Ngày hội lớn của tuổi nhỏ thành phố mang tên Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm 2019 với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo; kh&ocirc;ng chỉ vinh danh những tấm gương ti&ecirc;u biểu m&agrave; c&ograve;n mang đến nhiều cơ hội trải nghiệm cho thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></strong></p> <div class="detail" style="box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 20px;"> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/05/19/1558203805_60991331_853951768293873_4228204980026212352_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p><span style="font-size:14px">Sau khi l&agrave;m Lễ d&acirc;ng hoa v&agrave; b&aacute;o c&ocirc;ng cho B&aacute;c Hồ tại tượng B&aacute;c Hồ với thiếu nhi tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố s&aacute;ng ng&agrave;y 18/5/2019, 350 đại biểu chia l&agrave;m 09 nh&oacute;m tham gia H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi đến trường ĐH T&ocirc;n Đức Thắng (Q.7), c&aacute;c bạn đại biểu đ&atilde; ồ &aacute; khi bước ch&acirc;n v&agrave;o thư viện Truyền cảm hứng. Thư viện 4.0 n&agrave;y c&oacute; hệ thống ph&acirc;n loại t&agrave;i liệu sau khi người đọc trả s&aacute;ch, m&aacute;y mượn - trả s&aacute;ch tự động bằng thao t&aacute;c điện tử m&agrave; kh&ocirc;ng cần thủ thư, ph&ograve;ng truyền thống tự động tắt đ&egrave;n, m&aacute;y lạnh bằng điện thoại,&hellip; khiến ai cũng th&iacute;ch th&uacute;. Kh&ocirc;ng chỉ như thế, bạn c&ograve;n c&oacute; thể thăm c&aacute;c ng&oacute;c ng&aacute;ch của thư viện n&agrave;y tr&ecirc;n smartphone.</span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/05/19/1558203818_h2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đo&agrave;n đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ chụp ảnh với tượng B&aacute;c T&ocirc;n Đức Thắng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn Bảo Nghi (lớp 8 trường H&agrave; Huy Tập, Q.B&igrave;nh Thạnh) cho biết: &ldquo;M&igrave;nh ấn tượng nhất với chiếc m&aacute;y rửa s&aacute;ch. Bạn chỉ cần đặt t&agrave;i liệu v&agrave;o, đ&oacute;ng cửa v&agrave; ấn n&uacute;t. Trong 30 gi&acirc;y, m&aacute;y sẽ qu&eacute;t sạch c&aacute;c vi khuẩn d&iacute;nh v&agrave;o trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng s&aacute;ch&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/05/19/1558203916_h1.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:14px; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>H&agrave;o hứng t&igrave;m hiểu m&aacute;y rửa s&aacute;ch</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại biểu Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ cũng đến tham quan v&agrave; trải nghiệm tại c&aacute;c trường đại học, thư viện v&agrave; một số cơ quan, đơn vị kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:center"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/05/19/1558204102_60714181_418374312334141_5199242054235848704_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:14px; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Xem quy tr&igrave;nh tự động ho&aacute; sản xuất tương ớt v&agrave; nước tương tại C&ocirc;ng ty Cholimex</em></span></p> <p style="text-align:center"><em style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/05/19/1558204071_60339653_637073573476008_2739477377162674176_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></p> <p style="text-align:center"><em style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/05/19/1558204216_60468999_642027772983232_6662751370073866240_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Tham quan v&agrave; trải nghiệm tại trường ĐH Y Dược TP.HCM</em></span></p> <p style="text-align:center"><em style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/05/19/1558204252_60593417_2677119885693946_1506830963030622208_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Tham quan b&aacute;o Tuổi Trẻ v&agrave; được c&aacute;c anh chị chia sẻ c&aacute;ch l&agrave;m b&aacute;o</em></span></p> <p style="text-align:center"><em style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/05/19/1558204176_60339914_860757594271450_2766749126707118080_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></p> <p style="text-align:center"><em style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/05/19/1558204182_60891651_2296257033949908_9036296580134600704_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Giao lưu v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c bạn tại Trung t&acirc;m dạy nghề Thanh thiếu ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm, 350 thiếu nhi đ&atilde; c&ugrave;ng tham dự nội dung ch&iacute;nh của Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm 2019: lễ tuy&ecirc;n dương 350 thiếu nhi ti&ecirc;u biểu, đại diện cho hơn 610.000 gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ của th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, phấn khởi, chị Phan Thị Thanh Phương, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố, &ocirc;n lại truyền thống vinh quang của Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i chung v&agrave; của thiếu nhi, đội vi&ecirc;n th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng. Chị Phan Thị Thanh Phương cho biết, trong nhiều năm qua, Th&agrave;nh đo&agrave;n, Hội đồng Đội TPHCM đ&atilde; lu&ocirc;n ki&ecirc;n tr&igrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Thiếu nhi TP l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo; với nhiều giải ph&aacute;p cụ thể như gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử - uống nước nhớ nguồn, gi&aacute;o dục tinh thần tiết kiệm, biết sẻ chia với mọi người, r&egrave;n luyện đạo đức, x&acirc;y dựng lối sống đẹp&hellip;; đưa c&aacute;c phong tr&agrave;o lan tỏa, trở th&agrave;nh những sinh hoạt b&igrave;nh thường trong đội vi&ecirc;n, học sinh TP.</span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/05/19/1558204496_guong-tieu-bieu.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Tuy&ecirc;n dương gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ - Ảnh:&nbsp;</em>hcmcpv.org.vn</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thay mặt l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, c&ocirc; V&otilde; Thị Dung, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, biểu dương v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c đại biểu tham dự Đại hội cũng như gửi gắm mong muốn c&aacute;c bạn sẽ tiếp tục r&egrave;n luyện thực hiện thật tốt 5 điều B&aacute;c dạy, xem đ&acirc;y vừa l&agrave; niềm tự h&agrave;o vừa l&agrave; động lực để học tập, tiếp tục phấn đấu trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trong tương lai.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&agrave; một trong ba bạn được mời l&ecirc;n s&acirc;n khấu giao lưu trong chương tr&igrave;nh, bạn H&agrave; Như Ngọc (lớp 5/2, trường Tiểu học Nguyễn Th&aacute;i Học, Q.1) khiến nhiều người x&uacute;c động khi chia sẻ l&iacute; do nu&ocirc;i heo đất: &ldquo;Em nu&ocirc;i ch&uacute; heo đất n&agrave;y nhằm đ&oacute;ng tiền học ph&iacute; b&aacute;n tr&uacute; cho m&igrave;nh v&agrave; gi&uacute;p đỡ c&aacute;c bạn c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Em rất vui khi c&oacute; thể gi&uacute;p đỡ bạn Quốc B&igrave;nh (lớp 3/4), để bạn c&oacute; thể tiếp tục được đi học v&agrave; bước tr&ecirc;n con đường ước mơ của m&igrave;nh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM đ&atilde; tặng biểu trưng Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ cho 350 đại biểu dự Đại hội. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n của TP nhận bảo trợ học tập đến hết bậc THPT cho 50 gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TƯỜNG VY - PHƯƠNG VY - THANH TR&Uacute;C<br /> (theo Mực T&iacute;m)</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16/6, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Quận 1.

Agile Việt Nam
;