Quận 7: Tổ chức Ngày hội “Thành phố của em, Thành phố màu xanh”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 9/6/2019, BCĐ H&egrave; cụm 2 đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Th&agrave;nh phố của em, Th&agrave;nh phố m&agrave;u xanh&rdquo; tại Trường Nguyễn Hữu Thọ với hơn 100 em thiếu nhi tham gia.<br /> Đến tham dự&nbsp;<span style="font-family:inherit">c&oacute; anh T&ocirc; Minh Hiếu &ndash; C&aacute;n bộ Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM, anh Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; &ndash; Ph&oacute; ban Thường trực BCĐ H&egrave; Quận 7 &ndash;B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 7 &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi Quận 7, anh Trương Tấn Nghiệp &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Chủ tịch Hội LHTN VN Quận 7.</span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12px;"> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y hội diễn ra với c&aacute;c nội dung vui tươi, hấp dẫn: gian h&agrave;ng &ldquo;N&eacute;t vẽ xanh&rdquo;, gian h&agrave;ng &ldquo;Thủ c&ocirc;ng t&aacute;i chế&rdquo; từ c&aacute;c chai nhựa đ&atilde; qua sử dụng, gian h&agrave;ng tặng c&acirc;y xanh cho c&aacute;c em thiếu nhi sinh hoạt h&egrave;, gian h&agrave;ng &ldquo;Giải cứu đại dương&rdquo;, gian h&agrave;ng hướng dẫn ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, gian h&agrave;ng s&aacute;ng tạo v&igrave; m&ocirc;i trường.<br /> Ngo&agrave;i ra c&aacute;c em c&ograve;n được tham gia buổi tuy&ecirc;n truyền, t&igrave;m hiểu về tầm quan trọng của việc ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, ph&acirc;n biệt r&aacute;c v&ocirc; cơ, r&aacute;c hữu cơ do chị Hồ Huỳnh Mỷ Linh.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y hội &ldquo;Th&agrave;nh phố của em, Th&agrave;nh phố m&agrave;u xanh&rdquo;l&agrave; một hoạt động &yacute; nghĩa g&oacute;p phần gi&aacute;o dục cho c&aacute;c em &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường sống, r&egrave;n luyện t&iacute;nh năng động s&aacute;ng tạo.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32396/62444102_117861276114306_9033857073070211072_n.jpg" style="height:639px; width:960px" /></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;