Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Cải tạo, tăng cường mảng xanh cho khu lưu trú công nhân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Thiết thực hưởng ứng đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y Th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2021), Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố đ&atilde; khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Cải tạo, tăng cường mảng xanh cho Khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo; tại Khu phố 4, phường Linh Trung, th&agrave;nh phố Thủ Đức do Đo&agrave;n Sở X&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố đăng cai thực hiện. Sau 2 tuần thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh, s&aacute;ng ng&agrave;y 06/4/2021, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố tổ chức lễ nghiệm thu v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align:justify"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34234/IMG_3928.JPG" style="height:450px; width:600px" type="image" /></p> <p style="text-align:justify">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute;&nbsp;Phạm Văn Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Đảng ủy Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thanh B&igrave;nh - Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ph&ograve;ng Tổ chức c&aacute;n bộ Sở X&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Đăng Khoa - B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34234/IMG_3930.JPG" style="height:450px; width:600px" type="image" /></p> <p style="text-align:justify">Khu Lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n Khu phố 4 tọa lạc tại Số 3 Đường 13, phường Linh Trung, th&agrave;nh phố Thủ Đức, c&oacute; tổng diện t&iacute;ch to&agrave;n khu 8.900 m&eacute;t vu&ocirc;ng, 01 cổng ch&iacute;nh ra v&agrave;o v&agrave; xung quanh khu l&agrave; h&agrave;ng r&agrave;o tường x&acirc;y kết hợp song sắt, gồm 05 d&atilde;y ph&ograve;ng trọ, 104 ph&ograve;ng với khoảng hơn 300 người trọ, quy m&ocirc; 01 trệt, diện t&iacute;ch 01 ph&ograve;ng l&agrave; 32 m&eacute;t vu&ocirc;ng. C&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; cải tạo mới mảng xanh gồm: x&acirc;y bồn c&acirc;y (cỏ L&aacute; gừng, c&acirc;y L&agrave;i tr&acirc;u, c&acirc;y Ắc &oacute;), trồng c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t (c&acirc;y Phượng vỹ, c&acirc;y Huỳnh Li&ecirc;n), lắp đặt mới ghế đ&aacute;, th&ugrave;ng r&aacute;c&hellip; v&agrave; thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c duy tu, bảo dưỡng sau khi ho&agrave;n thiện.</p> <p style="text-align:justify">Tổng diện t&iacute;ch mảng xanh được tăng th&ecirc;m sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave; hơn 250 m&eacute;t vu&ocirc;ng với 15 ng&agrave;y c&ocirc;ng v&agrave; kinh ph&iacute; thực hện 65 triệu đồng từ nguồn kinh ph&iacute; x&atilde; hội h&oacute;a v&agrave; ng&agrave;y c&ocirc;ng lao động của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Sở X&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố. C&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; g&oacute;p phần tham gia bảo vệ m&ocirc;i trường, th&iacute;ch ứng với biến đổi kh&iacute; hậu, tăng cường mảng xanh, đảm bảo chất lượng cuộc sống người d&acirc;n Khu lưu tr&uacute;, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố xanh, th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường v&agrave; đảm bảo an to&agrave;n cho m&ocirc;i trường sinh hoạt của người d&acirc;n.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34234/IMG_3933.JPG" style="height:450px; width:600px" type="image" /></p> <p style="text-align:justify">C&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh theo đ&uacute;ng ti&ecirc;u ch&iacute; đề ra, đảm bảo kh&ocirc;ng gian xanh, sạch, đẹp cho b&agrave; con, anh chị em c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; c&aacute;c ch&aacute;u thiếu nhi sinh sống tại đ&acirc;y c&oacute; nơi sinh hoạt v&agrave; vui chơi. B&ecirc;n cạnh việc kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh mảng xanh, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố c&ograve;n trao tặng chậu c&acirc;y xanh cho c&aacute;c hộ d&acirc;n tại khu lưu tr&uacute;.</p> <p style="text-align:justify"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34234/IMG_3912.JPG" style="height:450px; width:600px" type="image" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34234/e5fba7faadd55f8b06c4.jpg" style="height:450px; width:600px" type="image" /></p> <p style="text-align:right"><strong>HUỲNH NH&Acirc;N</strong></p> <p style="text-align:justify">__________</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;