Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hoàng Ny – Tình yêu cháy bỏng với nghề

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Mới đ&acirc;y, c&ocirc; gi&aacute;o Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Ny đ&atilde;&nbsp;xuất sắc gi&agrave;nh giải Qu&aacute;n qu&acirc;n Hội thi &ldquo;Người ươm mầm&rdquo; lần 1 &ndash; năm 2019. L&agrave; một&nbsp;gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ nhưng c&ocirc; Ho&agrave;ng Ny lu&ocirc;n tr&agrave;n đầy&nbsp;nhiệt huyết v&agrave;&nbsp;đi đầu trong c&aacute;c hoạt động của nh&agrave; trường.&nbsp;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32269/IMG_1889.PNG" style="height:322px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>N&eacute;t mặt rạng rỡ của c&ocirc; Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Ny khi đạt Qu&aacute;n qu&acirc;n tại Hội thi &ldquo;Người ươm mầm&rdquo; - lần 1 năm 2019.</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&igrave;nh cờ... y&ecirc;u&nbsp;nghề</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&ocirc; gi&aacute;o Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Ny năm nay 26 tuổi, hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trường Mầm non Ng&ocirc;i nh&agrave; hạnh ph&uacute;c &ndash; chi nh&aacute;nh 2, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">N&oacute;i về niềm đam m&ecirc; với c&ocirc;ng việc, c&ocirc; Ho&agrave;ng Ny chia sẻ: &ldquo;L&uacute;c đầu, m&igrave;nh chưa thực sự nhận ra niềm đam m&ecirc; v&agrave; khả năng&nbsp;của bản th&acirc;n. Đến khi bạn b&egrave;, gia đ&igrave;nh hướng m&igrave;nh đến với nghề v&igrave; nhận thấy t&iacute;nh c&aacute;ch v&agrave; sự y&ecirc;u th&iacute;ch trẻ con của m&igrave;nh rất ph&ugrave; hợp với nghề n&agrave;y. Từ đ&oacute;, m&igrave;nh đ&atilde; đem l&ograve;ng &ldquo;y&ecirc;u&rdquo; nghề v&agrave; quyết t&acirc;m gắn b&oacute; hết m&igrave;nh với c&ocirc;ng việc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Đối với c&ocirc;, được chăm s&oacute;c, gần gũi, vui chơi với c&aacute;c b&eacute;, được thấy c&aacute;c b&eacute; ăn ngoan ch&oacute;ng lớn, trưởng th&agrave;nh từ b&agrave;n tay chăm s&oacute;c của ch&iacute;nh m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave; niềm vui, nguồn động lực cho bản th&acirc;n cố gắng mỗi ng&agrave;y.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tuy tuổi nghề c&ograve;n &iacute;t, nhưng hằng năm c&ocirc; Ho&agrave;ng Ny đều được c&ocirc;ng nhận l&agrave; Gi&aacute;o vi&ecirc;n giỏi cấp Trường; đạt giải thưởng cao trong cuộc thi Gi&aacute;o vi&ecirc;n giỏi cấp Quận năm 2018 v&agrave; 2 năm đạt danh hiệu&nbsp;Chiến sĩ thi đua cấp Trường.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Người gi&aacute;o vi&ecirc;n mẫu mực </strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Trong những năm gắn b&oacute; với nghề, c&ocirc; gi&aacute;o trẻ Ho&agrave;ng Ny&nbsp;lu&ocirc;n &yacute; thức được vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm cũng như những y&ecirc;u cầu cần c&oacute; của một c&ocirc; gi&aacute;o mầm non. Ngo&agrave;i kiến thức về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ th&igrave; điều quan trọng nhất m&agrave; một gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non phải c&oacute; đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh thương y&ecirc;u, l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i, t&iacute;nh chịu kh&oacute;, ki&ecirc;n tr&igrave; bền bỉ... bởi, trẻ ở lứa tuổi mầm non l&agrave; lứa tuổi c&aacute;c ch&aacute;u rất hiếu động, tinh nghịch v&agrave; rất dễ bắt chước người lớn. </span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32269/IMG_1888.PNG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ocirc; Ho&agrave;ng Ny (b&ecirc;n tr&aacute;i) trong hoạt động tổ chức sinh nhật cho c&aacute;c b&eacute; tại trường. Ảnh: Trường Mầm non Ng&ocirc;i nh&agrave; hạnh ph&uacute;c.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">L&agrave;m c&ocirc; gi&aacute;o mầm non tức l&agrave; thay mẹ dạy trẻ, muốn l&agrave;m được thế th&igrave; trước hết phải y&ecirc;u trẻ. Dạy trẻ nhỏ cũng giống như trồng c&acirc;y non, trồng c&acirc;y non được tốt th&igrave; sau n&agrave;y c&acirc;y l&ecirc;n tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt th&igrave; sau n&agrave;y c&aacute;c ch&aacute;u sẽ th&agrave;nh người tốt. Hay n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c muốn x&acirc;y một c&ocirc;ng tr&igrave;nh vững chắc th&igrave; phải c&oacute; một nền m&oacute;ng thật vững chắc &ndash; đ&oacute; l&agrave; lời chia sẻ của c&ocirc; Ho&agrave;ng Ny về &yacute; nghĩa của nghề gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Khi hỏi về c&ocirc; gi&aacute;o Ho&agrave;ng Ny, c&aacute;c đồng nghiệp đều nhận x&eacute;t c&ocirc; l&agrave; người rất năng động v&agrave; vui vẻ, ở c&ocirc;&nbsp;lu&ocirc;n c&oacute; một nguồn năng lượng t&iacute;ch cực, hoạt b&aacute;t v&agrave; h&ograve;a đồng với mọi người. B&ecirc;n cạnh c&ocirc;ng việc dạy học, c&ocirc; Ho&agrave;ng Ny c&ograve;n ki&ecirc;m lu&ocirc;n vị tr&iacute;&nbsp;MC cho c&aacute;c sự kiện, hoạt động tại trường.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Những th&agrave;nh c&ocirc;ng m&agrave; c&ocirc;&nbsp;Ho&agrave;ng Ny đạt được&nbsp;đ&atilde; trở th&agrave;nh&nbsp;động lực để c&ocirc;&nbsp;nỗ lực v&agrave; phấn đấu hơn nữa&nbsp;trong sự nghiệp trồng người của m&igrave;nh. C&ocirc; gi&aacute;o Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Ny đ&atilde; trở th&agrave;nh một tấm gương s&aacute;ng&nbsp;</span></span></span></p> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THIỆN NHI</strong></span></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;