Giáo dục BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là việc làm cần thiết, cấp bách luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Từ đó hướng tới tương lai xây dựng nên mẫu hình những người công dân có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có tri thức, văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng, kỹ năng hội nhập quốc tế…

Kỷ niệm 112 năm ngày sinh nhà lãnh đạo quân sự, chính trị tài ba của dân tộc Việt Nam, chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp đáng kính của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị tướng của nhân dân Việt Nam.

Lan tỏa những thông tin tích cực trên không gian mạng với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2023), đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã có chia sẻ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành tuyên giáo thành phố đã và sẽ thực hiện.

Trong rất nhiều những hy sinh anh dũng làm nên những chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, không thể không kể đến những cống hiến, hy sinh của những người nữ chiến sĩ anh hùng.

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”.[  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.6, tr.270.] Chính quan điểm ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Cách đây 75 năm từ Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, có thể khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và phong trào thi đua yêu nước do Người phát động ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội và có giá trị thực tiễn to lớn. 

Các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, công nghệ để đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Từ những kiến thức được trang bị đã giúp công nhân, thanh niên đề kháng trước thông tin xấu, độc cũng như chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

L.T.S: Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã có những mô hình, giải pháp giúp thanh niên, công nhân nhận diện thông tin xấu, độc và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Agile Việt Nam
;