Bác Hồ

Bác Hồ

(Thanhuytphcm.vn) - Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh; trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, hăng hái, tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 39 năm này truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2021), Ban thường vụ Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố đã tổ chức Hành trình “Sức trẻ thành phố anh hùng”.

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10-2021

Agile Việt Nam
;