Ngày hội văn hóa các dân tộc và "Tuyên dương thanh niên dân tộc tiêu biểu" năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hướng đến Ng&agrave;y văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam (19.4), c&ugrave;ng&nbsp;chuỗi hoạt động kỉ niệm 73 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ gửi thư tới Đại hội c&aacute;c d&acirc;n tộc thiểu số miền Nam (19.04.1946 - 19.04.2019 ), tối 20.4, Hội li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Ng&agrave;y hội văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc v&agrave; &quot;Tuy&ecirc;n dương thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc ti&ecirc;u biểu&quot; năm 2019.<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> </span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y hội&nbsp;diễn ra tại hai địa điểm: C&ocirc;ng vi&ecirc;n đường Dương Đ&igrave;nh Nghệ (phường 8, quận 11) v&agrave; khu B - C&ocirc;ng vi&ecirc;n 23/9 (phường Phạm Ngũ L&atilde;o, quận 1) với nhiều hoạt động vui chơi trải nghiệm c&aacute;c ng&agrave;nh nghề truyền thống c&ugrave;ng với tiết mục ca m&uacute;a nhạc d&acirc;n tộc, c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32211/A10.JPG" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương mặt thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số ti&ecirc;u biểu</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y hội c&ograve;n tổ chức Hội thi &ldquo;N&eacute;t đẹp thanh ni&ecirc;n c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam&rdquo;; Li&ecirc;n hoan Giai điệu Lạc Hồng; Trao học bổng Lạc hồng cho 31 sinh vi&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Đồng thời, tuy&ecirc;n dương 46<em> </em>gương thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực, tham gia t&iacute;ch cực c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tại địa phương, đơn vị.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Th&ocirc;ng qua ng&agrave;y hội, Ban tổ chức mong muốn&nbsp;t&ocirc;n vinh c&aacute;c bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, đồng thời&nbsp;tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu đến hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n th&agrave;nh phố c&aacute;c gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp, g&oacute;p phần g&igrave;n giữ c&aacute;c bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc Việt Nam, gi&aacute;o dục truyền thống tinh thần y&ecirc;u nước, l&ograve;ng tự h&agrave;o v&agrave; củng cố khối đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32211/A9.JPG" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 tiết mục văn nghệ trong Gala Giai điệu Lạc Hồng</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại ng&agrave;y hội, Ban tổ chức đ&atilde; trao giải Cuộc thi N&eacute;t đẹp thanh ni&ecirc;n c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam. Đ&oacute; l&agrave; 11 c&ocirc; g&aacute;i xinh đẹp, duy&ecirc;n d&aacute;ng v&agrave; t&agrave;i năng đến từ c&aacute;c d&acirc;n tộc kh&aacute;c nhau, hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tr&ecirc;n khắp c&aacute;c địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Kết quả chung cuộc, th&iacute; sinh Đinh Thị Ho&agrave;i Liễu đến từ đơn vị Uỷ ban hội quận 1 d&agrave;nh được giải Hoa kh&ocirc;i cho Cuộc thi N&eacute;t đẹp thanh ni&ecirc;n c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>DIỄM MY</strong></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;