Nhà Bè: Sức trẻ Hội trại Tòng quân năm 2019 với chủ đề "Vinh quang người chiến sỹ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">H&ograve;a c&ugrave;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi, nối tiếp truyền thống vẻ vang&nbsp;của Đảng, của Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam trong dịp tiễn thanh ni&ecirc;n l&ecirc;n đường thi h&agrave;nh nghĩa vụ qu&acirc;n sự năm 2019; chiều ng&agrave;y 20/02/2019,&nbsp;được sự chỉ đạo của Huyện ủy &ndash; UBND Huyện, Hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự Huyện, Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự v&agrave; Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; phối hợp tổ chức Hội trại T&ograve;ng qu&acirc;n năm 2019 với chủ đề&nbsp;<em>&ldquo;Vinh quang người chiến sỹ&rdquo;</em>&nbsp;nhằm tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, cơ hội giao lưu cho 110 chiến sỹ t&acirc;n binh&nbsp;v&agrave; thu h&uacute;t hơn 200 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện tham gia mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đ&oacute;, động vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển hăng h&aacute;i l&ecirc;n đường nhập ngũ, l&agrave;m tr&ograve;n nhiệm vụ trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31898/IMG_2555.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31898/IMG_2503.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Sau lễ khai mạc, Hội trại diễn ra Hội&nbsp;thi thiết kế cổng trại, trang tr&iacute; thủ c&ocirc;ng lều trại được mang t&ecirc;n những gương Anh h&ugrave;ng liệt sỹ như: Mẹ VNAH Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hữu Lầu, Đ&agrave;o Sư T&iacute;ch, Huỳnh Tấn Ph&aacute;t,&hellip; Ngo&agrave;i ra, phần thi tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, phục vụ gian h&agrave;ng ẩm thực, gian h&agrave;ng hớt t&oacute;c miễn ph&iacute;,&nbsp;gian h&agrave;ng sửa quần &aacute;o&hellip;&nbsp;cũng được diễn ra s&ocirc;i nổi với sự tham gia của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thuộc 08 tiểu trại đại diện cho 7 x&atilde;, thị trấn v&agrave; C&ocirc;ng an Huyện.</p> <p style="text-align: justify;">Đến dự chương tr&igrave;nh của Hội trại, c&oacute; sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện l&atilde;nh đạo Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Thường trực Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Huyện, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự Huyện, đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Huyện, c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n 7 x&atilde; &ndash; thị trấn, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Huyện Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện về tham dự Hội trại.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31898/a5b1428c12f2f0aca9e3.jpg" style="height:453px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Trong chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ograve;n được tham gia hoạt n&aacute;o s&acirc;n khấu, văn nghệ,&nbsp;giao lưu với c&aacute;c gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu&hellip; Song song đ&oacute; l&agrave; nghi thức rước đuốc thắp lửa truyền thống được diễn ra từ Bia lưu niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n, huyện Nh&agrave; B&egrave; đến trụ sở Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự Huyện. Ngọn lửa của truyền thống y&ecirc;u nước, truyền thống anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng đang được c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;c đồng ch&iacute; t&acirc;n binh chia sẻ, truyền lửa cho nhau. H&ograve;a b&igrave;nh h&ocirc;m nay l&agrave; sự cống hiến của tuổi trẻ m&aacute;u v&agrave; xương của đồng b&agrave;o v&agrave; chiến sỹ cả nước, trong đ&oacute; c&oacute; huyện Nh&agrave; B&egrave; Anh h&ugrave;ng. Để giữ g&igrave;n v&agrave; t&ocirc; thắm những th&agrave;nh quả m&agrave; c&aacute;c thế hệ đi trước đ&atilde; gi&agrave;nh được, c&aacute;c đồng ch&iacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n, t&acirc;n binh h&ocirc;m nay sẽ tiếp tục duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t huy ngọn lửa ấy, phấn đấu, thi đua c&ocirc;ng t&aacute;c tốt g&oacute;p phần rạng danh qu&ecirc; hương Nh&agrave; B&egrave; anh h&ugrave;ng v&agrave; vinh quang chiến sỹ Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31898/DSC03080.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><em>&ldquo;Em cảm nhận được kh&ocirc;ng kh&iacute; h&aacute;o hức, rộng r&agrave;ng của Hội trại, cũng như sự quan t&acirc;m của c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; l&atilde;nh đạo đến với những t&acirc;n binh như ch&uacute;ng em. Việc tham gia qu&acirc;n ngũ sẽ gi&uacute;p bọn em trưởng th&agrave;nh hơn, sống kỷ luật, gương mẫu hơn. H&agrave;nh trang của bọn em khi chuẩn bị nhập ngũ đ&oacute; l&agrave; sự tự tin, t&igrave;nh thần cống hiến, ham học hỏi, cống gắng phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c m&agrave; đơn vị ph&acirc;n c&ocirc;ng. Dẫu biết rằng giai đoạn đầu tụi em sẽ c&oacute; nhiều bỡ ngỡ, cũng như nhớ gia đ&igrave;nh; nhưng tụi em sẽ cố gắng hết sức để vượt qua được điều ấy&rdquo;</em>, đ&oacute; l&agrave; những lời chia sẻ ch&acirc;n th&agrave;nh của bạn Trần Quốc V&acirc;n, địa chỉ 840/32, ấp 2, x&atilde; Nhơn Đức &ndash; Đảng vi&ecirc;n trẻ tự nguyện l&ecirc;n đường nhập ngũ năm 2019.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31898/DSC03194.JPG" style="height:1067px; width:1600px" /></p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Huyện ủy &ndash; HĐND &ndash;&nbsp;UBND &ndash; Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 14 thanh ni&ecirc;n l&ecirc;n đường nhập ngũ &ndash;&nbsp;xuất&nbsp;ngũ ti&ecirc;u biểu&nbsp;v&agrave; 7 gia đ&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển qu&acirc;n&nbsp;năm 2019.&nbsp;Hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự Huyện v&agrave; c&aacute;c x&atilde;, thị trấn cũng&nbsp;đ&atilde; trao tặng những phần qu&agrave; &yacute; nghĩa, gi&aacute; trị trung b&igrave;nh 4 triệu đồng/phần nhằm kh&iacute;ch lệ v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ l&ecirc;n đường nhập ngũ năm nay.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c tiểu trại của của Đo&agrave;n x&atilde; Hiệp Phước, x&atilde; Long Thới, thị trấn Nh&agrave; B&egrave;, x&atilde; Nhơn Đức v&agrave; Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng an Huyện đ&atilde; vinh dự nhận giấy khen của Huyện Đo&agrave;n v&igrave; đ&atilde; đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong c&aacute;c hoạt động Hội trại v&agrave; thiết kế cổng trại.</p> <p style="text-align: justify;">Hội trại T&ograve;ng qu&acirc;n năm 2019&nbsp;l&agrave; đợt hoạt động ch&iacute;nh trị s&acirc;u rộng, ph&aacute;t huy sức trẻ, tạo điều kiện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhập ngũ n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện n&oacute;i chung c&oacute; cơ hội c&ugrave;ng tham gia hoạt động vui chơi bổ &iacute;ch, giao lưu, học tập lẫn nhau, quản l&yacute; chặt qu&acirc;n số, thực hiện tốt kế hoạch giao qu&acirc;n bảo đảm đ&uacute;ng thời gian quy định,&nbsp;thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c hậu phương qu&acirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện./.</p> <p style="margin-left:288.0pt"><strong><em>Minh T&acirc;m</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;