Mùa 'hoa phượng đỏ' sắp về ...

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="color:#E6E6FA"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="background-color:#FF0000">H&Egrave; VỀ, TH&Ecirc;M MỘT M&Ugrave;A HOA PHƯỢNG ĐỎ SẼ ĐẾN...</span></em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/70_3321381.jpg" style="height:402px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>M&ugrave;a của y&ecirc;u thương, nơi ta trui r&egrave;n v&agrave; trải nghiệm...</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/7a7176237c7f9d21c46e.jpg" style="height:338px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>Ch&uacute;ng ta sẽ&nbsp;dễ d&agrave;ng bắt gặp những h&igrave;nh&nbsp;ảnh của Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tr&ecirc;n từng c&acirc;y số, tr&ecirc;n c&aacute;c mặt trận ở Th&agrave;nh phố B&aacute;c&hellip;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/IMG_3451.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>B&agrave;i ca Hoa phượng đỏ&nbsp;vang l&ecirc;n trong những x&oacute;m, ấp, tr&ecirc;n những con đường lầy lội, đọng lại trong tiếng cười của c&aacute;c em thiếu nhi ham học, th&iacute;ch sinh hoạt h&egrave;, v&ocirc; tư v&agrave; y&ecirc;u đời.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/IMG_3476.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><em><span style="font-size:16px">Trao y&ecirc;u thương để nhận lại y&ecirc;u thương...</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/57_3407852.jpg" style="height:466px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>M&agrave;u &aacute;o đỏ </em></span><em>t&igrave;nh nguyện</em><span style="font-size:16px"><em>, sắc xanh của n&oacute;n tai b&egrave;o&nbsp;tung tăng tr&ecirc;n đồng ruộng, tr&ecirc;n s&acirc;n c&aacute;t, tr&ecirc;n bục giảng, tr&ecirc;n những nẻo đường chở những chiến c&ocirc;ng. </em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/45_3492574.jpg" style="height:456px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/IMG_0015%20(2).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>H&agrave;ng ngh&igrave;n tr&aacute;i tim t&igrave;nh nguyện h&ograve;a c&ugrave;ng nhịp đập với bao tr&aacute;i tim&nbsp;nghĩa t&igrave;nh.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/23_3619642.jpg" style="font-size:14px; height:400px; text-align:right; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>Đ&oacute; l&agrave; sức mạnh tổng hợp cho một chặng đường d&agrave;i đi tới ng&agrave;y mai, v&igrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh. </em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/18_3654071.jpg" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>Đi chiến dịch với tinh thần &ldquo;Xung k&iacute;ch &ndash; R&egrave;n luyện &ndash; Trưởng th&agrave;nh&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/01_3736357.jpg" style="height:354px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>V&agrave; c&oacute; th&ecirc;m những người bạn mới...</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/54_3445013.jpg" style="height:490px; width:600px" /></em></span></span></p> <p><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="color:#FFF0F5"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="background-color:#FF0000">Đ&Oacute; L&Agrave; C&Acirc;U CHUYỆN CỦA CH&Uacute;NG M&Igrave;NH - NHỮNG CHIẾN SĨ T&Igrave;NH NGUYỆN HOA PHƯỢNG ĐỎ.</span></em></strong></span></span></span></p> <p><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="color:#FFFFFF"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="background-color:#000080">BẠN H&Atilde;Y C&Ugrave;NG CH&Uacute;NG&nbsp;M&Igrave;NH VIẾT TIẾP C&Acirc;U CHUYỆN ĐẸP CỦA TUỔI TRẺ TH&Agrave;NH PHỐ B&Aacute;C, BẠN NH&Eacute;!</span></em></strong></span></span></span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:center"><span style="color:#FF0000"><strong>M&ugrave;a hoa phượng đỏ thứ 14</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch Hoa phượng đỏ&nbsp;năm 2019 sẽ diễn ra v&agrave;o l&uacute;c&nbsp;6g30 ng&agrave;y 01.6.2019&nbsp; tại Quảng trường c&ocirc;ng vi&ecirc;n Kh&aacute;nh Hội&nbsp;&nbsp;(Đường 48, Phường 5, Quận 4).&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ngay sau lễ ra qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ sẽ tổ chức s&acirc;n chơi cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt đang được chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng tại bảy Trung t&acirc;m Bảo trợ x&atilde; hội c&ocirc;ng lập v&agrave; tổ chức Điểm sinh hoạt h&egrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 4. </span></p> <p><span style="font-size:14px">Chiến dịch Hoa phượng đỏ với c&aacute;c đội h&igrave;nh: &ldquo;Phụ tr&aacute;ch thiếu nhi&rdquo;, &ldquo;Khoa học vui&rdquo;,&nbsp; &ldquo;Nụ cười em thơ&rdquo;,&nbsp; &ldquo;Cầu nối lịch sử&rdquo;, &ldquo;Chiến sĩ m&ocirc;i trường&rdquo;, &ldquo;Văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng&rdquo;, &ldquo;T&ocirc;i th&aacute;o v&aacute;t&rdquo;. C&aacute;c hoạt động trọng t&acirc;m bao gồm: Ng&agrave;y hoạt động &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ v&igrave; nụ cười em thơ&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 01.6.2019; hoạt động điểm &ldquo;Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo;, Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ chung tay x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố xanh - sạch - đẹp&rdquo; d&agrave;nh cho chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ v&agrave;o ng&agrave;y 09.6.2019; Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 23.6 v&agrave; ng&agrave;y 30.6.2019</span></p> <p><span style="font-size:14px">Lễ hội qu&acirc;n chiến dịch dự kiến ng&agrave;y 04.8.2019, kết hợp với việc tổ chức Ng&agrave;y hội của những người t&igrave;nh nguyện lần 13 - năm 2019.</span></p> </div> </div> <div style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; box-sizing: border-box; text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN</span></div> <div style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; box-sizing: border-box; text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:14px">Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;