Quận 7: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Chủ đề: “Thanh niên với cách tiếp cận nắm bắt dư luận và tuyên truyền thông tin về Tài liệu Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Buổi sinh hoạt c&acirc;u lạc bộ đ&atilde; diễn ra đầy s&ocirc;i nổi v&agrave; th&uacute; vị với sự tham gia của đ/c Ng&ocirc; Thị Hồng Yến - UVTV Quận Đo&agrave;n, đ/c Hồ Huỳnh Mỷ Linh - Ph&oacute; chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; Luận Trẻ c&ugrave;ng hơn 40 bạn l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của C&acirc;u lạc bộ c&ugrave;ng trao đổi c&aacute;c nội dung: C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ xem video c</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">lip về t&igrave;nh h&igrave;nh, thực trạng diễn biến dư luận x&atilde; hội trong thời gian qua. Sau đ&oacute;, ph&acirc;n nh&oacute;m thảo luận, trao đổi, nhận định, đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; cập nhật th&ocirc;ng tin về T&agrave;i liệu Tiếng Việt lớp 1 &ndash; C&ocirc;ng nghệ gi&aacute;o dục&rdquo; để định hướng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tiếp cận v&agrave; c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n cụ thể, đa chiều, chọn lọc th&ocirc;ng tin ph&ugrave; hợp, tr&aacute;nh bị thế lực phản động c&oacute; cơ hội đả k&iacute;ch, l&ocirc;i k&eacute;o. B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave; đ/c Trần Tiểu Quỳnh - Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo quận - Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ tr&igrave;nh b&agrave;y về nguy&ecirc;n nh&acirc;n phải cải c&aacute;ch s&aacute;ch gi&aacute;o khoa lớp 1; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu đề xuất cải c&aacute;ch s&aacute;ch gi&aacute;o khoa; l&yacute; do c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&aacute;ch C&ocirc;ng nghệ Gi&aacute;o dục của GS Hồ Ngọc Đại đ&atilde; được hội đồng thẩm định quốc gia th&ocirc;ng qua v&agrave; được đ&aacute;nh gi&aacute; tốt nhưng t&agrave;i liệu n&agrave;y đến nay vẫn chưa được c&ocirc;ng nhận l&agrave; s&aacute;ch gi&aacute;o khoa; một số &yacute; kiến của phụ huynh v&agrave; học sinh về t&agrave;i liệu c&ocirc;ng nghệ gi&aacute;o dục lớp 1 n&agrave;y; một số &yacute; kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng GD&amp;ĐT, Viện Khoa học Gi&aacute;o dục Việt Nam về nghi&ecirc;n cứu, khảo s&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng, hiệu quả triển khai t&agrave;i liệu n&agrave;y v&agrave; đề xuất giải ph&aacute;p trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh:&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31491/44036119_455896871599337_5769629258926260224_n.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31491/44056817_455897334932624_5928956241912004608_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31491/44114769_455897378265953_4425475576710561792_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /></span><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;