Thành Đoàn thăm, chúc mừng các cơ quan báo, đài nhân Ngày 21.6

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nh&acirc;n kỷ niệm 94 năm Ng&agrave;y B&aacute;o ch&iacute; C&aacute;ch mạng Việt Nam (21.6.1925 &ndash; 21.6.2019), Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c cơ quan b&aacute;o, đ&agrave;i.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/69f6818352e7b6b9eff6.jpg" style="height:380px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn&nbsp;thăm, ch&uacute;c mừng Hội Nh&agrave; b&aacute;o TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; đến thăm, ch&uacute;c mừng Hội Nh&agrave; b&aacute;o Th&agrave;nh phố, Trung t&acirc;m B&aacute;o ch&iacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam cơ quan thường tr&uacute; tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Việt Nam cơ quan thường tr&uacute; tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m VTC miền Nam.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/2f09c2e1cb822fdc7693.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vương Thanh Liễu&nbsp;thăm, ch&uacute;c mừng&nbsp;Tuần b&aacute;o Văn nghệ Th&agrave;nh phố</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng B&aacute;o Nh&acirc;n d&acirc;n,&nbsp;B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng, B&aacute;o Tuổi Trẻ, B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n, B&aacute;o C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n, B&aacute;o C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&aacute;o Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n, B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, B&aacute;o Đại Đo&agrave;n Kết, Cơ quan đại diện Th&ocirc;ng tấn x&atilde; Việt Nam tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&aacute;o Ph&aacute;p luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Truyền h&igrave;nh Quốc hội Việt Nam, B&aacute;o Người Lao Động, Tuần b&aacute;o Văn nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&aacute;o Tiền Phong, B&aacute;o Phụ nữ Th&agrave;nh phố, B&aacute;o C&ocirc;ng gi&aacute;o v&agrave; D&acirc;n tộc, Trang tin Điện tử Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trang Th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n - chương tr&igrave;nh Truyền h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n,&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/HTV.jpg" style="height:334px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn thăm, ch&uacute;c mừng HTV</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/Trung%20tam%20bao%20chi.jpg" style="height:334px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn&nbsp;thăm, ch&uacute;c mừng Trung t&acirc;m B&aacute;o ch&iacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/NP_Thanhdoan%20(2).jpg" style="height:341px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn&nbsp;thăm, ch&uacute;c mừng B&aacute;o Tuổi Trẻ</em></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/2152489c7aff9ea1c7ee.jpg" style="height:363px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Phan Thị Thanh Phương&nbsp;thăm, ch&uacute;c mừng B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ</em></span></p> <div><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/bao%20cong%20an%20tphcm.jpg" style="height:292px; width:600px" /></div> <div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP Ng&ocirc; Minh Hải&nbsp;thăm, ch&uacute;c mừng B&aacute;o C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/bao%20nguoi%20lao%20dong.jpg" style="height:371px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vương Thanh Liễu thăm, ch&uacute;c mừng B&aacute;o Người Lao Động</em></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh, cũng như những vấn đề đời sống của giới trẻ, cho thấy b&aacute;o ch&iacute; l&agrave; một k&ecirc;nh kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin c&aacute;c hoạt động, m&agrave; c&ograve;n l&agrave;&nbsp;diễn đ&agrave;n để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tiếp cận những th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực, lan tỏa c&acirc;u chuyện đẹp, đấu tranh với c&aacute;c th&ocirc;ng tin, c&aacute;c biểu hiện ti&ecirc;u cực trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; ho&agrave;n thiện m&igrave;nh. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, b&aacute;o ch&iacute; trở th&agrave;nh một trong nh&acirc;n tố hết sức quan trọng, c&oacute; t&aacute;c dụng th&uacute;c đẩy c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, tạo sự lan tỏa của c&aacute;c phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong từng hoạt động lớn nhỏ, b&aacute;o ch&iacute; lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh để phản &aacute;nh kịp thời với nhiều g&oacute;c độ, nhiều h&igrave;nh thức đa dạng v&agrave; hấp dẫn. Qua b&aacute;o ch&iacute;, những tấm gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, những C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu đ&atilde; được giới thiệu, tạo sự cộng hưởng mạnh mẽ trong thanh thiếu nhi. Cũng ch&iacute;nh c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n đ&atilde; x&ocirc;ng x&aacute;o, đi c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động của thanh thiếu nhi để ph&aacute;n &aacute;nh những m&ocirc; h&igrave;nh mới, c&aacute;ch l&agrave;m hay từ cơ sở, những tuyến b&agrave;i đi s&acirc;u v&agrave;o đời sống giới trẻ&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">* Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 18.6, tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh Họp mặt ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n thường xuy&ecirc;n gắn b&oacute; v&agrave; phụ tr&aacute;ch mảng thanh thiếu nhi của c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; của Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c b&aacute;o, đ&agrave;i Trung ương thường tr&uacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n. </span></em><em><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh thu h&uacute;t hơn 97 anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n tham gia.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, anh Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde; gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ của c&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n đ&atilde; đưa c&aacute;c th&ocirc;ng tin hoạt động Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội của th&agrave;nh phố đến người d&acirc;n v&agrave; cả nước.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/website%20Th%C3%A0nh%20%C4%90o%C3%A0n.jpg" style="height:280px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn ch&uacute;c mừng Ban bi&ecirc;n tập Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban bi&ecirc;n tập chương tr&igrave;nh Truyền h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;