Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hoàng Ny – Tình yêu cháy bỏng với nghề

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Mới đ&acirc;y, c&ocirc; gi&aacute;o Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Ny đ&atilde;&nbsp;xuất sắc gi&agrave;nh giải Qu&aacute;n qu&acirc;n Hội thi &ldquo;Người ươm mầm&rdquo; lần 1 &ndash; năm 2019. L&agrave; một&nbsp;gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ nhưng c&ocirc; Ho&agrave;ng Ny lu&ocirc;n tr&agrave;n đầy&nbsp;nhiệt huyết v&agrave;&nbsp;đi đầu trong c&aacute;c hoạt động của nh&agrave; trường.&nbsp;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32269/IMG_1889.PNG" style="height:322px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>N&eacute;t mặt rạng rỡ của c&ocirc; Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Ny khi đạt Qu&aacute;n qu&acirc;n tại Hội thi &ldquo;Người ươm mầm&rdquo; - lần 1 năm 2019.</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&igrave;nh cờ... y&ecirc;u&nbsp;nghề</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&ocirc; gi&aacute;o Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Ny năm nay 26 tuổi, hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trường Mầm non Ng&ocirc;i nh&agrave; hạnh ph&uacute;c &ndash; chi nh&aacute;nh 2, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">N&oacute;i về niềm đam m&ecirc; với c&ocirc;ng việc, c&ocirc; Ho&agrave;ng Ny chia sẻ: &ldquo;L&uacute;c đầu, m&igrave;nh chưa thực sự nhận ra niềm đam m&ecirc; v&agrave; khả năng&nbsp;của bản th&acirc;n. Đến khi bạn b&egrave;, gia đ&igrave;nh hướng m&igrave;nh đến với nghề v&igrave; nhận thấy t&iacute;nh c&aacute;ch v&agrave; sự y&ecirc;u th&iacute;ch trẻ con của m&igrave;nh rất ph&ugrave; hợp với nghề n&agrave;y. Từ đ&oacute;, m&igrave;nh đ&atilde; đem l&ograve;ng &ldquo;y&ecirc;u&rdquo; nghề v&agrave; quyết t&acirc;m gắn b&oacute; hết m&igrave;nh với c&ocirc;ng việc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Đối với c&ocirc;, được chăm s&oacute;c, gần gũi, vui chơi với c&aacute;c b&eacute;, được thấy c&aacute;c b&eacute; ăn ngoan ch&oacute;ng lớn, trưởng th&agrave;nh từ b&agrave;n tay chăm s&oacute;c của ch&iacute;nh m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave; niềm vui, nguồn động lực cho bản th&acirc;n cố gắng mỗi ng&agrave;y.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tuy tuổi nghề c&ograve;n &iacute;t, nhưng hằng năm c&ocirc; Ho&agrave;ng Ny đều được c&ocirc;ng nhận l&agrave; Gi&aacute;o vi&ecirc;n giỏi cấp Trường; đạt giải thưởng cao trong cuộc thi Gi&aacute;o vi&ecirc;n giỏi cấp Quận năm 2018 v&agrave; 2 năm đạt danh hiệu&nbsp;Chiến sĩ thi đua cấp Trường.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Người gi&aacute;o vi&ecirc;n mẫu mực </strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Trong những năm gắn b&oacute; với nghề, c&ocirc; gi&aacute;o trẻ Ho&agrave;ng Ny&nbsp;lu&ocirc;n &yacute; thức được vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm cũng như những y&ecirc;u cầu cần c&oacute; của một c&ocirc; gi&aacute;o mầm non. Ngo&agrave;i kiến thức về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ th&igrave; điều quan trọng nhất m&agrave; một gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non phải c&oacute; đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh thương y&ecirc;u, l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i, t&iacute;nh chịu kh&oacute;, ki&ecirc;n tr&igrave; bền bỉ... bởi, trẻ ở lứa tuổi mầm non l&agrave; lứa tuổi c&aacute;c ch&aacute;u rất hiếu động, tinh nghịch v&agrave; rất dễ bắt chước người lớn. </span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32269/IMG_1888.PNG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ocirc; Ho&agrave;ng Ny (b&ecirc;n tr&aacute;i) trong hoạt động tổ chức sinh nhật cho c&aacute;c b&eacute; tại trường. Ảnh: Trường Mầm non Ng&ocirc;i nh&agrave; hạnh ph&uacute;c.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">L&agrave;m c&ocirc; gi&aacute;o mầm non tức l&agrave; thay mẹ dạy trẻ, muốn l&agrave;m được thế th&igrave; trước hết phải y&ecirc;u trẻ. Dạy trẻ nhỏ cũng giống như trồng c&acirc;y non, trồng c&acirc;y non được tốt th&igrave; sau n&agrave;y c&acirc;y l&ecirc;n tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt th&igrave; sau n&agrave;y c&aacute;c ch&aacute;u sẽ th&agrave;nh người tốt. Hay n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c muốn x&acirc;y một c&ocirc;ng tr&igrave;nh vững chắc th&igrave; phải c&oacute; một nền m&oacute;ng thật vững chắc &ndash; đ&oacute; l&agrave; lời chia sẻ của c&ocirc; Ho&agrave;ng Ny về &yacute; nghĩa của nghề gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Khi hỏi về c&ocirc; gi&aacute;o Ho&agrave;ng Ny, c&aacute;c đồng nghiệp đều nhận x&eacute;t c&ocirc; l&agrave; người rất năng động v&agrave; vui vẻ, ở c&ocirc;&nbsp;lu&ocirc;n c&oacute; một nguồn năng lượng t&iacute;ch cực, hoạt b&aacute;t v&agrave; h&ograve;a đồng với mọi người. B&ecirc;n cạnh c&ocirc;ng việc dạy học, c&ocirc; Ho&agrave;ng Ny c&ograve;n ki&ecirc;m lu&ocirc;n vị tr&iacute;&nbsp;MC cho c&aacute;c sự kiện, hoạt động tại trường.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Những th&agrave;nh c&ocirc;ng m&agrave; c&ocirc;&nbsp;Ho&agrave;ng Ny đạt được&nbsp;đ&atilde; trở th&agrave;nh&nbsp;động lực để c&ocirc;&nbsp;nỗ lực v&agrave; phấn đấu hơn nữa&nbsp;trong sự nghiệp trồng người của m&igrave;nh. C&ocirc; gi&aacute;o Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Ny đ&atilde; trở th&agrave;nh một tấm gương s&aacute;ng&nbsp;</span></span></span></p> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THIỆN NHI</strong></span></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;