'Phóng viên nhí' tham quan Trung tâm Báo chí

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">S&aacute;ng 04.7, gần 30 bạn ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; của B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ đ&atilde; h&agrave;o hứng khi đến tham quan v&agrave; t&aacute;c nghiệp tại t&ograve;a nh&agrave; Trung t&acirc;m B&aacute;o ch&iacute; th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, nơi được xem l&agrave; nơi lớn v&agrave; hiện đại nhất khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. </span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32541/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c bạn đ&atilde; được nghe c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo&nbsp;trung t&acirc;m giới thiệu hoạt động k&egrave;m theo trải nghiệm t&aacute;c nghiệp như một ph&oacute;ng vi&ecirc;n thực thụ tại ph&ograve;ng hội nghị, c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; đ&atilde; c&oacute; những kỉ niệm v&ocirc; c&ugrave;ng ấn tượng!</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">H&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; Trung t&acirc;m bắt đầu khi c&aacute;c bạn ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; được xem v&agrave; nghe qui tr&igrave;nh điểm tin b&aacute;o ch&iacute; tại Trung t&acirc;m do c&aacute;c anh chị thực hiện tại đ&acirc;y. Tại ph&ograve;ng họp b&aacute;o, c&aacute;c bạn c&ograve;n được biết đến c&aacute;c bước t&aacute;c nghiệp b&aacute;o ch&iacute; theo đ&uacute;ng qui định v&agrave; kỹ thuật phỏng vấn tại chỗ. C&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; c&ograve;n được t&aacute;c nghiệp tr&ecirc;n hệ thống m&aacute;y t&iacute;nh c&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng ngay tại trong ph&ograve;ng họp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Từ Lương - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng,&nbsp;Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m B&aacute;o ch&iacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; được c&aacute;c bạn ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ phỏng vấn ngay tại chỗ về nhiều vấn đề về tầm quan trọng của Trung t&acirc;m B&aacute;o ch&iacute; lớn nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong ph&ograve;ng tiếp th&acirc;n mật c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute;, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m An Thị Li&ecirc;n Phương&nbsp;cũng phải trả lời những c&acirc;u hỏi hết sức gần gũi về Trung t&acirc;m cho c&aacute;c bạn nhỏ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32541/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32541/1.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Lần đầu ti&ecirc;n, Hội nghị giao ban Quản l&yacute; nh&agrave; nước về hoạt động của Đ&agrave;i truyền thanh cấp huyện tại th&agrave;nh phố đ&atilde; bất ngờ c&oacute; sự t&aacute;c nghiệp b&aacute;o ch&iacute; của ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32541/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">PGS,TS&nbsp;Dương Anh Đức - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n,&nbsp;Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng TP (đứng giữa) v&agrave; đồng ch&iacute;&nbsp;Từ Lương - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m B&aacute;o ch&iacute; TP</span><span style="font-size:16px">&nbsp;(thứ 2 từ phải sang) v&agrave; ch&uacute; Nguyễn Văn Khanh - Trưởng Ph&ograve;ng B&aacute;o ch&iacute;, Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng TP</span><span style="font-size:16px">&nbsp;li&ecirc;n tục trả lời phỏng vấn của c&aacute;c bạn ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute;.</span></em></p> <table align="center" border="3" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">S&aacute;ng ng&agrave;y 05.5, Trung t&acirc;m b&aacute;o ch&iacute; TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh đặt tại tầng 5 v&agrave; 6 của Cao ốc số 255, đường Trần Hưng Đạo (Q.1) đ&atilde; ch&iacute;nh thức đi v&agrave;o hoạt động. Trung t&acirc;m b&aacute;o ch&iacute; gồm 5 ph&acirc;n khu chức năng với tổng diện t&iacute;ch sử dụng khoảng 1600 m2. Trung t&acirc;m được thiết kế rất hiện đại, c&aacute;c ph&ograve;ng ốc đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị t&aacute;c nghiệp d&agrave;nh cho ph&oacute;ng vi&ecirc;n.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; Trung t&acirc;m b&aacute;o ch&iacute; đầu ti&ecirc;n ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp c&aacute;c dịch vụ li&ecirc;n quan đến c&aacute;c hoạt động b&aacute;o ch&iacute;, phục vụ nhanh ch&oacute;ng v&agrave; thuận lợi cho c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn trong nước v&agrave; quốc tế. C&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y do Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố, Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng l&agrave;m chủ đầu tư với kinh ph&iacute; đầu tư gần 35 tỷ đồng.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Khi đến t&aacute;c nghiệp b&aacute;o ch&iacute; tại Trung t&acirc;m, mỗi ph&oacute;ng vi&ecirc;n sẽ được cấp một thẻ từ, nhận dạng v&acirc;n tay để ra v&agrave;o. Trung t&acirc;m hoạt động từ 8 đến 18 giờ c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần, trừ ng&agrave;y chủ nhật. Đặc biệt, mỗi khi th&agrave;nh phố diễn ra sự kiện lớn, trung t&acirc;m sẽ điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế.</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>NGUYỄN HƯNG (B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ)</strong></span><br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe môtô, xe máy" năm 2019 tại trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận).

Agile Việt Nam
;