Nhà Bè: Sức trẻ Hội trại Tòng quân năm 2019 với chủ đề "Vinh quang người chiến sỹ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">H&ograve;a c&ugrave;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi, nối tiếp truyền thống vẻ vang&nbsp;của Đảng, của Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam trong dịp tiễn thanh ni&ecirc;n l&ecirc;n đường thi h&agrave;nh nghĩa vụ qu&acirc;n sự năm 2019; chiều ng&agrave;y 20/02/2019,&nbsp;được sự chỉ đạo của Huyện ủy &ndash; UBND Huyện, Hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự Huyện, Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự v&agrave; Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; phối hợp tổ chức Hội trại T&ograve;ng qu&acirc;n năm 2019 với chủ đề&nbsp;<em>&ldquo;Vinh quang người chiến sỹ&rdquo;</em>&nbsp;nhằm tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, cơ hội giao lưu cho 110 chiến sỹ t&acirc;n binh&nbsp;v&agrave; thu h&uacute;t hơn 200 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện tham gia mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đ&oacute;, động vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển hăng h&aacute;i l&ecirc;n đường nhập ngũ, l&agrave;m tr&ograve;n nhiệm vụ trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31898/IMG_2555.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31898/IMG_2503.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Sau lễ khai mạc, Hội trại diễn ra Hội&nbsp;thi thiết kế cổng trại, trang tr&iacute; thủ c&ocirc;ng lều trại được mang t&ecirc;n những gương Anh h&ugrave;ng liệt sỹ như: Mẹ VNAH Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hữu Lầu, Đ&agrave;o Sư T&iacute;ch, Huỳnh Tấn Ph&aacute;t,&hellip; Ngo&agrave;i ra, phần thi tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, phục vụ gian h&agrave;ng ẩm thực, gian h&agrave;ng hớt t&oacute;c miễn ph&iacute;,&nbsp;gian h&agrave;ng sửa quần &aacute;o&hellip;&nbsp;cũng được diễn ra s&ocirc;i nổi với sự tham gia của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thuộc 08 tiểu trại đại diện cho 7 x&atilde;, thị trấn v&agrave; C&ocirc;ng an Huyện.</p> <p style="text-align: justify;">Đến dự chương tr&igrave;nh của Hội trại, c&oacute; sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện l&atilde;nh đạo Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Thường trực Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Huyện, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự Huyện, đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Huyện, c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n 7 x&atilde; &ndash; thị trấn, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Huyện Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện về tham dự Hội trại.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31898/a5b1428c12f2f0aca9e3.jpg" style="height:453px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Trong chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ograve;n được tham gia hoạt n&aacute;o s&acirc;n khấu, văn nghệ,&nbsp;giao lưu với c&aacute;c gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu&hellip; Song song đ&oacute; l&agrave; nghi thức rước đuốc thắp lửa truyền thống được diễn ra từ Bia lưu niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n, huyện Nh&agrave; B&egrave; đến trụ sở Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự Huyện. Ngọn lửa của truyền thống y&ecirc;u nước, truyền thống anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng đang được c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;c đồng ch&iacute; t&acirc;n binh chia sẻ, truyền lửa cho nhau. H&ograve;a b&igrave;nh h&ocirc;m nay l&agrave; sự cống hiến của tuổi trẻ m&aacute;u v&agrave; xương của đồng b&agrave;o v&agrave; chiến sỹ cả nước, trong đ&oacute; c&oacute; huyện Nh&agrave; B&egrave; Anh h&ugrave;ng. Để giữ g&igrave;n v&agrave; t&ocirc; thắm những th&agrave;nh quả m&agrave; c&aacute;c thế hệ đi trước đ&atilde; gi&agrave;nh được, c&aacute;c đồng ch&iacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n, t&acirc;n binh h&ocirc;m nay sẽ tiếp tục duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t huy ngọn lửa ấy, phấn đấu, thi đua c&ocirc;ng t&aacute;c tốt g&oacute;p phần rạng danh qu&ecirc; hương Nh&agrave; B&egrave; anh h&ugrave;ng v&agrave; vinh quang chiến sỹ Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31898/DSC03080.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><em>&ldquo;Em cảm nhận được kh&ocirc;ng kh&iacute; h&aacute;o hức, rộng r&agrave;ng của Hội trại, cũng như sự quan t&acirc;m của c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; l&atilde;nh đạo đến với những t&acirc;n binh như ch&uacute;ng em. Việc tham gia qu&acirc;n ngũ sẽ gi&uacute;p bọn em trưởng th&agrave;nh hơn, sống kỷ luật, gương mẫu hơn. H&agrave;nh trang của bọn em khi chuẩn bị nhập ngũ đ&oacute; l&agrave; sự tự tin, t&igrave;nh thần cống hiến, ham học hỏi, cống gắng phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c m&agrave; đơn vị ph&acirc;n c&ocirc;ng. Dẫu biết rằng giai đoạn đầu tụi em sẽ c&oacute; nhiều bỡ ngỡ, cũng như nhớ gia đ&igrave;nh; nhưng tụi em sẽ cố gắng hết sức để vượt qua được điều ấy&rdquo;</em>, đ&oacute; l&agrave; những lời chia sẻ ch&acirc;n th&agrave;nh của bạn Trần Quốc V&acirc;n, địa chỉ 840/32, ấp 2, x&atilde; Nhơn Đức &ndash; Đảng vi&ecirc;n trẻ tự nguyện l&ecirc;n đường nhập ngũ năm 2019.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31898/DSC03194.JPG" style="height:1067px; width:1600px" /></p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Huyện ủy &ndash; HĐND &ndash;&nbsp;UBND &ndash; Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 14 thanh ni&ecirc;n l&ecirc;n đường nhập ngũ &ndash;&nbsp;xuất&nbsp;ngũ ti&ecirc;u biểu&nbsp;v&agrave; 7 gia đ&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển qu&acirc;n&nbsp;năm 2019.&nbsp;Hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự Huyện v&agrave; c&aacute;c x&atilde;, thị trấn cũng&nbsp;đ&atilde; trao tặng những phần qu&agrave; &yacute; nghĩa, gi&aacute; trị trung b&igrave;nh 4 triệu đồng/phần nhằm kh&iacute;ch lệ v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ l&ecirc;n đường nhập ngũ năm nay.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c tiểu trại của của Đo&agrave;n x&atilde; Hiệp Phước, x&atilde; Long Thới, thị trấn Nh&agrave; B&egrave;, x&atilde; Nhơn Đức v&agrave; Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng an Huyện đ&atilde; vinh dự nhận giấy khen của Huyện Đo&agrave;n v&igrave; đ&atilde; đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong c&aacute;c hoạt động Hội trại v&agrave; thiết kế cổng trại.</p> <p style="text-align: justify;">Hội trại T&ograve;ng qu&acirc;n năm 2019&nbsp;l&agrave; đợt hoạt động ch&iacute;nh trị s&acirc;u rộng, ph&aacute;t huy sức trẻ, tạo điều kiện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhập ngũ n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện n&oacute;i chung c&oacute; cơ hội c&ugrave;ng tham gia hoạt động vui chơi bổ &iacute;ch, giao lưu, học tập lẫn nhau, quản l&yacute; chặt qu&acirc;n số, thực hiện tốt kế hoạch giao qu&acirc;n bảo đảm đ&uacute;ng thời gian quy định,&nbsp;thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c hậu phương qu&acirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện./.</p> <p style="margin-left:288.0pt"><strong><em>Minh T&acirc;m</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;