Quận 7: Tổ chức Ngày hội “Thành phố của em, Thành phố màu xanh”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 9/6/2019, BCĐ H&egrave; cụm 2 đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Th&agrave;nh phố của em, Th&agrave;nh phố m&agrave;u xanh&rdquo; tại Trường Nguyễn Hữu Thọ với hơn 100 em thiếu nhi tham gia.<br /> Đến tham dự&nbsp;<span style="font-family:inherit">c&oacute; anh T&ocirc; Minh Hiếu &ndash; C&aacute;n bộ Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM, anh Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; &ndash; Ph&oacute; ban Thường trực BCĐ H&egrave; Quận 7 &ndash;B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 7 &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi Quận 7, anh Trương Tấn Nghiệp &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Chủ tịch Hội LHTN VN Quận 7.</span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12px;"> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y hội diễn ra với c&aacute;c nội dung vui tươi, hấp dẫn: gian h&agrave;ng &ldquo;N&eacute;t vẽ xanh&rdquo;, gian h&agrave;ng &ldquo;Thủ c&ocirc;ng t&aacute;i chế&rdquo; từ c&aacute;c chai nhựa đ&atilde; qua sử dụng, gian h&agrave;ng tặng c&acirc;y xanh cho c&aacute;c em thiếu nhi sinh hoạt h&egrave;, gian h&agrave;ng &ldquo;Giải cứu đại dương&rdquo;, gian h&agrave;ng hướng dẫn ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, gian h&agrave;ng s&aacute;ng tạo v&igrave; m&ocirc;i trường.<br /> Ngo&agrave;i ra c&aacute;c em c&ograve;n được tham gia buổi tuy&ecirc;n truyền, t&igrave;m hiểu về tầm quan trọng của việc ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, ph&acirc;n biệt r&aacute;c v&ocirc; cơ, r&aacute;c hữu cơ do chị Hồ Huỳnh Mỷ Linh.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y hội &ldquo;Th&agrave;nh phố của em, Th&agrave;nh phố m&agrave;u xanh&rdquo;l&agrave; một hoạt động &yacute; nghĩa g&oacute;p phần gi&aacute;o dục cho c&aacute;c em &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường sống, r&egrave;n luyện t&iacute;nh năng động s&aacute;ng tạo.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32396/62444102_117861276114306_9033857073070211072_n.jpg" style="height:639px; width:960px" /></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16/6, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Quận 1.

Agile Việt Nam
;