Mời tham dự hoạt động mừng Ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Nh&acirc;n kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020), Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi, &yacute; nghĩa mừng Ng&agrave;y hội lớn của hội vi&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33103/hs.jpg" style="height:337px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em><strong>1. Lễ d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tượng đ&agrave;i Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang Trần Văn Ơn, chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019, nghi thức đ&oacute;n v&agrave; rước đuốc truyền thống kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020):</strong></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>- Thời gian:</em> 06g00 ng&agrave;y 04/01/2020 (Thứ bảy).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>- Địa điểm:</em> Tượng đ&agrave;i Anh h&ugrave;ng Lực lượng Vũ trang Trần Văn Ơn (C&ocirc;ng vi&ecirc;n B&aacute;ch T&ugrave;ng Diệp, L&yacute; Tự Trọng, Quận 1).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em><strong>2. Lễ kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020):</strong></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>- Thời gian:</em> 07g00 ng&agrave;y 04/01/2020 (Thứ bảy).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>- Địa điểm:</em> S&acirc;n Khu vực đường L&ecirc; Duẩn (trước Hội trường&nbsp;Thống Nhất, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến v&ograve;ng xoay Phạm Ngọc Thạch).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ngay sau buổi lễ, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n ĐHQG-HCM, trường Đại học B&aacute;ch Khoa ĐHQG-HCM, trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn ĐHQG-HCM; trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tại c&aacute;c trường học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố sẽ đồng loại diễn ra c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu c&aacute;n bộ Hội, c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;