Khánh thành tuyến hẻm vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Nhà Bè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>X&atilde; Phước Lộc l&agrave; x&atilde; nhỏ c&ograve;n kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện Nh&agrave; B&egrave;, bị chia cắt bởi k&ecirc;nh C&acirc;y Kh&ocirc; n&ecirc;n b&agrave; con đi qua lại bằng những con hẻm dẫn đến bến đ&ograve;. Nhắc đến con hẻm 283 ấp 3 x&atilde; Phước Lộc l&agrave; b&agrave; con x&atilde; gọi ngay t&ecirc;n th&acirc;n thương Hẻm v&agrave;o nh&agrave; Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng L&ecirc; Thị Hồ. Nơi n&agrave;y rất quen thuộc với người d&acirc;n x&atilde; Phước Lộc v&igrave; con hẻm dẫn đến bến đ&ograve; ng&agrave;y ng&agrave;y học sinh qua lại đi học, người d&acirc;n qua lại đi l&agrave;m. Con Hẻm c&agrave;ng th&acirc;n quen hơn đối với những bạn trẻ x&atilde; Phước Lộc, những đơn vị thường đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng L&ecirc; Thị Hồ.</strong></p> <p style="text-align:justify">Hẻm đ&atilde; được vận động n&acirc;ng cấp năm 2019 nhưng do mặt nước thủy triều l&ecirc;n li&ecirc;n tục n&ecirc;n đ&atilde; xuống cấp. Những ng&agrave;y thuỷ triều d&acirc;ng cao, sẽ thấy những h&igrave;nh ảnh c&aacute;c em học sinh gi&agrave;y vắt l&ecirc;n cổ xe đạp h&igrave; hục chạy, xe m&aacute;y th&igrave; cố rồ ga b&oacute;p thắng để kh&ocirc;ng chết m&aacute;y, b&agrave; con đi bộ xăn quần l&ecirc;n gối. B&agrave; con nơi đ&acirc;y lu&ocirc;n mong muốn con đường được khang trang, sạch đẹp. Thấy được mong muốn đ&oacute;, Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; phối hợp với Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Phước Lộc v&agrave; Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố tổ chức Lễ khởi c&ocirc;ng n&acirc;ng cấp tuyến hẻm v&agrave;o ng&agrave;y 13/3/2022 - Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Tuổi trẻ Nh&agrave; B&egrave; chung tay x&acirc;y dựng N&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo; trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2022.</p> <p style="text-align:justify">C&ocirc;ng tr&igrave;nh được thực hiện với quy m&ocirc; d&agrave;i 132 m&eacute;t, rộng 5 m&eacute;t; tổng kinh ph&iacute; thực hiện l&agrave; 231.600.000 đồng từ nguồn hỗ trợ của Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố; Chi đo&agrave;n Nh&agrave; C&ocirc;ng vụ Phước Lộc, Ph&ograve;ng 8 Cục Hậu cần Bộ C&ocirc;ng an; nguồn vận động c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n của Đảng uỷ - UBND x&atilde; v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p của b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n tại tuyến hẻm.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35035/hh.jpg" style="height:466px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Lễ khởi c&ocirc;ng thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp tuyến hẻm v&agrave;o ng&agrave;y cao điểm &quot;Tuổi trẻ Nh&agrave; B&egrave; chung tay x&acirc;y dựng N&ocirc;ng th&ocirc;n mới&quot;</em></p> <p style="text-align:justify">Niềm vui khi con hẻm đang được thi c&ocirc;ng, chuẩn bị trải b&ecirc; t&ocirc;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i lại nghe được tin Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng L&ecirc; Thị Hồ mất, ph&uacute;t chốc khiến ai nấy b&agrave;ng ho&agrave;ng, cay kh&oacute;e mắt. Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn Mẹ thấy con hẻm trước nh&agrave; Mẹ nay khang trang sạch đẹp, kh&ocirc;ng c&ograve;n cảnh nước ngập xoắn quần ngang gối. Nhưng kh&ocirc;ng thể nửa rồi. Buồn đ&oacute;, tiếc nuối đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn quyết l&agrave;m cho xong con hẻm đi v&agrave;o nh&agrave; Mẹ. Cuối c&ugrave;ng bằng sự nổ lực của tập thể con đường mới đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh, cao r&aacute;o, rộng r&atilde;i. Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n x&atilde; c&ugrave;ng Ban nh&acirc;n d&acirc;n ấp, chi hội ấp vận động treo cờ dọc tuyến hẻm. L&aacute; cờ tổ quốc đỏ thắm tung bay, nụ cười ai nấy nở tr&ecirc;n m&ocirc;i.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35035/2.jpg" style="height:534px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo tham quan c&ocirc;ng tr&igrave;nh tuyến hẻm sau Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh</em></p> <p style="text-align:justify">Nh&acirc;n kỷ niệm 47 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2022), ch&agrave;o mừng 15 năm th&agrave;nh lập Đảng bộ Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố (03/7/2007 &ndash; 03/7/2022), ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 &ndash; 2027 v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh huyện Nh&agrave; B&egrave; lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022 &ndash; 2027. S&aacute;ng ng&agrave;y 21/04/2022, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố phối hợp với Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Phước Lộc tổ chức Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh N&acirc;ng cấp, sửa chữa tuyến đường trước nh&agrave; Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng L&ecirc; Thị Hồ (tuyến hẻm 283 ấp 3 x&atilde; Phước Lộc, huyện Nh&agrave; B&egrave;). Đ&acirc;y cũng l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35035/1.jpg" style="height:467px; width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c đơn vị cắt băng kh&aacute;nh th&agrave;nh tuyến hẻm</em></p> <p style="text-align:justify">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; Đ/c H&agrave;ng Thị Thu Nga &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối; Đ/c Dương Thế Trung &ndash; B&iacute; thư Huyện ủy; Đ/c L&ecirc; Minh Kh&aacute;nh &ndash; Ph&oacute; Ban D&acirc;n vận Đảng ủy Khối; Đ/c L&ecirc; Văn Hoa &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Đăng Khoa &ndash; UV. BTV Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố; Đ/c Nguyễn Tấn Lợi &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Nh&agrave; C&ocirc;ng vụ Phước Lộc, Ph&ograve;ng 8 Cục Hậu cần Bộ C&ocirc;ng an; Đ/c B&ugrave;i Trung Hiếu &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy x&atilde; Phước Lộc. C&ugrave;ng với c&aacute;c c&aacute;n bộ cơ quan Đảng ủy Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố; c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n; đại diện Đảng uỷ - HĐND - UBND, c&aacute;c Ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể x&atilde;; Ban d&acirc;n nh&acirc;n ấp, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n trong tuyến hẻm 283, ấp 3 x&atilde; Phước Lộc.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35035/4.jpg" style="height:466px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c đơn vị v&agrave; người d&acirc;n thực hiện nghi thức khai bảng t&ecirc;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh tại đầu hẻm</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35035/7.jpg" style="height:467px; width:700px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>C&ocirc; Trương Thị Mai - Đại diện người d&acirc;n tại tuyến hẻm ph&aacute;t biểu cảm ơn c&aacute;c đơn vị hỗ trợ đ&atilde; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35035/5.jpg" style="height:467px; width:700px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35035/6.jpg" style="height:467px; width:700px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng thắp hương cho&nbsp;Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng L&ecirc; Thị Hồ v&agrave; thăm hỏi gia đ&igrave;nh Mẹ</em></p> <p style="text-align:justify">Sau buổi lễ, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo đ&atilde; c&ugrave;ng v&agrave;o thắp hương cho Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng L&ecirc; Thị Hồ, thăm hỏi động vi&ecirc;n v&agrave; tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh Mẹ. Những n&eacute;n hương thơm nghi ng&uacute;t kh&oacute;i của những ng&agrave;y th&aacute;ng 4 đầy &yacute; nghĩa, ch&agrave;o mừng kỷ niệm 47 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2022) như một lời b&aacute;o c&aacute;o đến Mẹ: &ldquo;C&ocirc;ng tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp, sửa chữa v&agrave; b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm 283, ấp 3 x&atilde; Phước Lộc đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh. Mẹ h&atilde;y y&ecirc;n nghỉ, mẹ ơi!&rdquo;</p> <p style="text-align:right">THANH THẢO</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;