HUTECH: Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2020 thu hút 413 bài báo thuộc nhiều lĩnh vực

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: SFUFutura3; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(HUTECH) tổ chức Hội nghị Sinh vi&ecirc;n Nghi&ecirc;n cứu khoa học 2020 với sự đ&oacute;ng g&oacute;p của 413 b&agrave;i b&aacute;o từ gần 1.200 sinh vi&ecirc;n c&aacute;c Khoa/Viện trong to&agrave;n trường.<br /> &nbsp;</strong><br /> Tham dự Hội nghị c&oacute; TS. Kiều Tu&acirc;n - B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. B&ugrave;i Xu&acirc;n L&acirc;m - Ph&oacute; Hiệu trưởng; PGS.TS. Ho&agrave;ng Anh Tuấn - Ph&oacute; Hiệu trưởng c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo c&aacute;c Khoa/Viện v&agrave; đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n c&oacute; chung niềm say m&ecirc; nghi&ecirc;n cứu khoa học.</span></span><br /> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: SFUFutura3; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08728.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /><br /> <br /> <img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08862.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /></span></span><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(128, 128, 128)"><em>PGS.TS. Ho&agrave;ng Anh Tuấn tuy&ecirc;n bố khai mạc Hội nghị</em></span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: SFUFutura3; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<br /> Ph&aacute;t biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Ho&agrave;ng Anh Tuấn nhấn mạnh vai tr&ograve; của phong tr&agrave;o Nghi&ecirc;n cứu khoa học&nbsp;đối với sinh vi&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, gi&uacute;p ph&aacute;t huy&nbsp;tinh thần s&aacute;ng tạo v&agrave; t&iacute;nh tự học. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Hội nghị c&ograve;n l&agrave; s&acirc;n chơi học thuật gi&uacute;p t&igrave;m kiếm t&agrave;i năng trẻ cũng như những s&aacute;ng chế tiềm năng, gi&uacute;p c&aacute;c bạn dần ho&agrave;n thiện &yacute; tưởng v&agrave; hiện thực h&oacute;a sản phẩm sau khi ra trường.<br /> &nbsp;</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: SFUFutura3; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(128, 128, 128)"><em><img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08736.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /></em></span></span></span><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(128, 128, 128)"><em>PGS.TS. B&ugrave;i Xu&acirc;n L&acirc;m khuyến kh&iacute;ch sinh vi&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia NCKH, bởi lẽ, ngo&agrave;i củng cố kiến thức, qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện b&agrave;i c&aacute;o khoa học v&ocirc; h&igrave;nh trung gi&uacute;p c&aacute;c bạn r&egrave;n luyện t&iacute;nh trung thực, tư duy ph&acirc;n t&iacute;ch, tư duy phản biện, kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, thuyết tr&igrave;nh,&hellip;</em></span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: SFUFutura3; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<br /> Mặc d&ugrave; trải qua năm học 2019-2020 với nhiều biến động v&agrave; kh&oacute; khăn do Covid-19 nhưng tinh thần học tập v&agrave; Nghi&ecirc;n cứu khoa học&nbsp;của sinh vi&ecirc;n HUTECH kh&ocirc;ng v&igrave; thế m&agrave; ch&ugrave;n lại. 413 b&agrave;i b&aacute;o thuộc nhiều lĩnh vực của gần 1.200 sinh vi&ecirc;n l&agrave; quả ngọt của qu&aacute; tr&igrave;nh miệt m&agrave;i t&igrave;m t&ograve;i, s&aacute;ng tạo v&agrave; thử nghiệm.</span></span><br /> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: SFUFutura3; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08729.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /><br /> <br /> <img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08732.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /></span></span><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(128, 128, 128)"><em>TS. Kiều Tu&acirc;n (b&igrave;a phải) v&agrave; PGS.TS. B&ugrave;i Xu&acirc;n L&acirc;m (b&igrave;a tr&aacute;i) trao kỷ niệm chương cho sinh vi&ecirc;n/nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n của 09 đề t&agrave;i được b&aacute;o c&aacute;o tại Hội nghị</em></span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: SFUFutura3; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<br /> C&oacute; 09 đề t&agrave;i ti&ecirc;u biểu được chọn b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; phản biện s&ocirc;i nổi tại Hội nghị, nhận được nhiều đ&aacute;nh gi&aacute; t&iacute;ch cực cũng như g&oacute;p &yacute; ph&aacute;t triển theo nhiều chiều hướng kh&aacute;c nhau. Cụ thể, 09 đề t&agrave;i gồm:&nbsp;<em>Dự đo&aacute;n khối lượng c&ocirc;ng việc của c&aacute;c m&aacute;y chủ</em>&nbsp;(Khoa C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin);&nbsp;<em>Thiết Kế, Chế Tạo Xe 2 B&aacute;nh Sử Dụng Động Cơ PHEV</em>&nbsp;(Viện Kỹ thuật HUTECH);&nbsp;<em>Nghi&ecirc;n cứu, thiết kế hệ thống cảnh b&aacute;o mở cửa th&ocirc;ng minh</em>&nbsp;(Viện C&ocirc;ng nghệ Việt - Nhật);&nbsp;<em>Đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng xua đuổi gi&aacute;n mỹ (periplaneta americana) của c&aacute;c lo&agrave;i thực vật v&agrave; ứng dụng tạo sản phẩm xua đuổi gi&aacute;n</em>&nbsp;(Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH);&nbsp;<em>Nghi&ecirc;n cứu b&agrave;o chế Gel In Situ chứa ranitidin Hydroclorid nổi trong dạ d&agrave;y</em>&nbsp;(Khoa Dược);&nbsp;<em>Nghi&ecirc;n cứu sử dụng vữa x&agrave; bần trong x&acirc;y dựng</em>&nbsp;(Khoa X&acirc;y dựng);&nbsp;<em>Vận dụng bảng điểm c&acirc;n bằng (balanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt đ&ocirc;̣ng tại các trường đại học ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em>&nbsp;(Khoa T&agrave;i ch&iacute;nh - Thương mại);&nbsp;<em>Xu hướng ECO-FASHION v&agrave; h&agrave;nh vi kh&aacute;ch h&agrave;ng thế hệ Z tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</em>&nbsp;(Khoa Quản trị kinh doanh);&nbsp;<em>C&aacute;c vai nghĩa trong c&acirc;u cầu khiến tiếng Nhật</em>&nbsp;(Khoa Nhật Bản học).</span></span><br /> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: SFUFutura3; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08768.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /><br /> <br /> <img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08773.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /><br /> <br /> <img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08788.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /><br /> <br /> <img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08801.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /><br /> <br /> <img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08849.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /><br /> <br /> <img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08852.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /></span></span><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(128, 128, 128)"><em>Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c Khoa/Viện b&aacute;o c&aacute;o đề t&agrave;i tại Hội nghị</em></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(128, 128, 128)"><em><img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08775.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /><br /> <br /> <img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08792.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /><br /> <br /> <img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08777.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /><br /> <br /> <img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08765.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /><br /> <br /> <img alt="" class="img-fancybox" src="https://file1.hutech.edu.vn/file/editor/homepage1/SHU08869.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:620px" /></em></span></span></span><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(128, 128, 128)"><em>To&agrave;n cảnh&nbsp;Hội nghị Sinh vi&ecirc;n Nghi&ecirc;n cứu khoa học 2020</em></span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: SFUFutura3; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<br /> Hội nghị Sinh vi&ecirc;n Nghi&ecirc;n cứu khoa học 2020 l&agrave;&nbsp;một s&acirc;n chơi học thuật &yacute; nghĩa gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n HUTECH&nbsp;ph&aacute;t huy&nbsp;tinh thần học tập hăng say, t&igrave;m t&ograve;i những gi&aacute; trị mới, trưởng th&agrave;nh th&ocirc;ng qua h&agrave;nh tr&igrave;nh tự học, tự nghi&ecirc;n cứu v&agrave; s&aacute;ng tạo kh&ocirc;ng ngừng.</span></span><br /> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: SFUFutura3; text-align: right;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KAI NGUYỄN</strong></span></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;