Những “bông hoa” 5 tốt: Trần Xuân Ba – Chàng trai trẻ luôn nhiệt tình

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Ngay t&#7915 nh&#7919ng ng&agrave;y &#273&#7847u v&agrave;o tr&#432&#7901ng t&ocirc;i &#273&atilde; tham gia t&iacute;ch c&#7921c c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i v&agrave; t&#7915 &#273&oacute; bi&#7871t b&#7841n Xu&acirc;n Ba. &#7844n t&#432&#7907ng ban &#273&#7847u &#273&#7889i v&#7899i Xu&acirc;n Ba l&agrave; m&#7897t ch&agrave;ng trai hi&#7873n l&agrave;nh, nhi&#7879t t&igrave;nh, t&acirc;m huy&#7871t v&#7899i ho&#7841t &#273&#7891ng &#272o&agrave;n, H&#7897i.</strong> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&ocirc;i h&#7885c &#273&#432&#7907c r&#7845t nhi&#7873u t&#7915 Xu&acirc;n Ba, c&agrave;ng l&agrave;m vi&#7879c chung nhi&#7873u t&ocirc;i c&agrave;ng th&#7845y ph&#7909c Xu&acirc;n Ba. B&#7841n &#7845y r&#7845t ham l&agrave;m, &iacute;t khi t&#7915 ch&#7889i nhi&#7879m v&#7909. Xu&acirc;n Ba bi&#7871t r&#7845t nhi&#7873u, hay h&#7885c h&#7887i v&agrave; hay suy ngh&#297, c&aacute;i g&igrave; th&#7845y kh&ocirc;ng t&#7889t n&#7919a l&agrave; &#273&#7873 ngh&#7883 b&#7887 ngay, nhi&#7873u khi tranh lu&#7853n gay g&#7855t nh&#432ng v&#7899i hi&#7875u bi&#7871t, nh&#7853n &#273&#7883nh &#273&uacute;ng v&agrave; kh&#7843 n&#259ng h&ugrave;ng bi&#7879n Xu&acirc;n Ba th&#432&#7901ng th&#7921c hi&#7879n &#273&#432&#7907c c&aacute;c &yacute; t&#432&#7903ng c&#7911a m&igrave;nh, g&oacute;p ph&#7847n thu&#7853n l&#7907i r&#7845t nhi&#7873u cho ho&#7841t &#273&#7897ng.&nbsp;</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Xu&acirc;n Ba l&atilde;nh &#273&#7841o r&#7845t t&#7889t, bi&#7871t &#273&aacute;nh gi&aacute; n&#259ng l&#7921c con ng&#432&#7901i, bi&#7871t trao quy&#7873n, ph&acirc;n vi&#7879c ph&ugrave; h&#7907p n&ecirc;n c&ocirc;ng vi&#7879c th&#7921c hi&#7879n nhanh. B&#7841n c&ograve;n r&#7845t nguy&ecirc;n t&#7855c v&#7899i b&#7843n th&acirc;n nh&#432ng l&#7841i hay linh &#273&#7897ng v&#7899i ng&#432&#7901i kh&aacute;c, lu&ocirc;n &#273i &#273&uacute;ng gi&#7901, n&oacute;i &#273&#432&#7907c l&agrave; l&agrave;m &#273&#432&#7907c, l&agrave;m l&agrave; ph&#7843i h&#7871t m&igrave;nh, hi&#7879u qu&#7843 kh&ocirc;ng l&agrave;m cho c&oacute;, kh&ocirc;ng tr&#7877 h&#7865n trong c&ocirc;ng vi&#7879c bao gi&#7901. Nh&#432ng v&#7899i m&#7885i ng&#432&#7901i th&igrave; Xu&acirc;n Ba l&#7841i r&#7845t hay th&#432&#417ng, th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n theo d&otilde;i, ABC </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <table width="350" height="72" border="0" align="right" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div style="text-align: right;"> <div style="text-align: justify;"><em><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&quot;Mong mu&#7889n c&#7911a m&igrave;nh l&agrave; tr&#7903 th&agrave;nh m&#7897t k&#7929 s&#432 gi&#7887i, m&#7897t gi&#7843ng vi&ecirc;n gi&#7887i trong nghi&ecirc;n c&#7913u v&agrave; gi&#7843ng d&#7841y. Ngo&agrave;i ra, n&#432&#7899c ta &#273ang h&#7897i nh&#7853p m&#7841nh m&#7869 v&#7899i th&#7871 gi&#7899i, kinh t&#7871 &#273ang chi ph&#7889i nhi&#7873u m&#7863t, nhi&#7873u t&aacute;c &#273&#7897ng x&#7845u t&#7921 trong ch&uacute;ng ta v&agrave; c&#7843 t&#7915 b&ecirc;n ngo&agrave;i, v&igrave; v&#7853y m&igrave;nh kh&ocirc;ng ch&#7881 mong mu&#7889n truy&#7873n &#273&#7841t ki&#7871n th&#7913c m&agrave; c&ograve;n mu&#7889n g&oacute;p ph&#7847n &#273&#7883nh h&#432&#7899ng cho sinh vi&ecirc;n v&#7873 c&aacute;ch s&#7889ng &#273&uacute;ng, s&#7889ng &#273&#7865p. &#431&#7899c m&#417 c&#7911a m&igrave;nh l&agrave; c&aacute;c th&#7871 h&#7879 tu&#7893i tr&#7867 Vi&#7879t Nam ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t tri&#7875n b&#7843n th&acirc;n v&agrave; &#273&oacute;ng g&oacute;p th&#7853t nhi&#7873u cho x&atilde; h&#7897i, cho d&acirc;n t&#7897c v&agrave; c&#7843 th&#7871 gi&#7899i.&quot;&nbsp;</span></em></div> <div style="text-align: right;"><strong style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);">(Xu&acirc;n Ba)</strong></div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> c&oacute; kh&oacute; kh&#259n g&igrave; l&agrave; h&#7895 tr&#7907, th&#7853m ch&iacute; l&agrave;m gi&uacute;p, c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng, phong tr&agrave;o c&#7911a &#272o&agrave;n, c&#7911a H&#7897i c&aacute;c c&#7845p, c&aacute;c c&acirc;u l&#7841c b&#7897, &hellip; d&ugrave; kh&ocirc;ng ph&#7843i l&agrave; nhi&#7879m v&#7909 nh&#432ng c&#7913 c&oacute; ng&#432&#7901i nh&#7901 hay Xu&acirc;n Ba th&#7845y ch&#432a &#7893n l&agrave; g&oacute;p &yacute;, l&agrave; l&#7841i tham gia. B&#7903i v&#7853y d&ugrave; c&aacute;c &#272o&agrave;n c&#417 s&#7903 kh&ocirc;ng ch&#7883u &aacute;p l&#7921c nhi&#7873u nh&#432ng c&ocirc;ng vi&#7879c m&agrave; Ban t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng giao th&igrave; lu&ocirc;n c&#7889 g&#7855ng, ch&#7911 &#273&#7897ng ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7889t, c&oacute; kh&oacute; kh&#259n, g&oacute;p &yacute; l&agrave; trao &#273&#7893i v&#7899i Xu&acirc;n Ba li&#7873n.&nbsp;</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&ocirc;i r&#7845t ph&#7909c b&#7841n &#7845y, kh&ocirc;ng bi&#7871t s&#7855p x&#7871p th&#7871 n&agrave;o m&agrave; l&agrave; d&acirc;n k&#7929 thu&#7853t h&#7885c h&agrave;nh n&#7863ng v&#7845t v&#7843 nh&#432ng k&#7871t qu&#7843 h&#7885c t&#7853p r&#7845t cao, c&ograve;n cao h&#417n nhi&#7873u l&#7899p b&ecirc;n kinh t&#7871, r&#7891i &#273i l&agrave;m th&ecirc;m, gia &#273&igrave;nh th&igrave; c&#361ng c&oacute; nhi&#7873u kh&oacute; kh&#259n, Xu&acirc;n Ba th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n &#273&#432a m&#7865 &#273i t&aacute;i kh&aacute;m, h&egrave; tranh th&#7911 v&#7873 B&#7855c th&#259m b&agrave;, nh&#432ng v&#7851n t&iacute;ch c&#7921c tham gia ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7843 trong h&#7885c k&#7923 l&#7851n d&#7883p h&egrave;. Xu&acirc;n Ba s&#7889ng r&#7845t c&oacute; t&igrave;nh, lu&ocirc;n quan t&acirc;m m&#7885i ng&#432&#7901i, kh&ocirc;ng tranh &#273ua, kh&ocirc;ng th&#7921c d&#7909ng, n&ecirc;n &#273&#432&#7907c th&#7847y c&ocirc;, b&#7841n b&egrave;, khu ph&#7889 qu&yacute; m&#7871n, v&agrave; nhi&#7873u &#273i&#7873u t&#7889t &#273&#7865p &#273&#7873u &#273&#7871n b&ecirc;n b&#7841n &#7845y.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>H&#7890 TH&#7882 TH&Ugrave;Y DUNG</b></span></span></div> <div>&nbsp;</div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;