ĐH Mở TP.HCM: Dấu ấn Mùa hè xanh tình nguyện năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a H&egrave; Xanh năm 2020, c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a H&egrave; Xanh trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; gặt h&aacute;i được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng, để lại nhiều dấu ấn s&acirc;u sắc trong l&ograve;ng b&agrave; con, thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c em thiếu nhi tại c&aacute;c địa phương, thực hiện đ&uacute;ng với phương ch&acirc;m: &ldquo;Ở d&acirc;n thương, l&agrave;m d&acirc;n tin, đi d&acirc;n nhớ, kh&ocirc;ng đợi d&acirc;n nhờ, kh&ocirc;ng chờ d&acirc;n nhắc&rdquo;.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học Mở th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 26 năm 2020 diễn ra từ ng&agrave;y 18/7/2020 đến ng&agrave;y 6/8/2019 tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.&nbsp;</span><span style="font-size:16px">Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tỉnh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Năm nay, với 14 đội h&igrave;nh bao gồm 02 đội h&igrave;nh thường trực v&agrave; 12 đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n, 01 chiến sĩ tham gia mặt trận Thổ Chu, tỉnh Ki&ecirc;n Giang,&nbsp;<strong>499</strong> chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; Xanh trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng trinh, phần việc cụ thể tại huyện Tu Mơ R&ocirc;ng, tỉnh Kon Tum; huyện T&acirc;n Phước, tỉnh Tiền Giang v&agrave; một số quận - huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Nhiều hoạt động thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa như hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; trẻ em, v&igrave; an sinh x&atilde; hội, bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị v&agrave; x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, uống nước nhớ nguồn, c&aacute;c hoạt động tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng với tổng nguồn kinh ph&iacute; thực hiện l&agrave; <strong>473.100.000</strong> đồng v&agrave; nguồn kinh ph&iacute; huy động từ c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ l&agrave; <strong>103.100.000</strong> đồng.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33900/1.jpg" style="height:340px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a H&egrave; Xanh năm 2020 trường Đại học Mở TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p><span style="font-size:16px">Trước đ&oacute;, Ban chỉ huy chiến dịch đ&atilde; tổ chức tập huấn tập trung cho c&aacute;c chiến sĩ tại cơ sở Long B&igrave;nh T&acirc;n v&agrave;o ng&agrave;y 02, 03, 04 th&aacute;ng 7 năm 2020 v&agrave; c&aacute;c buổi tập huấn l&yacute; thuyết tại Cơ sở V&otilde; Văn Tần v&agrave;o ng&agrave;y 06, 08 v&agrave; ng&agrave;y 10 th&aacute;ng 07 năm 2020.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33900/2.png" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Tập huấn cho c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a H&egrave; Xanh trường ĐH Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trong suốt chiến dịch,&nbsp;c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh&nbsp;của trường đ&atilde; thực hiện nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm. Trong đ&oacute;, c&aacute;c chiến sĩ Đội h&igrave;nh Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c đơn vị thực hiện b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a 1 Tuyến hẻm N&ocirc;ng Th&ocirc;n Mới tại Tổ 6, Ấp 4, x&atilde; Hiệp Phước, huyện Nh&agrave; B&egrave; với tổng chiều d&agrave;i&nbsp;hơn 450m, kinh ph&iacute; hỗ trợ từ trường l&agrave; <strong>20.000.000</strong> đồng.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33900/3.png" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Đội h&igrave;nh Nh&agrave; B&egrave; tiến h&agrave;nh l&agrave;m đường</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đội h&igrave;nh Kon Tum phối hợp với huyện Đo&agrave;n Tu Mơ R&ocirc;ng, UBND x&atilde; Đắk Na, c&ugrave;ng x&atilde; Đo&agrave;n Đắk Na tiến h&agrave;nh khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng mới cổng v&agrave; s&acirc;n trường mầm non Th&ocirc;n Ba Ham tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Đăk Na với tổng diện t&iacute;ch s&acirc;n trường l&agrave; 100m2, cổng cao 3m, rộng 3m với tổng kinh ph&iacute; thực hiện l&agrave; 20.000.000 đồng.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33900/4.png" style="height:700px; width:525px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Đội h&igrave;nh Kon Tum</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đội h&igrave;nh Tiền Giang đ&atilde; thực hiện vận động kinh ph&iacute; x&acirc;y mới 01 căn nh&agrave; t&igrave;nh thương tại x&atilde; T&acirc;n H&ograve;a Đ&ocirc;ng, tỉnh Tiền Giang với tổng kinh ph&iacute; thực hiện l&agrave; <strong>40.000.000</strong> đồng. Thực hiện trải đ&aacute; xanh n&acirc;ng cấp 2 tuyến đường n&ocirc;ng th&ocirc;n tại x&atilde; Hưng Thạnh v&agrave; x&atilde; T&acirc;n H&ograve;a Đ&ocirc;ng d&agrave;i 1.000 m&eacute;t, tổng kinh ph&iacute; thực hiện l&agrave; <strong>20.000.000</strong> đồng. Đội h&igrave;nh G&ograve; Vấp hỗ trợ <strong>10.000.000</strong> đồng x&acirc;y dựng nh&agrave; t&igrave;nh bạn tại địa chỉ: 214/1/2 đường số 6, phường 7, quận G&ograve; Vấp cho hộ gia đ&igrave;nh anh Mai Văn Gi&agrave;u.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33900/5.png" style="height:366px; width:650px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>B&agrave;n giao căn nh&agrave; t&igrave;nh thương tại tỉnh Tiền Giang</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Về c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; trẻ em:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">C&aacute;c đội h&igrave;nh đ&atilde; tổ chức c&aacute;c buổi sinh hoạt h&egrave; kết hợp với tổ chức ng&agrave;y hội trẻ thơ d&agrave;nh cho thiếu nhi với c&aacute;c hoạt động như tổ chức tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, tr&ograve; chơi vận động, giao lưu văn nghệ, mở lớp nhảy d&acirc;n vũ, sinh hoạt h&egrave; thiếu nhi v&agrave; giới thiệu đến c&aacute;c em về trang phục của c&aacute;c d&acirc;n tộc, Cồng Chi&ecirc;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n Với hơn 1600 em tham gia, trao tặng 57 phần học bổng cho học sinh ngh&egrave;o vượt kh&oacute; trong học tập v&agrave; 200 phần qu&agrave; (b&aacute;nh, kẹo, dụng cụ học tập) tại x&atilde; Hiệp Phước huyện Nh&agrave; B&egrave;, X&atilde; Đăk Na, huyện Tu Mơ R&ocirc;ng, tỉnh Kon Tum v&agrave; c&aacute;c Quận trong th&agrave;nh phố với tổng kinh ph&iacute; thực hiện hơn 45.000.000 đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đội h&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội trong bệnh viện Happier phối hợp bệnh viện Nhi Đồng 1 tổ chức tập huấn c&aacute;c kiến thức cần thiết cho chiến sĩ để c&oacute; thể nắm bắt được t&acirc;m l&iacute; bệnh nhi v&agrave; phụ huynh. Mỗi ng&agrave;y c&aacute;c chiến sĩ l&ecirc;n c&aacute;c khoa của bệnh viện tổ chức c&aacute;c buổi vẽ tranh, đọc s&aacute;ch,... Chương tr&igrave;nh &ldquo;Giữ vệ sinh c&ugrave;ng trẻ&rdquo; gi&uacute;p c&aacute;c em cũng như phụ huynh giữ vệ sinh c&aacute; nh&acirc;n trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh Covid 19.&hellip; Đội h&igrave;nh H&agrave;nh trang ph&aacute;p l&yacute; đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c đội h&igrave;nh tổ chức c&aacute;c buổi sinh hoạt, diễn c&aacute;c tiểu phẩm tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật gồm về c&aacute;c h&agrave;nh vi x&acirc;m hại trẻ em, với sự t&aacute;i hiện nội dung ch&acirc;n thực, gi&uacute;p người d&acirc;n cũng như c&aacute;c b&eacute; thiếu nhi hiểu th&ecirc;m nhiều kiến thức cần thiết, g&oacute;p phần ngăn chặn v&agrave; đẩy l&ugrave;i tệ nạn x&atilde; hội.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33900/7.jpg" style="height:382px; width:512px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đội h&igrave;nh Kon Tum tổ chức 1 lớp &ocirc;n tập h&egrave; cho thiếu nhi tại x&atilde; Đăk Na, mỗi ng&agrave;y c&oacute; trung b&igrave;nh hơn 40 học sinh, thiếu nhi tham gia. Tại đ&acirc;y c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tổ chức củng cố kiến thức học tập, giao lưu hướng dẫn c&aacute;c em những điệu nhảy d&acirc;n vũ, T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; hướng dẫn, tuy&ecirc;n truyền cho c&aacute;c em về ph&ograve;ng chống đuối nước, c&aacute;c bước sơ cấp cứu khi c&oacute; trường hợp bị đuối nước.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đội h&igrave;nh Văn h&oacute;a kỹ năng đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c trường tiểu học, trường THCS tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận G&ograve; Vấp để tổ chức c&aacute;c buổi sinh hoạt, b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề &ldquo;Đồng Giao&rdquo;, &ldquo;Cồng Chi&ecirc;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n&rdquo;, Giới thiệu đến c&aacute;c em trang phục d&acirc;n tộc &Ecirc;-đ&ecirc;, N&ugrave;ng,.. Hướng dẫn c&aacute;c b&eacute; &ldquo;L&agrave;m diều giấy&rdquo;, &ldquo;L&agrave;m lồng đ&egrave;n&rdquo;, &ldquo;Vẽ tranh d&acirc;n gian&rdquo;,.. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; cũng tổ chức song song c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian như: đi c&agrave; kheo, nhảy bao bố, k&eacute;o co,...C&aacute;c hoạt động đ&atilde; thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận G&ograve; Vấp.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Về hoạt động x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị v&agrave; giữ g&igrave;n trật tự an to&agrave;n giao</strong> <strong>th&ocirc;ng:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">C&aacute;c đội h&igrave;nh đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền về nếp sống văn minh đ&ocirc; thị cho người d&acirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; x&acirc;y dựng 1 tuyến hẻm mới với chiều d&agrave;i 450m tại tổ 6, ấp 4, x&atilde; Hiệp Phước, huyện Nh&agrave; B&egrave;, sơn vẽ 4 tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an to&agrave;n v&agrave; một số địa điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận G&ograve; Vấp với tổng chiều d&agrave;i l&agrave; 350m. C&aacute;c đội h&igrave;nh đ&atilde; phối hợp với địa phương tổ chức lồng gh&eacute;p c&aacute;c hoạt động Tuy&ecirc;n truyền an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng cho người d&acirc;n, thanh thiếu nhi trong c&aacute;c buổi sinh hoạt h&egrave;, ng&agrave;y hội trẻ thơ với sự thu h&uacute;t của hơn 2700 thanh, thiếu nhi v&agrave; b&agrave; con địa phương tham gia,... Với nhiều chương tr&igrave;nh đa dạng, phong ph&uacute; c&aacute;c đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n tuy&ecirc;n truyền, tư vấn ph&aacute;p luật cho nh&acirc;n d&acirc;n tại c&aacute;c x&atilde;, phường. Tuy&ecirc;n truyền n&acirc;ng cao &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật cho thanh thiếu nhi n&ocirc;ng th&ocirc;n đ&atilde; đạt được những hiệu quả s&acirc;u rộng, gi&uacute;p b&agrave; con c&oacute; th&ecirc;m được những kiến thức ph&aacute;p luật cần thiết, n&acirc;ng cao hiểu biết v&agrave; &aacute;p dụng tu&acirc;n thủ theo đ&uacute;ng ph&aacute;p luật trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33900/10.jpg" style="height:222px; width:512px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Đội h&igrave;nh Trung T&acirc;m Th&agrave;nh Phố thực hiện sơn vẽ mảng tường</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Về c&aacute;c hoạt động đền ơn đ&aacute;p nghĩa v&agrave; an sinh x&atilde; hội:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">C&aacute;c đội h&igrave;nh đ&atilde; thăm hỏi, chăm lo v&agrave; tặng qu&agrave; cho 80 gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với C&aacute;ch Mạng, Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c đội h&igrave;nh c&ograve;n trao tặng c&aacute;c suất học bổng, qu&agrave; cho con em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vượt kh&oacute; học tốt với tổng kinh ph&iacute; thực hiện l&agrave; 48.000.000 đồng. C&aacute;c đội h&igrave;nh tổ chức, phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c Quận Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n đ&oacute;ng qu&acirc;n hoạt động thực hiện chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh v&agrave; d&acirc;ng hương sinh hoạt truyền thống tại c&aacute;c nghĩa trang liệt sĩ th&agrave;nh phố, đền tưởng niệm, di t&iacute;ch văn h&oacute;a - lịch sử tr&ecirc;n địa b&agrave;n với sự tham gia của hơn 350 chiến sĩ tham gia. C&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trường ĐH Mở TP. HCM đ&atilde; tham tổ chức hoạt động Thắp nến tri &acirc;n tại c&aacute;c tượng đ&agrave;i, c&aacute;c nghĩa trang liệt sĩ tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố với sự tham gia của 150 chiến sĩ.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33900/6.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Đội h&igrave;nh Trung T&acirc;m Th&agrave;nh Phố thực hiện dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng ng&agrave;y 24/7/2020 c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện MHX Đội h&igrave;nh Kon Tum, trường đại học Mở Tp. HCM c&ugrave;ng với địa phương tổ chức tọa đ&agrave;m với chủ đề &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo; nh&acirc;n dịp kỷ niệm 73 năm Ng&agrave;y Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2020).. Đội h&igrave;nh G&ograve; Vấp Phối hợp với Quận Đo&agrave;n G&ograve; Vấp tổ chức buổi hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện với sự tham gia hỗ trợ của 40 chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học Mở Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c đội h&igrave;nh cũng phối hợp với địa phương ph&aacute;t những phần cơm từ thiện, ph&aacute;t ch&aacute;o đ&ecirc;m cho c&aacute;c ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, người v&ocirc; gia cư tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Về c&aacute;c hoạt động Bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tổ chức c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường, hạn chế r&aacute;c thải nhựa v&agrave; kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch cho người d&acirc;n, thanh thiếu nhi. Nhằm cải thiện m&ocirc;i trường mang lại cảnh quan xanh, c&aacute;c đội h&igrave;nh đ&atilde; trồng c&acirc;y xanh, t&aacute;i chế r&aacute;c thải nhựa để trồng c&acirc;y, hoa v&agrave; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao &yacute; thức của d&acirc;n. Đặc biệt, c&aacute;c bạn chiến sĩ m&ugrave;a h&egrave; xanh trường ĐH Mở Tp.HCM năm nay đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng với Huyện Đo&agrave;n T&acirc;n Phước, tỉnh Tiền Giang để thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, ph&aacute;t quan bụi rậm, trồng c&acirc;y, trồng hoa v&agrave; c&acirc;y dọc c&aacute;c tuyến đường cũng như thu gom r&aacute;c thải tr&ecirc;n địa b&agrave;n 2 x&atilde; Hưng Thạnh v&agrave; T&acirc;n H&ograve;a Đ&ocirc;ng. C&aacute;c đội h&igrave;nh đ&atilde; thực hiện trồng mới 150 c&acirc;y xanh tại x&atilde; Hiệp Phước, huyện Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; X&atilde; T&acirc;n H&ograve;a Đ&ocirc;ng, tỉnh Tiền Giang.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Về c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Nhằm n&acirc;ng cao đời sống văn h&oacute;a, tinh thần của người d&acirc;n, 2 Đội h&igrave;nh thường trực l&agrave; Đội h&igrave;nh Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; Đội h&igrave;nh Kon Tum đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động giao lưu văn h&oacute;a, văn nghệ, thể dục thể thao với người d&acirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Hiệp Phước, Huyện Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; x&atilde; Đắk H&agrave;, huyện Tu Mơ R&ocirc;ng, tỉnh Kon Tum. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c đội h&igrave;nh tổ chức 1 lớp &ocirc;n tập h&egrave; cho hơn 120 thanh thiếu nhi tại địa b&agrave;n đ&oacute;ng qu&acirc;n. Đội h&igrave;nh Nh&agrave; B&egrave; với tuyến hẻm thanh ni&ecirc;n d&agrave;i 450m, đội h&igrave;nh Kon Tum với c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng s&acirc;n trường 100 m2. Đội h&igrave;nh Tiền Giang với n&acirc;ng cấp tuyến đường tại x&atilde; Hưng Thạnh v&agrave; T&acirc;n H&ograve;a Đ&ocirc;ng, x&acirc;y dựng nh&agrave; t&igrave;nh bạn... cũng đ&atilde; g&oacute;p phần trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tại c&aacute;c địa phương.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>Về việc thực hiện c&aacute;c hoạt động trực tuyến, tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Với sự bất lợi của việc b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch Covid - 19 một số đội h&igrave;nh đ&atilde; triển khai những biện ph&aacute;p để thực hiện c&aacute;c hoạt động của đội h&igrave;nh đan xen vấn đề n&acirc;ng cao &yacute; thức ph&ograve;ng chống bệnh dịch như: Đội h&igrave;nh Tin Học Mở đ&atilde; tổ chức thi &ldquo; T&igrave;m hiểu Văn Ho&aacute; ứng xử tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội - luật An Ninh Mạng&rdquo; với những video ấn phẩm về t&igrave;nh trạng văn ho&aacute; ứng xử của giới trẻ tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội hiện nay v&agrave; c&aacute;ch để bảo mật th&ocirc;ng tin trong kh&ocirc;ng gian mạng. Theo đ&oacute;, đội h&igrave;nh c&ograve;n thực hiện v&agrave; đăng tải video chia sẻ c&aacute;c mẹo v&agrave; hướng dẫn c&aacute;ch sử dụng m&aacute;y t&iacute;nh hiệu quả, thủ thuật chủ động ph&ograve;ng tr&aacute;nh nguy cơ ảnh hưởng bởi virus. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; đội h&igrave;nh H&agrave;nh trang ph&aacute;p l&yacute; với tiểu phẩm ATGT chuy&ecirc;n mục: &ldquo;N&acirc;ng cao kiến thức ph&aacute;p luật về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ&rdquo; nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực giao thông đường bộ tới đông đảo sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; cộng đồng mạng n&oacute;i chung. Tiếp đến, l&agrave; đội h&igrave;nh Văn H&oacute;a Kỹ Năng với chuy&ecirc;n mục: Sắc m&agrave;u văn h&oacute;a việt tr&ecirc;n fanpage &Aacute;o Xanh OU nhằm bảo tồn cũng như tuy&ecirc;n truyền những n&eacute;t văn h&oacute;a của nhiều v&ugrave;ng miền tr&ecirc;n khắp đất nước thu h&uacute;t sự tham gia hưởng ứng t&iacute;ch cực của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33900/8.png" style="height:689px; width:459px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Chương tr&igrave;nh IT CARE của đội h&igrave;nh Tin Học Mở</em></span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33900/9.png" style="height:601px; width:451px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Cuộc thi Sắc m&agrave;u văn h&oacute;a Việt của đội h&igrave;nh Văn H&oacute;a Kỹ Năng</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>C&aacute;c hoạt động đồng h&agrave;nh với thanh thiếu nhi trong lập th&acirc;n, lập nghiệp v&agrave; r&egrave;n</strong> <strong>luyện kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Th&agrave;nh lập đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c buổi b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề, tập huấn kỹ năng theo chủ đề cho thanh thiếu nhi như: Kỹ năng học tập hiệu quả, Kỹ năng ph&ograve;ng vệ khi bị x&acirc;m hại, Kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, Kỹ năng ứng ph&oacute; t&igrave;nh huống nguy hiểm, Kỹ năng sử dụng mạng x&atilde; hội an to&agrave;n, Kỹ năng sinh hoạt Đo&agrave;n,... C&aacute;c buổi b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề v&agrave; tập huấn kỹ năng đ&atilde; thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo thanh thiếu nhi tham gia v&agrave; nhận được rất nhiều phản hồi t&iacute;ch cực.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Kết th&uacute;c chiến dịch M&ugrave;a H&egrave; Xanh 2020</strong>, c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a H&egrave; Xanh trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; gặt h&aacute;i được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng, để lại nhiều dấu ấn s&acirc;u sắc trong l&ograve;ng b&agrave; con, thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c em thiếu nhi tại địa phương, thực hiện đ&uacute;ng với phương ch&acirc;m: &ldquo;Ở d&acirc;n thương, l&agrave;m d&acirc;n tin, đi d&acirc;n nhớ, kh&ocirc;ng đợi d&acirc;n nhờ, kh&ocirc;ng chờ d&acirc;n nhắc&rdquo;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">ĐO&Agrave;N TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CH&Iacute; MINH</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;