Quận 7: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Chủ đề: “Thanh niên với cách tiếp cận nắm bắt dư luận và tuyên truyền thông tin về Tài liệu Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Buổi sinh hoạt c&acirc;u lạc bộ đ&atilde; diễn ra đầy s&ocirc;i nổi v&agrave; th&uacute; vị với sự tham gia của đ/c Ng&ocirc; Thị Hồng Yến - UVTV Quận Đo&agrave;n, đ/c Hồ Huỳnh Mỷ Linh - Ph&oacute; chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; Luận Trẻ c&ugrave;ng hơn 40 bạn l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của C&acirc;u lạc bộ c&ugrave;ng trao đổi c&aacute;c nội dung: C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ xem video c</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">lip về t&igrave;nh h&igrave;nh, thực trạng diễn biến dư luận x&atilde; hội trong thời gian qua. Sau đ&oacute;, ph&acirc;n nh&oacute;m thảo luận, trao đổi, nhận định, đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; cập nhật th&ocirc;ng tin về T&agrave;i liệu Tiếng Việt lớp 1 &ndash; C&ocirc;ng nghệ gi&aacute;o dục&rdquo; để định hướng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tiếp cận v&agrave; c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n cụ thể, đa chiều, chọn lọc th&ocirc;ng tin ph&ugrave; hợp, tr&aacute;nh bị thế lực phản động c&oacute; cơ hội đả k&iacute;ch, l&ocirc;i k&eacute;o. B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave; đ/c Trần Tiểu Quỳnh - Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo quận - Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ tr&igrave;nh b&agrave;y về nguy&ecirc;n nh&acirc;n phải cải c&aacute;ch s&aacute;ch gi&aacute;o khoa lớp 1; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu đề xuất cải c&aacute;ch s&aacute;ch gi&aacute;o khoa; l&yacute; do c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&aacute;ch C&ocirc;ng nghệ Gi&aacute;o dục của GS Hồ Ngọc Đại đ&atilde; được hội đồng thẩm định quốc gia th&ocirc;ng qua v&agrave; được đ&aacute;nh gi&aacute; tốt nhưng t&agrave;i liệu n&agrave;y đến nay vẫn chưa được c&ocirc;ng nhận l&agrave; s&aacute;ch gi&aacute;o khoa; một số &yacute; kiến của phụ huynh v&agrave; học sinh về t&agrave;i liệu c&ocirc;ng nghệ gi&aacute;o dục lớp 1 n&agrave;y; một số &yacute; kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng GD&amp;ĐT, Viện Khoa học Gi&aacute;o dục Việt Nam về nghi&ecirc;n cứu, khảo s&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng, hiệu quả triển khai t&agrave;i liệu n&agrave;y v&agrave; đề xuất giải ph&aacute;p trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh:&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31491/44036119_455896871599337_5769629258926260224_n.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31491/44056817_455897334932624_5928956241912004608_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31491/44114769_455897378265953_4425475576710561792_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /></span><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;