Sôi nổi trại hè “Học kỳ Hồng” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, 250 em thiếu nhi đ&atilde; tham gia&nbsp;trại h&egrave; &ldquo;Học kỳ Hồng&rdquo; năm 2019 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức tại&nbsp;Trung t&acirc;m Sinh hoạt d&atilde; ngoại&nbsp;Thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố&nbsp;​ (x&atilde; Long H&ograve;a, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32525/%E1%BA%A2nh4.jpg" style="height:321px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trại h&egrave; diễn ra từ&nbsp;29.06 đến&nbsp;30.06.2019 tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt d&atilde; ngoại Thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố. Với chủ đề &quot;Vui h&egrave; bổ &iacute;ch&quot;, c&aacute;c em tham gia chương tr&igrave;nh đ&atilde;&nbsp;được r&egrave;n luyện những kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, ứng xử trong tập thể v&agrave; ph&aacute;t triển tư duy th&ocirc;ng qua c&aacute;c nội dung hoạt đ&ocirc;̣ng của hội trại. Trại h&egrave; c&oacute; c&aacute;c tr&ograve; chơi tập thể, tr&ograve; chơi lớn nhằm r&egrave;n luyện, ph&aacute;t triển thể lực v&agrave; kiến thức lịch sử cho c&aacute;c em. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c em c&ograve;n được t&igrave;m hiểu về nghề nu&ocirc;i trồng thủy hải sản, t&igrave;m hiểu lịch sử, truyền thống v&agrave; chiến c&ocirc;ng h&agrave;o h&ugrave;ng của chiến sĩ đặc c&ocirc;ng Rừng S&aacute;c; t&igrave;m hiểu về m&ocirc;i trường, hệ sinh th&aacute;i v&agrave; hệ động thực vật trong rừng ngập mặn Cần Giờ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32525/%E1%BA%A2nh2.jpg" style="height:386px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng Ch&iacute; L&ecirc; Thanh Vũ &ndash; UV.BCH, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố, Trưởng ban tổ chức tặng khăn rằn cho c&aacute;c em thiếu nhi trong ng&agrave;y khai mạc trại h&egrave;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em thiếu nhi tham gia trại h&egrave; l&agrave; đội vi&ecirc;n, học sinh từ 9 đến 15 tuổi l&agrave;&nbsp;con em của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, người lao động c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, c&ocirc;ng nh&acirc;n tại 45 khu lưu tr&uacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trại h&egrave; được tổ chức với mục đ&iacute;ch gi&aacute;o dục truyền thống cho thiếu nhi về l&ograve;ng y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, &yacute; nghĩa của những ng&agrave;y lễ lớn trong năm, tạo điều kiện cho c&aacute;c em thiếu nhi được r&egrave;n luyện c&aacute;c kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, kỹ năng ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch cho c&aacute;c em. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tăng cường tổ chức c&aacute;c hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt, thiếu nhi l&agrave; con em c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>NHẬT THỊNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe môtô, xe máy" năm 2019 tại trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận).

Agile Việt Nam
;