Tìm được "Người ươm mầm" xuất sắc nhất năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 08/5, tại Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n (số 1A, Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, G&ograve; Vấp) đ&atilde; diễn ra v&ograve;ng chung kết cuộc thi &ldquo;Người ươm mầm&rdquo; lần 1 năm 2019. Cuộc thi đ&atilde; t&igrave;m được &quot;Người ươm mầm&quot; xuất sắc nhất năm nay.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32248/IMG_0761.JPG" style="height:285px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất sắc vượt qua 42 th&iacute; sinh ở v&ograve;ng B&aacute;n kết với c&aacute;c phần thi hết sức s&ocirc;i nổi, 12 th&iacute; sinh được Hội đồng Ban Gi&aacute;m khảo lựa chọn đ&atilde; c&oacute; dịp tranh t&agrave;i ở v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở v&ograve;ng chung kết c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ trải qua 3 phần thi. Phần thứ nhất l&agrave; &ldquo;T&agrave;i năng ươm mầm&rdquo;, mỗi th&iacute; sinh c&oacute; tối đa 5 ph&uacute;t để thể hiện t&agrave;i năng li&ecirc;n quan đến nghệ thuật qua c&aacute;c h&igrave;nh thức thể hiện như ca h&aacute;t, nhảy, m&uacute;a, ng&acirc;m thơ, kể chuyện, biễu diễn v&otilde; nhạc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần thứ hai l&agrave; &ldquo;Ứng biến c&ugrave;ng b&eacute;&rdquo;, th&iacute; sinh c&oacute; 3 ph&uacute;t chuẩn bị v&agrave; 3 ph&uacute;t tr&igrave;nh b&agrave;y, Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn c&aacute;c đồ vật. Lần lượt từng th&iacute; sinh sẽ bốc thăm ngẫu nhi&ecirc;n 1 số thứ tự tương ứng với một đồ vật, trong v&ograve;ng 3 ph&uacute;t th&iacute; sinh phải tương t&aacute;c với đồ vật n&agrave;y để tổ chức một hoạt động gi&aacute;o dục trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần thứ ba l&agrave; &ldquo;C&ocirc; kh&eacute;o - tr&ograve; ngoan&rdquo;, ở phần n&agrave;y Ban Tổ chức sẽ chọn ra 6 th&iacute; sinh c&oacute; số điểm trung b&igrave;nh cao nhất ở v&ograve;ng hai. Ở v&ograve;ng n&agrave;y từng th&iacute; sinh sẽ lần lượt bốc thăm t&igrave;nh huống, mỗi th&iacute; sinh c&oacute; tối đa 5 ph&uacute;t vừa suy nghĩ vừa trả lời. Nội dung xoay quanh c&aacute;c t&igrave;nh huống sư phạm xảy ra với c&aacute;c đối tượng: trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp, Ban Gi&aacute;m hiệu tại trường mầm non.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32248/IMG_0648.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32248/IMG_0630.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32248/IMG_0590.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c th&iacute; sinh tham gia c&aacute;c phần thi hết sức vui tươi v&agrave; s&ocirc;i nổi</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; trải qua 3 phần thi hết sức vui tươi v&agrave; s&ocirc;i động. Tổng kết cuộc thi Ban Tổ chức đ&atilde; chọn ra &ldquo;Người ươm mầm&rdquo; xuất sắc nhất cuộc thi. Cụ thể: ba giải khuyến kh&iacute;ch lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thanh Phương - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Mầm non Tinh T&uacute;, Trần Thị Lan Chi - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Mầm non Hiệp Ph&uacute;, Nguyễn Thị Ngọc Ph&uacute; - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Mầm non ABC. Giải ba thuộc về Trần Thị Thanh Nh&agrave;n - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Mầm non Ng&ocirc;i Nh&agrave; Hạnh Ph&uacute;c, giải Nh&igrave; thuộc về Nguyễn Thị Kim Oanh - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Mầm non Việt Mỹ. Giải Nhất thuộc về Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Ny - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Mầm non Ng&ocirc;i Nh&agrave; Hạnh Ph&uacute;c v&agrave; giải tập thể c&oacute; số lượng tham gia đ&ocirc;ng nhất thuộc về Trường Mầm non Tinh T&uacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vượt qua c&aacute;c th&iacute; sinh, Qu&aacute;n qu&acirc;n Nguyễn Ho&agrave;ng Ny - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Mầm non Ng&ocirc;i Nh&agrave; Hạnh Ph&uacute;c chia sẻ: &ldquo;T&ocirc;i cảm thấy rất vui v&agrave; bất ngờ khi đạt giải thưởng n&agrave;y, t&ocirc;i nghĩ c&aacute;c th&iacute; sinh ai cũng xuất sắc hết, v&agrave; một phần mọi người đ&atilde; thưc sự hiểu lời n&oacute;i cũng như c&aacute;ch tr&igrave;nh b&agrave;y của t&ocirc;i, c&ugrave;ng chung &yacute; tưởng với t&ocirc;i n&ecirc;n đ&atilde; b&igrave;nh chọn cho t&ocirc;i. Hơn nữa t&ocirc;i nghĩ đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi rất hay v&agrave; bổ &iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n, kh&ocirc;ng chỉ gi&aacute;o vi&ecirc;n ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập m&agrave; ch&uacute;ng ta n&ecirc;n tổ chức rộng r&atilde;i hơn, v&agrave; những năm sau nữa t&ocirc;i mong muốn Ban tổ chức c&oacute; thể suy nghĩ ra những phần thi kh&aacute;c biệt để c&aacute;c c&ocirc; c&oacute; thể thể hiện hết t&agrave;i năng của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32248/IMG_0745.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32248/IMG_0766.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&acirc;n dung &quot;Người ươm mầm&quot; xuất sắc nhất cuộc thi năm nay Nguyễn Ho&agrave;ng Ny</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi &ldquo;Người ươm mầm&rdquo; ngo&agrave;i mong muốn tạo th&ecirc;m những hoạt động, phong tr&agrave;o, s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch tại c&aacute;c trường v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng đội ngũ c&aacute;c thầy, c&ocirc; gi&aacute;o đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c trường mầm non khối ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập. Đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; dịp để th&iacute; sinh khẳng định với bạn th&acirc;n l&yacute; do m&igrave;nh đ&atilde; chọn nghề gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non v&agrave; l&agrave; bước đệm gi&uacute;p qu&yacute; thầy c&ocirc; c&oacute; th&ecirc;m định hướng, kế hoạch bản th&acirc;n trong việc sống v&agrave; ph&aacute;t triển nghề.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;