Tìm được "Người ươm mầm" xuất sắc nhất năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 08/5, tại Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n (số 1A, Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, G&ograve; Vấp) đ&atilde; diễn ra v&ograve;ng chung kết cuộc thi &ldquo;Người ươm mầm&rdquo; lần 1 năm 2019. Cuộc thi đ&atilde; t&igrave;m được &quot;Người ươm mầm&quot; xuất sắc nhất năm nay.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32248/IMG_0761.JPG" style="height:285px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất sắc vượt qua 42 th&iacute; sinh ở v&ograve;ng B&aacute;n kết với c&aacute;c phần thi hết sức s&ocirc;i nổi, 12 th&iacute; sinh được Hội đồng Ban Gi&aacute;m khảo lựa chọn đ&atilde; c&oacute; dịp tranh t&agrave;i ở v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở v&ograve;ng chung kết c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ trải qua 3 phần thi. Phần thứ nhất l&agrave; &ldquo;T&agrave;i năng ươm mầm&rdquo;, mỗi th&iacute; sinh c&oacute; tối đa 5 ph&uacute;t để thể hiện t&agrave;i năng li&ecirc;n quan đến nghệ thuật qua c&aacute;c h&igrave;nh thức thể hiện như ca h&aacute;t, nhảy, m&uacute;a, ng&acirc;m thơ, kể chuyện, biễu diễn v&otilde; nhạc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần thứ hai l&agrave; &ldquo;Ứng biến c&ugrave;ng b&eacute;&rdquo;, th&iacute; sinh c&oacute; 3 ph&uacute;t chuẩn bị v&agrave; 3 ph&uacute;t tr&igrave;nh b&agrave;y, Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn c&aacute;c đồ vật. Lần lượt từng th&iacute; sinh sẽ bốc thăm ngẫu nhi&ecirc;n 1 số thứ tự tương ứng với một đồ vật, trong v&ograve;ng 3 ph&uacute;t th&iacute; sinh phải tương t&aacute;c với đồ vật n&agrave;y để tổ chức một hoạt động gi&aacute;o dục trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần thứ ba l&agrave; &ldquo;C&ocirc; kh&eacute;o - tr&ograve; ngoan&rdquo;, ở phần n&agrave;y Ban Tổ chức sẽ chọn ra 6 th&iacute; sinh c&oacute; số điểm trung b&igrave;nh cao nhất ở v&ograve;ng hai. Ở v&ograve;ng n&agrave;y từng th&iacute; sinh sẽ lần lượt bốc thăm t&igrave;nh huống, mỗi th&iacute; sinh c&oacute; tối đa 5 ph&uacute;t vừa suy nghĩ vừa trả lời. Nội dung xoay quanh c&aacute;c t&igrave;nh huống sư phạm xảy ra với c&aacute;c đối tượng: trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp, Ban Gi&aacute;m hiệu tại trường mầm non.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32248/IMG_0648.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32248/IMG_0630.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32248/IMG_0590.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c th&iacute; sinh tham gia c&aacute;c phần thi hết sức vui tươi v&agrave; s&ocirc;i nổi</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; trải qua 3 phần thi hết sức vui tươi v&agrave; s&ocirc;i động. Tổng kết cuộc thi Ban Tổ chức đ&atilde; chọn ra &ldquo;Người ươm mầm&rdquo; xuất sắc nhất cuộc thi. Cụ thể: ba giải khuyến kh&iacute;ch lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thanh Phương - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Mầm non Tinh T&uacute;, Trần Thị Lan Chi - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Mầm non Hiệp Ph&uacute;, Nguyễn Thị Ngọc Ph&uacute; - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Mầm non ABC. Giải ba thuộc về Trần Thị Thanh Nh&agrave;n - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Mầm non Ng&ocirc;i Nh&agrave; Hạnh Ph&uacute;c, giải Nh&igrave; thuộc về Nguyễn Thị Kim Oanh - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Mầm non Việt Mỹ. Giải Nhất thuộc về Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Ny - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Mầm non Ng&ocirc;i Nh&agrave; Hạnh Ph&uacute;c v&agrave; giải tập thể c&oacute; số lượng tham gia đ&ocirc;ng nhất thuộc về Trường Mầm non Tinh T&uacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vượt qua c&aacute;c th&iacute; sinh, Qu&aacute;n qu&acirc;n Nguyễn Ho&agrave;ng Ny - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Mầm non Ng&ocirc;i Nh&agrave; Hạnh Ph&uacute;c chia sẻ: &ldquo;T&ocirc;i cảm thấy rất vui v&agrave; bất ngờ khi đạt giải thưởng n&agrave;y, t&ocirc;i nghĩ c&aacute;c th&iacute; sinh ai cũng xuất sắc hết, v&agrave; một phần mọi người đ&atilde; thưc sự hiểu lời n&oacute;i cũng như c&aacute;ch tr&igrave;nh b&agrave;y của t&ocirc;i, c&ugrave;ng chung &yacute; tưởng với t&ocirc;i n&ecirc;n đ&atilde; b&igrave;nh chọn cho t&ocirc;i. Hơn nữa t&ocirc;i nghĩ đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi rất hay v&agrave; bổ &iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n, kh&ocirc;ng chỉ gi&aacute;o vi&ecirc;n ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập m&agrave; ch&uacute;ng ta n&ecirc;n tổ chức rộng r&atilde;i hơn, v&agrave; những năm sau nữa t&ocirc;i mong muốn Ban tổ chức c&oacute; thể suy nghĩ ra những phần thi kh&aacute;c biệt để c&aacute;c c&ocirc; c&oacute; thể thể hiện hết t&agrave;i năng của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32248/IMG_0745.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32248/IMG_0766.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&acirc;n dung &quot;Người ươm mầm&quot; xuất sắc nhất cuộc thi năm nay Nguyễn Ho&agrave;ng Ny</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi &ldquo;Người ươm mầm&rdquo; ngo&agrave;i mong muốn tạo th&ecirc;m những hoạt động, phong tr&agrave;o, s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch tại c&aacute;c trường v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng đội ngũ c&aacute;c thầy, c&ocirc; gi&aacute;o đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c trường mầm non khối ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập. Đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; dịp để th&iacute; sinh khẳng định với bạn th&acirc;n l&yacute; do m&igrave;nh đ&atilde; chọn nghề gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non v&agrave; l&agrave; bước đệm gi&uacute;p qu&yacute; thầy c&ocirc; c&oacute; th&ecirc;m định hướng, kế hoạch bản th&acirc;n trong việc sống v&agrave; ph&aacute;t triển nghề.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;