atilde; tiến h&agrave;nh d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tại Đ&agrave;i liệt sĩ x&atilde; Ph&uacute; An v&agrave; Khu Di t&iacute;ch lịch sử Địa đạo Tam gi&aacute;c Sắt. Đ&acirc;y đều l&agrave; những căn cứ thấm đẫm kh&iacute; ph&aacute;ch anh h&ugrave;ng, mưu tr&iacute; v&agrave; dũng cảm của một thế hệ trẻ lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng đứng l&ecirc;n g&igrave;n giữ non s&ocirc;ng của đất nước.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;