Ngày hội văn hóa các dân tộc và "Tuyên dương thanh niên dân tộc tiêu biểu" năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hướng đến Ng&agrave;y văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam (19.4), c&ugrave;ng&nbsp;chuỗi hoạt động kỉ niệm 73 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ gửi thư tới Đại hội c&aacute;c d&acirc;n tộc thiểu số miền Nam (19.04.1946 - 19.04.2019 ), tối 20.4, Hội li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Ng&agrave;y hội văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc v&agrave; &quot;Tuy&ecirc;n dương thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc ti&ecirc;u biểu&quot; năm 2019.<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> </span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y hội&nbsp;diễn ra tại hai địa điểm: C&ocirc;ng vi&ecirc;n đường Dương Đ&igrave;nh Nghệ (phường 8, quận 11) v&agrave; khu B - C&ocirc;ng vi&ecirc;n 23/9 (phường Phạm Ngũ L&atilde;o, quận 1) với nhiều hoạt động vui chơi trải nghiệm c&aacute;c ng&agrave;nh nghề truyền thống c&ugrave;ng với tiết mục ca m&uacute;a nhạc d&acirc;n tộc, c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32211/A10.JPG" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương mặt thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số ti&ecirc;u biểu</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y hội c&ograve;n tổ chức Hội thi &ldquo;N&eacute;t đẹp thanh ni&ecirc;n c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam&rdquo;; Li&ecirc;n hoan Giai điệu Lạc Hồng; Trao học bổng Lạc hồng cho 31 sinh vi&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Đồng thời, tuy&ecirc;n dương 46<em> </em>gương thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực, tham gia t&iacute;ch cực c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tại địa phương, đơn vị.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Th&ocirc;ng qua ng&agrave;y hội, Ban tổ chức mong muốn&nbsp;t&ocirc;n vinh c&aacute;c bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, đồng thời&nbsp;tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu đến hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n th&agrave;nh phố c&aacute;c gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp, g&oacute;p phần g&igrave;n giữ c&aacute;c bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc Việt Nam, gi&aacute;o dục truyền thống tinh thần y&ecirc;u nước, l&ograve;ng tự h&agrave;o v&agrave; củng cố khối đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32211/A9.JPG" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 tiết mục văn nghệ trong Gala Giai điệu Lạc Hồng</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại ng&agrave;y hội, Ban tổ chức đ&atilde; trao giải Cuộc thi N&eacute;t đẹp thanh ni&ecirc;n c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam. Đ&oacute; l&agrave; 11 c&ocirc; g&aacute;i xinh đẹp, duy&ecirc;n d&aacute;ng v&agrave; t&agrave;i năng đến từ c&aacute;c d&acirc;n tộc kh&aacute;c nhau, hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tr&ecirc;n khắp c&aacute;c địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Kết quả chung cuộc, th&iacute; sinh Đinh Thị Ho&agrave;i Liễu đến từ đơn vị Uỷ ban hội quận 1 d&agrave;nh được giải Hoa kh&ocirc;i cho Cuộc thi N&eacute;t đẹp thanh ni&ecirc;n c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>DIỄM MY</strong></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;