Quận 7: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Chủ đề: “Thanh niên với cách tiếp cận nắm bắt dư luận và tuyên truyền thông tin về Tài liệu Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Buổi sinh hoạt c&acirc;u lạc bộ đ&atilde; diễn ra đầy s&ocirc;i nổi v&agrave; th&uacute; vị với sự tham gia của đ/c Ng&ocirc; Thị Hồng Yến - UVTV Quận Đo&agrave;n, đ/c Hồ Huỳnh Mỷ Linh - Ph&oacute; chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; Luận Trẻ c&ugrave;ng hơn 40 bạn l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của C&acirc;u lạc bộ c&ugrave;ng trao đổi c&aacute;c nội dung: C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ xem video c</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">lip về t&igrave;nh h&igrave;nh, thực trạng diễn biến dư luận x&atilde; hội trong thời gian qua. Sau đ&oacute;, ph&acirc;n nh&oacute;m thảo luận, trao đổi, nhận định, đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; cập nhật th&ocirc;ng tin về T&agrave;i liệu Tiếng Việt lớp 1 &ndash; C&ocirc;ng nghệ gi&aacute;o dục&rdquo; để định hướng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tiếp cận v&agrave; c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n cụ thể, đa chiều, chọn lọc th&ocirc;ng tin ph&ugrave; hợp, tr&aacute;nh bị thế lực phản động c&oacute; cơ hội đả k&iacute;ch, l&ocirc;i k&eacute;o. B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave; đ/c Trần Tiểu Quỳnh - Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo quận - Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ tr&igrave;nh b&agrave;y về nguy&ecirc;n nh&acirc;n phải cải c&aacute;ch s&aacute;ch gi&aacute;o khoa lớp 1; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu đề xuất cải c&aacute;ch s&aacute;ch gi&aacute;o khoa; l&yacute; do c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&aacute;ch C&ocirc;ng nghệ Gi&aacute;o dục của GS Hồ Ngọc Đại đ&atilde; được hội đồng thẩm định quốc gia th&ocirc;ng qua v&agrave; được đ&aacute;nh gi&aacute; tốt nhưng t&agrave;i liệu n&agrave;y đến nay vẫn chưa được c&ocirc;ng nhận l&agrave; s&aacute;ch gi&aacute;o khoa; một số &yacute; kiến của phụ huynh v&agrave; học sinh về t&agrave;i liệu c&ocirc;ng nghệ gi&aacute;o dục lớp 1 n&agrave;y; một số &yacute; kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng GD&amp;ĐT, Viện Khoa học Gi&aacute;o dục Việt Nam về nghi&ecirc;n cứu, khảo s&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng, hiệu quả triển khai t&agrave;i liệu n&agrave;y v&agrave; đề xuất giải ph&aacute;p trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh:&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31491/44036119_455896871599337_5769629258926260224_n.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31491/44056817_455897334932624_5928956241912004608_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31491/44114769_455897378265953_4425475576710561792_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /></span><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong Tháng Sinh viên Luật hiểu biết và tôn trọng pháp luật nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2018, Đoàn trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức 15 hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật

Agile Việt Nam
;