Vinh danh 350 gương sáng Cháu ngoan Bác Hồ cấp Thành năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kỷ niệm 50 năm thực hiện di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp; 78 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/52019) v&agrave;&nbsp;129 năm Ng&agrave;y sinh nhật B&aacute;c (19/5/1980 - 19/5/2019), Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019 với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi Th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo;.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32306/DSCN5599%20(1).JPG" style="height:450px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>&nbsp;Đội vi&ecirc;n Phan Bảo Tr&acirc;m Anh ph&aacute;t biểu b&aacute;o c&ocirc;ng với B&aacute;c</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Khởi động Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ l&agrave; Lễ d&acirc;ng hoa v&agrave; b&aacute;o c&ocirc;ng cho B&aacute;c Hồ </span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">diễn ra từ l&uacute;c 7h ng&agrave;y 18/5 </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;tại tượng B&aacute;c Hồ với thiếu nhi. Trong dịp n&agrave;y, c&aacute;c đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu vui mừng b&aacute;o c&ocirc;ng d&acirc;ng B&aacute;c những kết quả đ&atilde; đạt được trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện. Sau đ&oacute;, 350 đại biểu đ&atilde; chia l&agrave;m 9 nh&oacute;m tham gia H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo; tại 9 địa điểm kh&aacute;c nhau tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32306/IMG_3251%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Điểm nhấn đại hội l&agrave; Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh diễn ra l&uacute;c 14h c&ugrave;ng ng&agrave;y tại hội trường Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố. Chương tr&igrave;nh đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 350 gương điển h&igrave;nh Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đại diện cho hơn 600.000 gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. &nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; những đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu trong phong tr&agrave;o: l&agrave;m việc tốt, học tốt chăm ngoan, vượt kh&oacute; học giỏi, chỉ huy Đội giỏi v&agrave; t&agrave;i năng trẻ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32306/DSCN5668.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại đại hội, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương (Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố) hy vọng c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, Đội th&agrave;nh phố phải trăn trở, t&igrave;m t&ograve;i nhiều hơn những giải ph&aacute;p hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo, bảo vệ v&agrave; gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n nhi đồng. Phải tạo được m&ocirc;i trường hoạt động Đội l&agrave; m&ocirc;i trường vui chơi, r&egrave;n luyện bổ &iacute;ch cho c&aacute;c em. C&ugrave;ng c&aacute;c em g&igrave;n giữ m&ocirc;i trường học đường th&acirc;n thiện, l&agrave;nh mạnh, t&iacute;ch cực. </span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32306/IMG_3306%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">Tại đại hội, 50 suất học bổng bảo trợ học tập đến hết bậc trung học phổ th&ocirc;ng đ&atilde; được trao tặng cho 50 em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Th&ocirc;ng qua Đại hội, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố mong muốn tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, tuy&ecirc;n dương v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ trong thực hiện phong tr&agrave;o Thiếu nhi l&agrave;m 5 điều B&aacute;c Hồ dạy. Đồng thời qua đ&oacute; khẳng định vị tr&iacute; của tổ chức Đội, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của c&aacute;c cấp, ng&agrave;nh, c&aacute;c lực lượng x&atilde; hội đối với việc bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng v&agrave; x&acirc;y dựng tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t triển vững mạnh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KH&Aacute;NH HUYỀN - DIỄM MY</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16/6, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Quận 1.

Agile Việt Nam
;