Hội nghị tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Đại học – Cao đẳng- Trung cấp năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; lại to&agrave;n bộ những th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được, cũng như&nbsp;những hạn chế c&ograve;n tồn tại trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, s&aacute;ng 29/6, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức&nbsp;Hội nghị tổng kết C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực Đại học &ndash; Cao đẳng - Trung cấp năm học 2018-2019.</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị đ&atilde; tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; lại to&agrave;n bộ những hoạt động của c&aacute;c trường năm học vừa qua. Theo đ&oacute;, c&oacute; rất nhiều kết quả t&iacute;ch cực m&agrave; Đo&agrave;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đằng, Trung cấp đ&atilde; đạt được như: C&aacute;c cuộc thi về tư tưởng ch&iacute;nh trị, t&igrave;m hiểu về B&aacute;c được tổ chức b&agrave;i bản, quy m&ocirc;. Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; duy tr&igrave; được sứ&nbsp; mệnh ti&ecirc;n phong trong việc t&igrave;m t&ograve;i s&aacute;ng tạo c&aacute;i mới, ứng dụng chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave;o thực tiễn c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c trường đ&atilde; biết ph&aacute;t huy sức mạnh truyền th&ocirc;ng của mạng x&atilde; hội để tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n, điển h&igrave;nh như tr&agrave;o lưu dọn r&aacute;c &ldquo;Th&aacute;ch thức để thay đổi&rdquo;. Năm nay cũng l&agrave; năm đ&aacute;nh dấu sự quay trở lại của một số trường học trong nhiều năm qua đ&atilde; kh&ocirc;ng tham gia hoạt động Đo&agrave;n.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song với những th&agrave;nh t&iacute;ch th&igrave; một v&agrave;i hạn chế vẫn c&ograve;n tồn tại như: Chấp nhận v&agrave; h&agrave;i l&ograve;ng với những hạn chế đang tồn tại của đơn vị m&igrave;nh, &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo c&oacute; nhiều nhưng kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng, kh&ocirc;ng thống&nbsp;k&ecirc; th&agrave;nh số liệu; vấn đề bồi dưỡng tư tưởng ch&iacute;nh trị cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong trường vẫn chưa đảm bảo.</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ những ưu điểm v&agrave; hạn chế tr&ecirc;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n hy vọng đại diện Đo&agrave;n c&aacute;c trường sẽ tiếp thu, ph&aacute;t huy hơn nữa những điểm mạnh v&agrave; chủ động hơn nữa trong việc khắc phục c&aacute;c điểm yếu.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32524/9.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại hội nghị, đại diện c&aacute;c trường cũng đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o tham luận, trong đ&oacute; c&oacute;: Giải ph&aacute;p triển khai đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh gắn với x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n của trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh; m&ocirc; h&igrave;nh chuỗi dự &aacute;n &ldquo;Ứng dụng khoa học kỹ thuật v&agrave;o c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện&rdquo; của trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật;&nbsp; Giải ph&aacute;p &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu v&agrave; triển khai của Đo&agrave;n trường đối với việc h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t huy kh&ocirc;ng gian Khởi nghiệp s&aacute;ng tạo&rdquo; của trường Cao Đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức; giải ph&aacute;p &ldquo;Đ&aacute;nh gi&aacute; lao động của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&nbsp; qua bộ c&ocirc;ng cụ KPIs&rdquo; của Đo&agrave;n trường ĐH Ngoại thương cơ sở II&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn -&nbsp; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;<span style="background-color:rgb(253, 253, 253)">Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span>&nbsp;cho biết, đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n đang l&agrave; &aacute;p lực kh&ocirc;ng chỉ với c&aacute;c Đo&agrave;n trường m&agrave; ngay cả với Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n. L&agrave;m sao để c&ocirc;ng t&aacute;c&nbsp; đo&agrave;n ng&agrave;y c&agrave;ng mới mẻ, c&agrave;ng thu h&uacute;t nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả đang l&agrave; b&agrave;i to&aacute;n kh&oacute;. Tuy nhi&ecirc;n, đồng ch&iacute;&nbsp;cũng nhấn mạnh những điểm cần phải khắc phục trong năm học mới, đ&oacute; l&agrave; cần ph&aacute;t huy hơn nữa hiệu quả của việc truyền th&ocirc;ng tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, để c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n được lan tỏa rộng r&atilde;i hơn, quan t&acirc;m đến việc sinh vi&ecirc;n chọn l&agrave;m th&ecirc;m, mưu sinh thay v&igrave; tham gia hoạt động Đo&agrave;n, triển khai hoạt động cần phải t&iacute;ch cực v&agrave; đầu tư, &iacute;t nhưng hiệu quả,&hellip;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, hội nghị cũng đ&atilde; trao tặng bằng khen v&agrave; cờ lưu niệm để khen thưởng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể xuất sắc trong học 2018-2019. Đ&acirc;y l&agrave; sự ghi nhận cũng như l&agrave; động lực để Đo&agrave;n c&aacute;c trường sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:#000000"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; NHUNG</span></span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe môtô, xe máy" năm 2019 tại trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận).

Agile Việt Nam
;