Thành Đoàn thăm, chúc mừng các cơ quan báo, đài nhân Ngày 21.6

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nh&acirc;n kỷ niệm 94 năm Ng&agrave;y B&aacute;o ch&iacute; C&aacute;ch mạng Việt Nam (21.6.1925 &ndash; 21.6.2019), Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c cơ quan b&aacute;o, đ&agrave;i.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/69f6818352e7b6b9eff6.jpg" style="height:380px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn&nbsp;thăm, ch&uacute;c mừng Hội Nh&agrave; b&aacute;o TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; đến thăm, ch&uacute;c mừng Hội Nh&agrave; b&aacute;o Th&agrave;nh phố, Trung t&acirc;m B&aacute;o ch&iacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam cơ quan thường tr&uacute; tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Việt Nam cơ quan thường tr&uacute; tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m VTC miền Nam.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/2f09c2e1cb822fdc7693.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vương Thanh Liễu&nbsp;thăm, ch&uacute;c mừng&nbsp;Tuần b&aacute;o Văn nghệ Th&agrave;nh phố</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng B&aacute;o Nh&acirc;n d&acirc;n,&nbsp;B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng, B&aacute;o Tuổi Trẻ, B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n, B&aacute;o C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n, B&aacute;o C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&aacute;o Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n, B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, B&aacute;o Đại Đo&agrave;n Kết, Cơ quan đại diện Th&ocirc;ng tấn x&atilde; Việt Nam tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&aacute;o Ph&aacute;p luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Truyền h&igrave;nh Quốc hội Việt Nam, B&aacute;o Người Lao Động, Tuần b&aacute;o Văn nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&aacute;o Tiền Phong, B&aacute;o Phụ nữ Th&agrave;nh phố, B&aacute;o C&ocirc;ng gi&aacute;o v&agrave; D&acirc;n tộc, Trang tin Điện tử Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trang Th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n - chương tr&igrave;nh Truyền h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n,&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/HTV.jpg" style="height:334px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn thăm, ch&uacute;c mừng HTV</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/Trung%20tam%20bao%20chi.jpg" style="height:334px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn&nbsp;thăm, ch&uacute;c mừng Trung t&acirc;m B&aacute;o ch&iacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/NP_Thanhdoan%20(2).jpg" style="height:341px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn&nbsp;thăm, ch&uacute;c mừng B&aacute;o Tuổi Trẻ</em></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/2152489c7aff9ea1c7ee.jpg" style="height:363px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Phan Thị Thanh Phương&nbsp;thăm, ch&uacute;c mừng B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ</em></span></p> <div><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/bao%20cong%20an%20tphcm.jpg" style="height:292px; width:600px" /></div> <div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP Ng&ocirc; Minh Hải&nbsp;thăm, ch&uacute;c mừng B&aacute;o C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/bao%20nguoi%20lao%20dong.jpg" style="height:371px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vương Thanh Liễu thăm, ch&uacute;c mừng B&aacute;o Người Lao Động</em></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh, cũng như những vấn đề đời sống của giới trẻ, cho thấy b&aacute;o ch&iacute; l&agrave; một k&ecirc;nh kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin c&aacute;c hoạt động, m&agrave; c&ograve;n l&agrave;&nbsp;diễn đ&agrave;n để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tiếp cận những th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực, lan tỏa c&acirc;u chuyện đẹp, đấu tranh với c&aacute;c th&ocirc;ng tin, c&aacute;c biểu hiện ti&ecirc;u cực trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; ho&agrave;n thiện m&igrave;nh. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, b&aacute;o ch&iacute; trở th&agrave;nh một trong nh&acirc;n tố hết sức quan trọng, c&oacute; t&aacute;c dụng th&uacute;c đẩy c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, tạo sự lan tỏa của c&aacute;c phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong từng hoạt động lớn nhỏ, b&aacute;o ch&iacute; lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh để phản &aacute;nh kịp thời với nhiều g&oacute;c độ, nhiều h&igrave;nh thức đa dạng v&agrave; hấp dẫn. Qua b&aacute;o ch&iacute;, những tấm gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, những C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu đ&atilde; được giới thiệu, tạo sự cộng hưởng mạnh mẽ trong thanh thiếu nhi. Cũng ch&iacute;nh c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n đ&atilde; x&ocirc;ng x&aacute;o, đi c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động của thanh thiếu nhi để ph&aacute;n &aacute;nh những m&ocirc; h&igrave;nh mới, c&aacute;ch l&agrave;m hay từ cơ sở, những tuyến b&agrave;i đi s&acirc;u v&agrave;o đời sống giới trẻ&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">* Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 18.6, tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh Họp mặt ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n thường xuy&ecirc;n gắn b&oacute; v&agrave; phụ tr&aacute;ch mảng thanh thiếu nhi của c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; của Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c b&aacute;o, đ&agrave;i Trung ương thường tr&uacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n. </span></em><em><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh thu h&uacute;t hơn 97 anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n tham gia.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, anh Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde; gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ của c&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n đ&atilde; đưa c&aacute;c th&ocirc;ng tin hoạt động Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội của th&agrave;nh phố đến người d&acirc;n v&agrave; cả nước.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32458/website%20Th%C3%A0nh%20%C4%90o%C3%A0n.jpg" style="height:280px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn ch&uacute;c mừng Ban bi&ecirc;n tập Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban bi&ecirc;n tập chương tr&igrave;nh Truyền h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;