Đi theo tiếng gọi của trái tim yêu nước và lý tưởng cách mạng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Cứ mỗi dịp th&aacute;ng Tư về, mỗi người con đất Việt lại h&ograve;a chung cảm x&uacute;c tri &acirc;n, nhớ về những ng&agrave;y th&aacute;ng chiến đấu h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từng d&ograve;ng người hội tụ về c&aacute;c nghĩa trang, đ&agrave;i tưởng niệm, về c&aacute;c chiến trường từng một thời &aacute;c liệt trong kh&oacute;i đạn, bom rơi, d&acirc;ng hương v&agrave; thắp l&ecirc;n những ngọn nến th&agrave;nh k&iacute;nh tưởng nhớ c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ đ&atilde; m&atilde;i m&atilde;i ng&atilde; xuống cho nền h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập của d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32222/28.jpg" style="height:402px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Hoạt động tri &acirc;n anh h&ugrave;ng liệt sĩ của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố được tổ chức v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn h&agrave;ng năm - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kỷ niệm 44 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2019), 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam, bi&ecirc;n giới ph&iacute;a Bắc (1979 &ndash; 2019), bằng tất cả tấm l&ograve;ng tri &acirc;n, tuổi trẻ th&agrave;nh phố xin k&iacute;nh cẩn nghi&ecirc;ng m&igrave;nh v&agrave; b&agrave;y tỏ tấm l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc đối với đồng b&agrave;o, chiến sĩ đ&atilde; anh dũng hi sinh trong cuộc đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, bảo vệ độc lập, to&agrave;n vẹn chủ quyền l&atilde;nh thổ của Tổ quốc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&agrave;ng tr&acirc;n trọng v&agrave; tự h&agrave;o về lịch sử, ch&uacute;ng ta c&agrave;ng &yacute; thức s&acirc;u sắc được rằng, nền độc lập, tự do, h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; thống nhất h&ocirc;m nay đ&atilde; phải đ&aacute;nh đổi bằng xương m&aacute;u, tuổi xu&acirc;n, cuộc đời v&agrave; hạnh ph&uacute;c của biết bao thế hệ đi trước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng ta nhắc lại qu&aacute; khứ đau thương kh&ocirc;ng chỉ để tưởng nhớ c&ocirc;ng lao của những người đ&atilde; ng&atilde; xuống, m&agrave; c&ograve;n để nhắc nhớ thế hệ trẻ h&ocirc;m nay, phải sống sao cho xứng đ&aacute;ng với lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc, với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh, với sự tin y&ecirc;u v&agrave; kỳ vọng của Đảng, B&aacute;c Hồ v&agrave; của cả d&acirc;n tộc Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong nhiều năm qua, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; nhiều nỗ lực với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, g&oacute;p phần hiệu quả v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển v&agrave; bảo vệ đất nước, th&agrave;nh phố. C&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; đang v&agrave; sẽ tiếp tục đi theo tiếng gọi của tr&aacute;i tim y&ecirc;u nước v&agrave; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng. Bởi một lẽ kh&ocirc;ng g&igrave; thay đổi được, &ldquo;<em>con đường của thanh ni&ecirc;n chỉ l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng, kh&ocirc;ng thể c&oacute; con đường n&agrave;o kh&aacute;c</em>&rdquo;, được tiếp bước cha anh đi theo con đường c&aacute;ch mạng m&agrave; Đảng, B&aacute;c Hồ v&agrave; h&agrave;ng triệu tr&aacute;i tim y&ecirc;u nước của d&acirc;n tộc Việt Nam đ&atilde; chọn, l&agrave; một vinh dự thật lớn lao.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2019 l&agrave; Năm Đột ph&aacute; cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, cũng l&agrave; năm tăng tốc để ho&agrave;n th&agrave;nh những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm k&igrave; 2015 &ndash; 2020. Nhận thức về tr&aacute;ch nhiệm của người c&ocirc;ng chức trẻ th&agrave;nh phố, c&ugrave;ng với h&agrave;ng trăm ng&agrave;n bạn trẻ đang hăng say lao động, học tập, ch&uacute;ng ch&aacute;u sẽ tiếp tục cố gắng r&egrave;n luyện, đ&oacute;ng g&oacute;p c&ocirc;ng sức nhằm x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những ng&agrave;y cuối th&aacute;ng 4.2019, đất nước đ&atilde; chứng kiến sự ra đi của một người con ưu t&uacute;. Đại tướng L&ecirc; Đức Anh, Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa&nbsp;Việt Nam, nguy&ecirc;n Bộ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng đ&atilde; về với B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u. Vị Đại tướng mất đi v&agrave;o đ&uacute;ng những ng&agrave;y th&aacute;ng tư lịch sử, thời điểm m&agrave; c&aacute;ch đ&acirc;y 44 năm, &ocirc;ng đ&atilde; l&atilde;nh đạo một trong năm c&aacute;nh qu&acirc;n thần tốc tiến về giải ph&oacute;ng th&agrave;nh phố. Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh xin b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn đối với c&ocirc;ng lao to lớn của &ocirc;ng trong sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, cũng như trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, bảo vệ đất nước, xin nguyện học tập v&agrave; noi gương vị Đại tướng giản dị, lu&ocirc;n một l&ograve;ng son sắt với c&aacute;ch mạng Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với tất cả niềm tự h&agrave;o v&agrave; l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc trước những đ&oacute;ng g&oacute;p, hy sinh của c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ, của biết bao con người đ&atilde; sống, chiến đấu, lao động kh&ocirc;ng ngừng cho sự trường tồn v&agrave; đi l&ecirc;n của d&acirc;n tộc, với t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước ch&aacute;y bỏng trong tim, tuổi trẻ th&agrave;nh phố nguyện kế thừa trung th&agrave;nh v&agrave; xứng đ&aacute;ng với truyền thống c&aacute;ch mạng vẻ vang, lu&ocirc;n nỗ lực hết m&igrave;nh, đem tất cả tinh thần, tr&iacute; tuệ, sức trẻ, l&ograve;ng nhiệt huyết viết tiếp trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc, l&agrave;m n&ecirc;n những Đại thắng m&ugrave;a Xu&acirc;n mới trong h&agrave;nh tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam X&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>NGUYỄN THỊ LUYẾN NHỚ</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><em>(Đo&agrave;n cơ sở Sở Nội vụ TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;