Đi theo tiếng gọi của trái tim yêu nước và lý tưởng cách mạng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Cứ mỗi dịp th&aacute;ng Tư về, mỗi người con đất Việt lại h&ograve;a chung cảm x&uacute;c tri &acirc;n, nhớ về những ng&agrave;y th&aacute;ng chiến đấu h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từng d&ograve;ng người hội tụ về c&aacute;c nghĩa trang, đ&agrave;i tưởng niệm, về c&aacute;c chiến trường từng một thời &aacute;c liệt trong kh&oacute;i đạn, bom rơi, d&acirc;ng hương v&agrave; thắp l&ecirc;n những ngọn nến th&agrave;nh k&iacute;nh tưởng nhớ c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ đ&atilde; m&atilde;i m&atilde;i ng&atilde; xuống cho nền h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập của d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32222/28.jpg" style="height:402px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Hoạt động tri &acirc;n anh h&ugrave;ng liệt sĩ của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố được tổ chức v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn h&agrave;ng năm - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kỷ niệm 44 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2019), 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam, bi&ecirc;n giới ph&iacute;a Bắc (1979 &ndash; 2019), bằng tất cả tấm l&ograve;ng tri &acirc;n, tuổi trẻ th&agrave;nh phố xin k&iacute;nh cẩn nghi&ecirc;ng m&igrave;nh v&agrave; b&agrave;y tỏ tấm l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc đối với đồng b&agrave;o, chiến sĩ đ&atilde; anh dũng hi sinh trong cuộc đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, bảo vệ độc lập, to&agrave;n vẹn chủ quyền l&atilde;nh thổ của Tổ quốc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&agrave;ng tr&acirc;n trọng v&agrave; tự h&agrave;o về lịch sử, ch&uacute;ng ta c&agrave;ng &yacute; thức s&acirc;u sắc được rằng, nền độc lập, tự do, h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; thống nhất h&ocirc;m nay đ&atilde; phải đ&aacute;nh đổi bằng xương m&aacute;u, tuổi xu&acirc;n, cuộc đời v&agrave; hạnh ph&uacute;c của biết bao thế hệ đi trước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng ta nhắc lại qu&aacute; khứ đau thương kh&ocirc;ng chỉ để tưởng nhớ c&ocirc;ng lao của những người đ&atilde; ng&atilde; xuống, m&agrave; c&ograve;n để nhắc nhớ thế hệ trẻ h&ocirc;m nay, phải sống sao cho xứng đ&aacute;ng với lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc, với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh, với sự tin y&ecirc;u v&agrave; kỳ vọng của Đảng, B&aacute;c Hồ v&agrave; của cả d&acirc;n tộc Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong nhiều năm qua, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; nhiều nỗ lực với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, g&oacute;p phần hiệu quả v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển v&agrave; bảo vệ đất nước, th&agrave;nh phố. C&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; đang v&agrave; sẽ tiếp tục đi theo tiếng gọi của tr&aacute;i tim y&ecirc;u nước v&agrave; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng. Bởi một lẽ kh&ocirc;ng g&igrave; thay đổi được, &ldquo;<em>con đường của thanh ni&ecirc;n chỉ l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng, kh&ocirc;ng thể c&oacute; con đường n&agrave;o kh&aacute;c</em>&rdquo;, được tiếp bước cha anh đi theo con đường c&aacute;ch mạng m&agrave; Đảng, B&aacute;c Hồ v&agrave; h&agrave;ng triệu tr&aacute;i tim y&ecirc;u nước của d&acirc;n tộc Việt Nam đ&atilde; chọn, l&agrave; một vinh dự thật lớn lao.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2019 l&agrave; Năm Đột ph&aacute; cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, cũng l&agrave; năm tăng tốc để ho&agrave;n th&agrave;nh những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm k&igrave; 2015 &ndash; 2020. Nhận thức về tr&aacute;ch nhiệm của người c&ocirc;ng chức trẻ th&agrave;nh phố, c&ugrave;ng với h&agrave;ng trăm ng&agrave;n bạn trẻ đang hăng say lao động, học tập, ch&uacute;ng ch&aacute;u sẽ tiếp tục cố gắng r&egrave;n luyện, đ&oacute;ng g&oacute;p c&ocirc;ng sức nhằm x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những ng&agrave;y cuối th&aacute;ng 4.2019, đất nước đ&atilde; chứng kiến sự ra đi của một người con ưu t&uacute;. Đại tướng L&ecirc; Đức Anh, Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa&nbsp;Việt Nam, nguy&ecirc;n Bộ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng đ&atilde; về với B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u. Vị Đại tướng mất đi v&agrave;o đ&uacute;ng những ng&agrave;y th&aacute;ng tư lịch sử, thời điểm m&agrave; c&aacute;ch đ&acirc;y 44 năm, &ocirc;ng đ&atilde; l&atilde;nh đạo một trong năm c&aacute;nh qu&acirc;n thần tốc tiến về giải ph&oacute;ng th&agrave;nh phố. Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh xin b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn đối với c&ocirc;ng lao to lớn của &ocirc;ng trong sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, cũng như trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, bảo vệ đất nước, xin nguyện học tập v&agrave; noi gương vị Đại tướng giản dị, lu&ocirc;n một l&ograve;ng son sắt với c&aacute;ch mạng Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với tất cả niềm tự h&agrave;o v&agrave; l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc trước những đ&oacute;ng g&oacute;p, hy sinh của c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ, của biết bao con người đ&atilde; sống, chiến đấu, lao động kh&ocirc;ng ngừng cho sự trường tồn v&agrave; đi l&ecirc;n của d&acirc;n tộc, với t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước ch&aacute;y bỏng trong tim, tuổi trẻ th&agrave;nh phố nguyện kế thừa trung th&agrave;nh v&agrave; xứng đ&aacute;ng với truyền thống c&aacute;ch mạng vẻ vang, lu&ocirc;n nỗ lực hết m&igrave;nh, đem tất cả tinh thần, tr&iacute; tuệ, sức trẻ, l&ograve;ng nhiệt huyết viết tiếp trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc, l&agrave;m n&ecirc;n những Đại thắng m&ugrave;a Xu&acirc;n mới trong h&agrave;nh tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam X&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>NGUYỄN THỊ LUYẾN NHỚ</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><em>(Đo&agrave;n cơ sở Sở Nội vụ TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Theo GS.TS Võ Văn Sen: “Trong Di chúc, Người không quên để lại một niềm tin tưởng lớn lao đối với thanh niên và căn dặn Đảng ta phải có trách nhiệm giáo dục thanh niên trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tuy khởi đầu với nhiều bất lợi song đội tuyển TP.HCM đã giành giải nhất chung kết cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc diễn ra tại Đại học Giao thông vận tải tối 19-5.

Agile Việt Nam
;