Thành Đoàn và phong trào ca khúc chính trị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, phong tr&agrave;o văn h&oacute;a văn nghệ chống văn h&oacute;a đồi trụy, lai căng, chống chiến tranh đ&ograve;i h&ograve;a b&igrave;nh do Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&atilde;nh đạo đ&atilde; thổi b&ugrave;ng l&ecirc;n ngọn lửa y&ecirc;u nước kh&ocirc;ng chỉ trong học sinh - sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&aacute;c đ&ocirc; thị miền Nam m&agrave; c&ograve;n cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh c&aacute;ch mạng của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n cả nước, quyết gi&agrave;nh độc lập, thống nhất Tổ quốc.</span></strong></p> <div style="clear: both; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&nbsp;Phong tr&agrave;o đấu tranh của sinh vi&ecirc;n v&agrave; giới trẻ đ&atilde; trở n&ecirc;n s&ocirc;i động khi xuất hiện những ca kh&uacute;c nổi tiếng th&uacute;c giục, kh&iacute;ch lệ tinh thần tuổi trẻ như: <em>H&aacute;t từ đồng hoang</em>, <em>H&aacute;t cho d&acirc;n t&ocirc;i nghe, Người đợi người, Dậy m&agrave; đi, Đồng l&uacute;a reo, Tiếng gọi sinh vi&ecirc;n, H&aacute;t trong t&ugrave;, Tự nguyện, Người mẹ B&agrave;n Cờ&hellip;</em></span></div> <div style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31555/phong%20trao%203.jpg" style="height:626px; width:400px" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Tập ca kh&uacute;c trong phong tr&agrave;o &ldquo;H&aacute;t cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe&rdquo;năm 1970</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những ca kh&uacute;c đo được h&aacute;t trong những cuộc xuống đường, h&aacute;t trong t&ugrave;, h&aacute;t trong &ldquo;những đ&ecirc;m kh&ocirc;ng ngủ&rdquo;&hellip; những giai điệu của đất nước đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng lan tỏa từ c&aacute;c đ&ocirc; thị miền Nam ra đến Huế, Đ&agrave; Nẵng, Cần Thơ, An Giang, Quy Nhơn, Đ&agrave; Lạt&hellip; v&agrave; c&ograve;n cất c&aacute;nh bay xa hơn, vượt khỏi đất nước Việt Nam, khơi dậy l&ograve;ng y&ecirc;u nước của những người con đất Việt v&agrave; l&ocirc;i cuốn cả thanh ni&ecirc;n tr&iacute; thức tiến bộ ở c&aacute;c nước như Ph&aacute;p, T&acirc;y Đức, Canada, Nhật, Bỉ, &Uacute;c v&agrave; ngay cả nước Mỹ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 30/4/1975, Th&agrave;nh phố được giải ph&oacute;ng, Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiếp quản số 4 Duy T&acirc;n nay l&agrave; Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, h&agrave;ng ng&agrave;n thanh ni&ecirc;n đổ&nbsp;về đ&acirc;y để gặp gỡ bộ đội giải ph&oacute;ng, tham gia văn nghệ, nghe thời sự&hellip; Đ&aacute;p ứng nhu cầu nhu cầu văn h&oacute;a của tuổi trẻ trong giai đoạn mới, Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&oacute; chủ trương x&acirc;y dựng c&aacute;c thiết ch</span>ế<span style="font-size:14px">&nbsp;văn h&oacute;a như Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thiếu nhi, b&aacute;o Tuổi Trẻ&hellip;tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh tập h&aacute;t, Hội diễn văn nghệ khắp c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n với c&aacute;c ca kh&uacute;c s&aacute;ng t&aacute;c trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n số đ&ocirc;ng thanh ni&ecirc;n c&ograve;n thất nghiệp, th&oacute;i quen thưởng thức nghệ thuật cũ, &nbsp;tụ tập ở chợ trời, ở c&aacute;c qu&aacute;n &ldquo;c&agrave; ph&ecirc; đ&egrave;n mờ&rsquo; nhạc đĩa, nhạc băng inh trời l&uacute;c đ&oacute; c&ograve;n nhan nhản khắp đường phố, tr&agrave;o lưu &ldquo;nhạc trẻ&rdquo; với c&aacute;c ban nhạc &ldquo;ngoại&rdquo; lừng danh như Boney M, ABBA, Modern Talking&hellip;&nbsp; l&agrave;m mưa l&agrave;m gi&oacute;&hellip; Chỉ đạo của Th&agrave;nh ủy l&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n phải thu h&uacute;t giới trẻ v&agrave;o lao động, v&agrave;o c&aacute;c s&acirc;n chơi của Đo&agrave;n để định hướng lối sống, l&yacute; tưởng cho th&agrave;nh ni&ecirc;n. Từ gợi &yacute; m&ocirc; h&igrave;nh hấp dẫn của nh&oacute;m &ldquo;ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo; Lứa tuổi 49 của CHDC Đức với b&agrave;i h&aacute;t rất ấn tượng &ldquo;B&agrave;i ca Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; biểu diễn tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, với sự tham gia của giới chuy&ecirc;n m&ocirc;n &acirc;m nhạc, &nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n thể nghiệm rồi sau đ&oacute; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; biểu diễn ca kh&uacute;c được mang t&ecirc;n l&agrave; &ldquo;phong tr&agrave;o ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo; (CKCT).</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31555/NH%C3%93M%20ALMAATA.jpg" style="height:419px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Từ tr&aacute;i sang: Sĩ Thanh, Họa Mi, Minh Phượng, Kim Phương th&agrave;nh vi&ecirc;n nh&oacute;m CKCT &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo; v&agrave; nh&oacute;m CKCT &ldquo;Rạng Đ&ocirc;ng&rdquo;của Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều nh&oacute;m CKCT kh&aacute;c nhau về t&ecirc;n tuổi ca sĩ v&agrave; những bản nhạc tự bi&ecirc;n, tự diễn nhưng tựu trung đều giống nhau về h&igrave;nh thức cấu tạo gồm: &nbsp;ca sĩ (nam hoặc nữ), hai nhạc c&ocirc;ng sử dụng hai đ&agrave;n guitar (lead v&agrave; bass), một nhạc c&ocirc;ng sử dụng organ, v&agrave; một nhạc c&ocirc;ng chơi trống. C&aacute;c nhạc c&ocirc;ng đều c&oacute; thể h&aacute;t được (giọng ch&iacute;nh hoặc phụ họa). Mỗi ban nhạc c&oacute; thể h&aacute;t những bản nhạc nổi tiếng đang thịnh h&agrave;nh v&agrave; những bản nhạc tự s&aacute;ng t&aacute;c của từng ban để c&oacute; n&eacute;t ri&ecirc;ng. Những tốp vừa đ&agrave;n vừa h&aacute;t gọn nhẹ cơ động phục vụ cho c&aacute;c lễ hội, đi v&agrave;o c&ocirc;ng nh&acirc;n, học sinh sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c c&ocirc;ng trường n&ocirc;ng trường. L&uacute;c đầu chưa c&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh n&ecirc;n sinh ra lẫn lộn &ldquo;ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo; với &ldquo;nhạc trẻ&rdquo;, nhiều nh&oacute;m chạy theo doanh thu, l&agrave;m cho nhiều người e ngại khi nhớ chương tr&igrave;nh &ldquo;nhạc trẻ&rdquo; trước năm 1975 tại Thảo Cầm vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n tụ tập phần lớn l&agrave; c&aacute;c nh&oacute;m chơi nhạc Mỹ &ldquo;đầu b&ugrave; t&oacute;c rối, &aacute;o quần tả tơi&rdquo; bắt chước &ldquo;phong tr&agrave;o Hippy&rdquo; n&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute;&nbsp;l&uacute;c bấy giờ gọi l&agrave; &ldquo;nhạc Sở Th&uacute;&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để chỉ đạo s&acirc;u s&aacute;t phong tr&agrave;o n&agrave;y, ch&uacute; V&otilde; Văn Kiệt, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy&nbsp;đ&atilde; cải trang th&agrave;nh bộ đội đến xem hiệu ứng của thanh ni&ecirc;n với chương tr&igrave;nh &ldquo;Giới thiệu ca kh&uacute;c mới&rdquo; &nbsp;của c&aacute;c nhạc sĩ: Ho&agrave;ng Hiệp, Mi&ecirc;n Đức Thắng, Phạm Trọng Cầu, Diệp Minh Tuyền&hellip; tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Sau đ&oacute; Ch&uacute; đến Văn ph&ograve;ng B&aacute;o Tuổi Trẻ ngồi k&iacute;n đ&aacute;o sau bức m&agrave;n che khuất im lặng lắng nghe c&aacute;c ca sĩ, nhạc sĩ thảo luận vấn đề &acirc;m nhạc v&agrave; tuổi trẻ do nhạc sĩ Xu&acirc;n Hồng chủ tr&igrave;. Từ thực tế đ&oacute;, Th&agrave;nh ủy ra nghị quyết về văn h&oacute;a văn nghệ định hướng cho phong tr&agrave;o văn nghệ của giới trẻ Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để g&oacute;p phần thực hiện Nghị quyết n&agrave;y, Th&agrave;nh đo&agrave;n giao cho Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c nh&oacute;m ca kh&uacute;c c&oacute; t&iacute;nh m&ocirc; h&igrave;nh. Th&aacute;ng 7.1979, nh&oacute;m CKTC gồm: Họa Mi, Kim Phương, Minh Phượng, Trần Văn Ph&uacute; (TNXP) được chọn tham dự Li&ecirc;n hoan CKCT tại Alma Ata (Cộng h&ograve;a Kazakhtan). Họa Mi nổi bật với ca kh&uacute;c &ldquo;B&agrave;i ca du mục&rdquo; (D&acirc;n ca Nga).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau đ&oacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n h&igrave;nh th&agrave;nh nh&oacute;m Rạng Đ&ocirc;ng dự&nbsp; Li&ecirc;n hoan ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị tại CHDC Đức. Th&agrave;nh Đo&agrave;n mời c&aacute;c nhạc sĩ như Ch&aacute;nh Trực, Thanh Tr&uacute;c đi &ldquo;tuyển&rdquo; ca sĩ, cuối c&ugrave;ng tập hợp được Sĩ Thanh, Họa Mi, Thanh Long Bass, Hồng Danh, Ch&iacute; H&ugrave;ng (organ của ban The Black Sun cũ, l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n của Sở Quản l&yacute; ph&acirc;n phối điện). Thanh Long vừa đ&agrave;n guitar bass vừa h&aacute;t b&agrave;i &ldquo;Th&agrave;nh phố t&igrave;nh y&ecirc;u&rdquo; của nhạc sĩ Thanh Tr&uacute;c, giọng t&eacute;nor truyền cảm: &ldquo;<em>C&ograve;n nhớ tiếng n&oacute;i B&aacute;c Hồ, bạn ơi tuổi xu&acirc;n hiến d&acirc;ng cho cuộc đời, th&agrave;nh phố thắm thiết tiếng cười biết mấy &acirc;n t&igrave;nh mến y&ecirc;u</em>&hellip;&rdquo;. Nổi bật l&agrave; Sĩ Thanh vừa đ&agrave;n guitar vừa h&aacute;t &ldquo;Đ&ocirc;i mắt h&igrave;nh vi&ecirc;n đạn&rdquo; của nhạc sĩ Trần Tiến: &ldquo;<em>Đo&agrave;n qu&acirc;n vội đi đi từ bi&ecirc;n giới, nhưng từ bi&ecirc;n giới về những người mẹ gi&agrave;, đo&agrave;n qu&acirc;n lặng y&ecirc;n nh&igrave;n đ&agrave;n em b&eacute;, từng đ&ocirc;i mắt đen xoe tr&ograve;n, những đ&ocirc;i mắt mang h&igrave;nh vi&ecirc;n đạn, những đ&ocirc;i mắt ch&aacute;y l&ecirc;n, s&aacute;ng l&ecirc;n như ng&agrave;n &aacute;nh lửa</em>&hellip; T&ocirc;i nhớ m&atilde;i c&ocirc; con g&aacute;i của cặp song ca nổi tiếng S&agrave;i G&ograve;n: Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm l&agrave; Hồng Danh cầm ghi ta th&ugrave;ng vừa đ&agrave;n vừa h&aacute;t, đ&ocirc;i mắt tr&ograve;n đen như gửi gắm cả t&igrave;nh cảm kh&aacute;t khao trong ca kh&uacute;c &ldquo; <em>Em vẫn đợi anh về</em>&rdquo; của nhạc sĩ Ho&agrave;ng Hiệp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thanh Long cảm x&uacute;c kể lại: &ldquo; Sau khi biểu diễn th&agrave;nh c&ocirc;ng tại Li&ecirc;n hoan CKCT tại CHDC Đức về, nh&oacute;m Rạng Đ&ocirc;ng h&aacute;t ở H&agrave; Nội, kh&aacute;n giả kh&oacute;c dưới s&acirc;n khấu. Đang h&aacute;t nửa chừng, ban nhạc phải dừng để lực lượng bảo vệ buổi diễn đưa kh&aacute;n giả ngất đi cấp cứu. Khi xem tivi, thấy những ng&ocirc;i sao thế giới diễn tr&ecirc;n s&acirc;n khấu, ph&iacute;a dưới kh&aacute;n giả g&agrave;o kh&oacute;c, hỗn loạn rồi ngất xỉu thế n&agrave;o, th&igrave; nh&oacute;m nhạc Rạng Đ&ocirc;ng của biểu diễn cũng vậy. M&atilde;i m&atilde;i, kh&ocirc;ng g&igrave; c&oacute; thể so s&aacute;nh được cảm gi&aacute;c của m&igrave;nh l&uacute;c đ&oacute;. Một cảm gi&aacute;c hạnh ph&uacute;c đến tận c&ugrave;ng. Kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; thể diễn ra nữa. Sau đ&ecirc;m nhạc, nh&oacute;m Rạng Đ&ocirc;ng được lực lượng bảo vệ hộ tống đi ăn v&igrave; sự cuồng nhiệt của kh&aacute;n giả d&agrave;nh cho nghệ sĩ l&agrave; qu&aacute; lớn. Kh&ocirc;ng phải ri&ecirc;ng ở H&agrave; Nội, m&agrave; bất cứ nơi n&agrave;o Rạng Đ&ocirc;ng đi qua, nơi ấy cũng như vừa tham gia v&agrave;o một cuộc &ldquo;l&ecirc;n đồng tập thể&rdquo;. Nơi n&agrave;o c&oacute; Rạng Đ&ocirc;ng, nơi đ&oacute; x&oacute;a nh&ograve;a mọi ngăn c&aacute;ch về đời sống thường nhật, chỉ c&ograve;n duy nhất một thứ : &Acirc;m nhạc.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31555/Thanh-long-bass-5.jpg" style="height:308px; width:363px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Ca sĩ Th&agrave;nh Long Bass nh&oacute;m CKCT Rạng Đ&ocirc;ng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau đ&oacute;, nh&oacute;m nữ &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo; được h&igrave;nh th&agrave;nh dự Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị tại Bulgaria gồm Kim Phương, Cẩm V&acirc;n, Kim Yến, Th&uacute;y Quang, Minh Nguyệt&hellip;. Sau khi về bổ sung guitar bass nữ Ngọc Hạnh. Nh&oacute;m ca kh&uacute;c 30/4 m&agrave;u sắc nữ Việt Nam thướt tha &aacute;o d&agrave;i, kết hợp đ&agrave;n điện tử với bộ g&otilde; d&acirc;n tộc. Bạch L&yacute; dễ thương vừa đ&aacute;nh trống vừa h&aacute;t &quot;C&ocirc;&nbsp;đi nu&ocirc;i dạy trẻ&rdquo; của nhạc sĩ Nguyễn Văn T&yacute;, Kim Phương, Cẩm V&acirc;n, Kim Yến tươi tắn, hồn nhi&ecirc;n với &ldquo;Ơi! Cuộc sống mến thương&rdquo; của Nguyễn Ngọc Thiện, Kim Yến mượt m&agrave; với &ldquo;C&acirc;u h&aacute;t b&ocirc;ng sen&rdquo; của Thanh Tr&uacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&aacute;u c&ocirc; g&aacute;i Việt Nam xinh đẹp, trẻ trung, tha thướt trong những bộ &aacute;o d&agrave;i trắng, vừa đ&agrave;n, vừa h&aacute;t đ&atilde; tạo được sự mến mộ cho bạn b&egrave; thế giới tại Li&ecirc;n hoan v&agrave; l&agrave;m &quot;dậy s&oacute;ng&quot; s&agrave;n diễn Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c tụ điểm ca nhạc &nbsp;suốt cả mấy th&aacute;ng trời sau đ&oacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhớ nh&oacute;m &ldquo;Rạng Đ&ocirc;ng&rdquo; đến nh&agrave; ch&uacute; Mai Ch&iacute; Thọ (Năm Xu&acirc;n), Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố, xin duyệt mua c&acirc;y đ&agrave;n organ, ch&uacute; n&oacute;i: &ldquo; Nhiều cơ quan tiếp quản đ&agrave;n piano nay đang phải b&aacute;n để trả lương cho nh&acirc;n vi&ecirc;n, mấy đứa lại đi mua đ&agrave;n, tinh h&igrave;nh kh&oacute; lắm, nhưng th&ocirc;i mai l&ecirc;n Ủy ban ch&uacute; duyệt cho&rdquo;. Nhớ buổi tổng duyệt nh&oacute;m &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo;, d&ugrave; trăm c&ocirc;ng ng&agrave;n việc, ch&uacute; Mai Ch&iacute; Thọ cũng dự hết chương trinh, sau chương tr&igrave;nh, ch&uacute; Mai Ch&iacute; Thọ hỏi: &ldquo;Mỗi đứa được may mấy &aacute;o d&agrave;i để diễn&rdquo;, Kim Phương, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, trả lời: &ldquo; Dạ! Kinh ph&iacute; chỉ cho may một &aacute;o d&agrave;i&rdquo;, Ch&uacute; Mai Ch&iacute; Thọ n&oacute;i: &ldquo;May cho mỗi ch&aacute;u th&ecirc;m &aacute;o d&agrave;i, kh&ocirc;ng lẽ th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng lo nỗi mỗi ch&aacute;u ba &aacute;o d&agrave;i hay sao?&rdquo;. Rồi nh&oacute;m CKCT &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo; ra H&agrave; Nội &nbsp;tổng duyệt v&agrave; đi Bulgaria tr&igrave;nh diễn th&agrave;nh c&ocirc;ng.<strong> &nbsp;</strong>&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thập ni&ecirc;n 1980 cũng đ&aacute;nh dấu sự ph&aacute;t triển của phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n xung phong. Ở những v&ugrave;ng kinh tế mới, hay những v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, hải đảo xa x&ocirc;i, lớp lớp những người thanh ni&ecirc;n đi giữ đất, trồng rừng, x&acirc;y những c&ocirc;ng tr&igrave;nh mới...Đ&acirc;y l&agrave; thời điểm chứng kiến d&ograve;ng chảy &ldquo;ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo;, đồng thời h&agrave;ng loạt những ca kh&uacute;c viết về những thanh ni&ecirc;n xung phong đ&atilde; ra đời như ca kh&uacute;c &ldquo;<em>Em ở n&ocirc;ng trường em ra bi&ecirc;n giới</em>&rdquo; của nhạc sĩ Trịnh C&ocirc;ng Sơn. Nhiều ca kh&uacute;c viết về những người thanh ni&ecirc;n xung phong, những người trẻ d&agrave;nh trọn tuổi thanh xu&acirc;n cho đất nước, cho d&acirc;n tộc đ&atilde; được c&aacute;c nhạc sĩ thể hiện l&agrave;m lay động l&ograve;ng người:&nbsp;<em> Tạm biệt chim &eacute;n&nbsp;(</em>Trần Tiến<em>),&nbsp;Ho&agrave;ng h&ocirc;n m&agrave;u l&aacute;&nbsp;(</em>Thanh T&ugrave;ng<em>),&nbsp;Ng&agrave;y mai anh l&ecirc;n đường&nbsp;(</em>Thanh Tr&uacute;c<em>),&nbsp;B&agrave;i ca thanh ni&ecirc;n xung phong (</em>Ho&agrave;ng Hiệp<em>),&nbsp;Một đời người, một rừng c&acirc;y&nbsp;(</em>Trần Long Ẩn<em>),&nbsp;Những b&ocirc;ng hoa tr&ecirc;n tuyến lửa&nbsp;(</em>nhạc Nguyễn Cửu Dũng, thơ Đỗ Trung Qu&acirc;n<em>)...</em> Những lời ca của những năm th&aacute;ng ấy vẫn đang được tiếp tục vang l&ecirc;n, sống giữa thời đại h&ocirc;m nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một trong số những ca kh&uacute;c được viết trong thời kỳ đ&oacute;, được coi l&agrave; ca kh&uacute;c điển h&igrave;nh cho đến b&acirc;y giờ l&agrave; &ldquo;<em>T&igrave;nh ca tuổi trẻ</em>&rdquo; của nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập. Nhạc sĩ nhớ lại: &ldquo;Cảnh bi&ecirc;n giới hoang vu nhưng đẹp lắm, những người thanh ni&ecirc;n trẻ trung phơi phới đi x&acirc;y dựng đất nước, l&agrave;m thủy lợi...&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một bản t&igrave;nh ca tươi s&aacute;ng, rộn r&agrave;ng được nhạc sĩ viết ca kh&uacute;c ngay khi &ocirc;ng vừa nghe tin về chiến tranh bi&ecirc;n giới ph&iacute;a Bắc v&agrave; chiến tranh bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam xảy ra, biết bao người thanh ni&ecirc;n xung phong đ&atilde; hy sinh. &ldquo;... <em>Bản t&igrave;nh ca đầu ti&ecirc;n ra đời tr&ecirc;n bi&ecirc;n giới. Bản t&igrave;nh ca em h&aacute;t cho anh tr&ecirc;n d&ograve;ng k&ecirc;nh xanh. Trời m&acirc;y trong xanh v&agrave; mắt em xanh. Tiếng h&aacute;t ta l&agrave;m vui cuộc đời.&nbsp; C&oacute; ch&uacute;ng ta dựng x&acirc;y cuộc đời..</em>.&rdquo; &ldquo;B&agrave;i h&aacute;t được vang l&ecirc;n nhiều nhất ở khu vực bi&ecirc;n giới ph&iacute;a bắc v&agrave;o thập ni&ecirc;n 1980. C&aacute;c chiến sĩ bộ đội ở khu vực bi&ecirc;n giới ph&iacute;a bắc rất th&iacute;ch ca kh&uacute;c n&agrave;y. &ldquo;T&ocirc;i nhớ nhất l&agrave; h&igrave;nh ảnh đo&agrave;n nữ thanh ni&ecirc;n xung phong h&aacute;t b&agrave;i n&agrave;y. C&aacute;c chị nữ h&aacute;t hay lắm, họ trẻ đẹp v&agrave; phơi phới l&agrave;m sao&rdquo;, nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập kể.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước nhu cầu &ldquo;kh&aacute;t&rdquo; ca kh&uacute;c của phong tr&agrave;o CKCT, CLB S&aacute;ng t&aacute;c trẻ Th&agrave;nh đo&agrave;n (TP. Hồ Ch&iacute; Minh) ch&iacute;nh l&agrave; nguồn cung cấp những s&aacute;ng t&aacute;c mới. Một loạt s&aacute;ng t&aacute;c của c&aacute;c nhạc sĩ thuộc CLB được c&ocirc;ng ch&uacute;ng tiếp nhận như:&nbsp;<em>Ơi cuộc sống mến thương</em>(Nguyễn Ngọc Thiện),&nbsp;<em>Những lời em h&aacute;t</em>&nbsp;(Từ Huy),&nbsp;<em>Gởi lại em</em>&nbsp;(Vũ Ho&agrave;ng), <em>Em như tia nắng mặt trời</em>&nbsp;(Nguyễn Đức Trung),<em>&nbsp;N&agrave;y người y&ecirc;u nhỏ xinh&nbsp;</em>(Nguyễn Ngọc Thiện),&nbsp;<em>Tuổi trẻ v&agrave; ước vọng</em>&nbsp;(Vy Nhật Tảo)&hellip; C&aacute;c nhạc sĩ trưởng th&agrave;nh sau năm 1975 đều s&aacute;ng t&aacute;c nhạc cho c&aacute;c nh&oacute;m CKCT: Từ Huy, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hi&ecirc;n, Nguyễn Đức Trung, Vũ Ho&agrave;ng, L&ecirc; Văn Lộc, Nguyễn Văn Sanh, Thế Hiển, Vy Nhật Tảo&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi về nước nh&oacute;m &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo; rất hấp dẫn thanh ni&ecirc;n, sau đ&oacute; l&agrave; phong tr&agrave;o ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị nở rộ khắp ở cơ sở, c&oacute; nhiều nh&oacute;m ti&ecirc;u biểu như: Nh&oacute;m ca kh&uacute;c C&acirc;u Lạc Bộ th&aacute;ng 9, nh&oacute;m nữ Sinco với Hồng Hạnh, nh&oacute;m ca kh&uacute;c Thanh ni&ecirc;n Xung phong của Nguyễn Đức Trung, Th&uacute;y Hồng&hellip; nh&oacute;m ca nhạc d&acirc;n tộc Ph&ugrave; Sa với Ngọc Yến, Văn T&agrave;i, Ngọc Điệp, Đ&igrave;nh Long&hellip; phong tr&agrave;o ca h&aacute;t của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trở n&ecirc;n sống động, hấp dẫn, l&ocirc;i cuốn tuổi trẻ đến c&aacute;c lễ hội, s&acirc;n chơi tập thể&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;o ch&iacute; thời đ&oacute; từng nhận x&eacute;t: &ldquo; Năm 1980 c&oacute; khoảng 400 nh&oacute;m ở phường x&atilde; v&agrave; gần 300 nh&oacute;m ở c&aacute;c x&iacute; nghiệp. Ch&uacute;ng ta gặp lại c&aacute;c ban The Peanuts v&agrave; rất nhiều bạn chơi guitar, organ, trống của c&aacute;c ban nhạc trẻ cũ đang hoạt động trong c&aacute;c nh&oacute;m nhạc, với mục đ&iacute;ch phục vụ ho&agrave;n to&agrave;n thay đổi&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&agrave; nghệ thuật Quần ch&uacute;ng&nbsp;đ&atilde; nhanh ch&acirc;n tổ chức Li&ecirc;n hoan CKCT rồi tham gia Li&ecirc;n hoan CKCT của Trung ương Đo&agrave;n đạt nhiều giải thưởng, qua đ&oacute; t&agrave;i năng xuất hiện như nh&oacute;m nữ X&iacute; nghiệp dệt số 8, Phong Lan Trắng, Sao S&aacute;ng, Hải &Acirc;u, M&acirc;y Trắng, Lướt S&oacute;ng, M&ecirc; K&ocirc;ng, Nắng Hồng, Đại Dương, nh&oacute;m nữ Sinco với Hồng Hạnh, nh&oacute;m Thanh ni&ecirc;n xung phong của Nguyễn Đức Trung, Th&uacute;y Hồng, Ngọc B&iacute;ch&hellip;, nh&oacute;m ca kh&uacute;c Đại học Tổng hợp của Ho&agrave;ng Cao, nh&oacute;m Ca nhạc d&acirc;n tộc Ph&ugrave; Sa với Ngọc Yến, Văn T&agrave;i, Ngọc Điệp, Đ&igrave;nh Long&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong giai đoạn mu&ocirc;n tr&ugrave;ng kh&oacute; khăn về kinh tế thập ni&ecirc;n 1980, Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave;m r&otilde; vai tr&ograve; của m&igrave;nh trong x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a trong giới trẻ sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n sau chiến tranh, đ&atilde; nối tiếp phong tr&agrave;o &ldquo;H&aacute;t cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe&rdquo; th&agrave;nh phong tr&agrave;o ca h&aacute;t c&oacute; sức l&ocirc;i cuốn giới trẻ, dậy l&ecirc;n tinh thần y&ecirc;u nước, xung phong của giới trẻ, huy động c&aacute;c lực lượng chuy&ecirc;n nghiệp kể cả những người hoạt động &acirc;m nhạc tại S&agrave;i G&ograve;n trước giải ph&oacute;ng, l&ocirc;i cuốn tuổi trẻ v&agrave;o sinh hoạt l&agrave;nh mạnh, v&agrave;o c&aacute;c s&acirc;n chơi của Đo&agrave;n, v&agrave;o phong tr&agrave;o lao động, t&igrave;nh nguyện h&agrave;n gắn vết thương chiến tranh, bảo vệ bi&ecirc;n giới, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng đất nước&hellip;</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;HO&Agrave;NG Đ&Ocirc;N NHẬT T&Acirc;N</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px">&nbsp;&nbsp; <em>Nguy&ecirc;n Trưởng Ban Tuy&ecirc;n huấn Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Tổng bi&ecirc;n tập B&aacute;o Tuổi Trẻ,&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><em>nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;