Quận 7: Tổ chức Ngày hội “Thành phố của em, Thành phố màu xanh”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 9/6/2019, BCĐ H&egrave; cụm 2 đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Th&agrave;nh phố của em, Th&agrave;nh phố m&agrave;u xanh&rdquo; tại Trường Nguyễn Hữu Thọ với hơn 100 em thiếu nhi tham gia.<br /> Đến tham dự&nbsp;<span style="font-family:inherit">c&oacute; anh T&ocirc; Minh Hiếu &ndash; C&aacute;n bộ Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM, anh Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; &ndash; Ph&oacute; ban Thường trực BCĐ H&egrave; Quận 7 &ndash;B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 7 &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi Quận 7, anh Trương Tấn Nghiệp &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Chủ tịch Hội LHTN VN Quận 7.</span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12px;"> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y hội diễn ra với c&aacute;c nội dung vui tươi, hấp dẫn: gian h&agrave;ng &ldquo;N&eacute;t vẽ xanh&rdquo;, gian h&agrave;ng &ldquo;Thủ c&ocirc;ng t&aacute;i chế&rdquo; từ c&aacute;c chai nhựa đ&atilde; qua sử dụng, gian h&agrave;ng tặng c&acirc;y xanh cho c&aacute;c em thiếu nhi sinh hoạt h&egrave;, gian h&agrave;ng &ldquo;Giải cứu đại dương&rdquo;, gian h&agrave;ng hướng dẫn ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, gian h&agrave;ng s&aacute;ng tạo v&igrave; m&ocirc;i trường.<br /> Ngo&agrave;i ra c&aacute;c em c&ograve;n được tham gia buổi tuy&ecirc;n truyền, t&igrave;m hiểu về tầm quan trọng của việc ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, ph&acirc;n biệt r&aacute;c v&ocirc; cơ, r&aacute;c hữu cơ do chị Hồ Huỳnh Mỷ Linh.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y hội &ldquo;Th&agrave;nh phố của em, Th&agrave;nh phố m&agrave;u xanh&rdquo;l&agrave; một hoạt động &yacute; nghĩa g&oacute;p phần gi&aacute;o dục cho c&aacute;c em &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường sống, r&egrave;n luyện t&iacute;nh năng động s&aacute;ng tạo.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32396/62444102_117861276114306_9033857073070211072_n.jpg" style="height:639px; width:960px" /></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;